Hiki fakalaka ki he kanotohi

TOKONI STREETCODE

KAU KI HE KAHAʻU ʻO E KUMI PAʻANGA

StreetCode hoa ngaue mo e kau fakafofonga maʻolunga ki ha naunau fakaʻilekitulonikapNFT
kumi paʻanga naʻe
ʻe ʻave StreetCode ki he tuʻunga hono hoko!

ʻIkai fakatupu paʻanga ʻo e taʻú

StreetCode akoʻanga, ko ha 2021 Kalefonia ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga ʻo e taʻu, ʻoku ne feinga he taimi ni ke fakalahi ʻene ngaue ʻo fakafou ʻi ha kumi paʻanga naʻe mohu fakakaukau

"ʻOku ngaʻunu mo liliu vave hotau māmaní. ʻOku mau fakaʻamu ke tokoni ki homau koló ʻi he vave tatau ʻo e liliu ʻaukai ko ʻení. ʻOku ʻomi ʻe he mamani fakaʻilekitulonika ʻo e NFTs ha founga ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e foaki koloa taʻefakafiemalie mo mohu fakakaukau."

– Olatunde Sobomehin, StreetCode Academy,

Foaki ki he Support StreetCode

pea maʻu ha faingamalie ke maʻu ha NFT angaʻofa mei he influencers fakaofo ko ʻeni

Tokotaha foaki kotoa pē – tatau ai pē pe ko e hā hono lahi – te ne tokoniʻi ʻa StreetCode ke fakafehokotaki ʻa e nāunau fakaʻilekitulōniká, pea te ne toʻo ha konga ʻo e kumi paʻanga naʻe ko ʻení ʻaki ha ngaahi pale tiered. Tnaʻane foaki maʻolunga taha mei he ʻamipasitoa takitaha ko ʻeni fundraisers ʻe ikuna ʻa e ʻuluaki pulusinga ʻo e ivi fakalotoa NFT.

Foaki Fakalūkufuá

ʻOku ʻikai ko hoʻo meʻa ʻa NFT? He ʻikai nai ke ke lava ʻo fili ha ʻamipasitoa ke foaki ki ai? Te ke kei lava pe ʻo fai ha foaki fakalukufua ki he kumi paʻanga naʻe ʻa StreetCode heni! ʻOku mau tanaki atu ha kau fakafofonga tokolahi ange ʻi he hoko atu ʻa e kumi paʻanga naʻe, ko ia kapau ʻoku ke fie hoko ko ha ʻamipasitoa, kataki ʻo tokoni mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org!
Tala

Tamara Sobomehin

Ko Tamara Sobomehin ko e ʻofisa pule ʻo e ako ʻi he ʻapiako StreetCode, ʻo fakaʻuli ʻi he palani ʻo ʻetau ngaahi polokalama fakahinohino ʻoku tokoni ki he kau ako ke fakatupulaki ha loto falala mo ha ngaahi taukei sima ʻi he fakafaʻahinga, he, mo e palani. ʻOku ne vekeveke ke teuteuʻi ʻa e kakai ʻaki ha ngaahi aʻusia mahuʻinga ʻoku ne teke ʻa e poto he laukonga mo e ʻaonga ʻoku fie maʻu ke nau tulifua ki he ngaahi faingamalie ʻo e kahaʻu. ʻOku ne lolotonga ako ʻi he ʻapiako ako mataʻitohi ʻa e ʻUnivesiti Sitenifoti, ʻoku ne feinga ke maʻu ha Mataʻitohi PhD ʻi he ako fakalesoni mo e ako fakasaienisi mo e tekinolosia. ʻOku kau ʻi heʻene fakatotolo ʻa e tuʻunga totonu mo e kau ʻi he ngaahi ʻatakai ako ki he saienisi ʻo e komipiuta, angatonu ʻi he tekinolosia fakaako, palani ʻo e naunau fakalesoni ki he kahaʻu, mo e ako fiefia ʻi ʻapi, kolo, mo e ako. ʻOku ʻamanaki ʻa Tamara ke fakamalohia hono tauhi maʻu ʻo e ngaahi kolo fakalotofonua mo fakamamani lahi ʻo fakafou ʻi he malohi liliu ʻo effectual mo fakafiefia fakaʻatamai. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Jori Tytus

Ko Jori ko ha ʻosi biomechanical ʻenisinia mei he ʻUnivesiti Sitenifoti. ʻOku fakaivia ia ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ʻenisinia mo e mohu founga ke mahino kiate ia ʻa e mamani ʻoku ne ʻakilotoa ia pea mo fakaleleiʻi humanities ngaahi palopalema lahi taha. Kuo hanga ʻe he lahi ʻo ʻene taukei ʻo ʻoange kiate ia ʻa e malava ko ia ke fakaʻaongaʻi ʻene ngaahi taukei ngaahi meʻa ki nuanced ngaahi tukunga--hange ko ha fononga fakafaitoʻo prosthetic ʻi he ʻotu Filipaini, pea lolotonga hono ngaohi mo faʻufaʻu ʻo ha laptop ergonomic. ​ ʻOku toe saiʻia foki ʻa Jori, ʻa ia ʻoku lolotonga hoko ko e ʻenisinia fakalakalaka ʻo e koloa maʻa e Neptune fakafaitoʻo, ʻi he faitaa, faʻu ha ʻaati fakaʻilekitulonika, mo ha sipinga fakaʻilekitulonika. Ko hono kotoa, ko e meʻa ʻoku mahuʻinga moʻoni kia Jori ʻoku ne uesia ʻa e founga ʻoku fai mo aʻusia ʻe he kakai ʻa e moʻui ke lelei ange. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Tesa Aragones

Tesa Aragones specializes ʻi he fakamaketi, branding fakaʻilekitulonika mo e naunau fakaʻilekitulonika. ʻI he taʻu ʻe 25 tupu, ʻoku ne fiefia ʻi he faingataʻa ʻo hono langa motolo kautaha fotunga, ngaahi aʻusia mo e ngaahi timi ʻoku nau fakaleleiʻi ʻa e ngaahi palopalema faingataʻa, ʻunuakiʻi ʻa e mamani ki muʻa mo ueʻi fakalaumalie ʻaki ha talanoa maʻongoʻonga. ʻI heʻene ngaue maʻuʻanga moʻui, kuo ne monuʻia ke ngaue ki ha niʻihi ʻo e iconic taha motolo kautaha fotunga pea ʻi ha ngaahi ngaue fakaofo kau ai ʻa nike, Volkswagen, Apple, XBOX PLAYSTATION, Bacardi, Universal Studios mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku ne lolotonga nofo ko e ʻofisa pule ʻo e fakamaketi @Discord. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Khristopher "Squint" Sandifer

ʻOku ʻikai ko hoʻo talekita mohu founga angamaheni ʻa e Khristopher "Squint" Sandifier. ko ha hisitolia fakapalofesinale laka taʻanga, branding founga ngaue, fakahinohino ki he filimi, mo e faitaa, ʻi hono ʻelito, squint ko ha storyteller ʻoku ne fie tokoniʻi e kakai ke nau lavameʻa. ʻI heʻene molomolomuivaʻe ʻi he kau fakamatala mo e kau faihisitolia maʻongoʻonga, ʻoku ne fakahaaʻi ʻene kaveinga ʻaki ʻa e moʻoni mo e moʻoni. Kuo ne ngaue fakakomesiale mo Sitiveni Curry, Marshawn Lynch, FAIVA HBO, ESPN, nike, Soatani, Lyft, Google, YouTube, mo ha kau kasitomaa tokolahi kehe. ʻOku ʻiloa ia ʻi heʻene malava ke fetuʻutaki mo ʻene tukupa ke tanumaki e ngaahi va fetuʻutaki. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Ko e tefitoʻi PR

Naʻe fokotuʻu ʻa e kii ʻi he 2016 mo e taumuʻa ke tokoniʻi ʻa e kau kasitomaa ke mahino, ʻiloʻi, pea hoko atu. ʻUluʻi ʻofisi ʻi Seni Felenisisikou, ʻoku ʻi ai haʻamau timi ʻo ha kau fafine ʻe toko 19 (pea ko e tangata ʻeni ʻe taha) ʻoku nau tokanga taha ki hono fai ha talanoa foʻou maʻatautolu pea mo ʻetau kau kasitomaa. Kuo kamata ʻe heʻemau timi ha startups lahi, langa motolo kautaha fotunga, pea faʻu ha ngaahi polokalama fetuʻutaki fakavahaʻa-taʻu ki ha ngaahi kautaha mo ha ngaahi kautaha kehekehe. ʻOku tau taumuʻa ke hoko ko ha hoa ngaue moʻoni ʻo hange ha totongi ʻi loto mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni lahi ange ke fakaava ʻa e ngaahi fetuʻutaki ʻoku maʻolunga mo maʻulalo BS. Foaki ki he StreetCode ke maʻu ʻa e kiI NFT!
Tala

Keleki Kase

Ko Kuleki Thee ko e kaunga-fokotuʻu mo e ʻofisa mohu founga ʻo e VSCO, ko ha kolo ke fakahaaʻi. Kuo ui ʻa e AKAKO e "app ʻo e taʻu," Google Play "ngaahi polokalama lelei taha ʻo e 2015" mo e kautaha ʻaukai ko e "ngaahi kautaha mohu fakakaukau lahi taha ʻe 10 ʻi he mitia fakasosiale." Kimuʻa pea fokotuʻu ʻa e kaunga-ngaue vsCO, naʻe ngaue ʻa Thee ko ha talekita mohu founga ki ha ngaahi kautaha kehekehe, mo e ngaue naʻe fakatokangaʻi ʻe he ngaahi pale Grammy, Taschen, ngaahi ʻaati fetuʻutaki, paaki ʻo e makasini mo e fakatata ʻo e USA. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Brandon Middleton

ʻOku ʻomi ʻe Brandon Middleton ha koloa ʻo e ngaue ʻi he tekinolosia, kau ai ha taʻu ʻe 15 ʻi he tuʻuaki, fakamaketi mo e aʻusia fakaʻenisinia ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi mamani ʻoku kau ai ʻa e Google, Microsoft, Twitch, pea kimui ni mai, ʻAmasoni. Ko ha kaunga-fokotuʻu ʻo trillicon Teleʻa, naʻe toe taki foki ʻe Brandon ʻa e ngaahi ngaue ko ha faiako ʻi he kolisi ʻa sitenifoti fakakolo, ʻi he fengaueʻaki mo e ʻinisititiuti ʻa e Hasso Plattner. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Josh Childress

Kuo tallied ʻa Siua ʻi ha taʻu ʻe 15 tupu ko ha tokotaha vaʻinga pasiketipolo fakapalofesinale ʻi ha ngaahi leagues lahi, kau ai ʻa e NBA. ʻI he taimi ni, ko e pule lahi, mo e kaunga-fokotuʻu ʻo e kulupu LandSpire, ko ha fakavaʻe ʻoku fakatefito ʻi he kakai lanu, kuo tanumaki ʻe Siua ha taʻu ʻe 10 tupu ʻo ʻene hoko ko ha capitalist mo ha fakatau kelekele investor. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Justin Forsett

ʻOku lele atu ha NFL kimuʻa pea ko ha tokotaha pisinisi lavameʻa he taimi ni, ko Justin ko ha tokotaha pisinisi naʻa ne fokotuʻu/pule ʻo e femoʻuekina maʻa. Kuo ʻoatu ʻene ngaahi ngaueʻanga ʻi he ngaahi faiʻanga fakamafola fakamitia mo e tv kehekehe, kau ai ʻa Shark tangike, fokisi, CBS, NBC mo Cheddar. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Devaris Palauni

Ko e DeVaris ko e pule mo e kaunga-fokotuʻu ia ʻo Meroxa, ko ha kautaha VC ʻoku nau fakaʻata ha ngaahi timi ʻo ha faʻahinga lahi mo e tuʻunga taukei ke langa ha fakamatala moʻoni pipelines ʻi ha ngaahi miniti siʻi. Kimuʻa pea fokotuʻu Meroxa, naʻe hoko ʻa DeVaris ko ha taki koloa ʻi he Twitter, Heroku, VSCO, mo Zendesk. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Swoope

Ko swoope ko e taha ia ʻo e kau faʻu tohi fakakaukau mo maʻolunga taha/rappers/punake/kau pule ʻo hotau kuonga. Kuo fakafotunga ʻe heʻene hiva loto-toʻa ʻa e ongo ʻo e tokotaha ta valivali fakalangilangi ʻo e Grammy, Lecrae. Naʻe hanga ʻe heʻene foʻi hiva ko e "Hall of Fame" mei heʻene ʻAlapama 2018 Sonshine ʻo fakahoko ha meʻa fakakomesiale ʻi he ongo, ʻa ia ʻoku ha ai NBA hau mo MVP Giannas Atedekupmto. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Julie Lythcott-Haims

ʻOku tui ʻa Suli Lythcott-Haims ki he tangata pea ʻoku ne tokanga ʻaupito ki he meʻa ʻoku hoko ʻi hotau hala. ʻOku falute ʻe heʻene ngaue ʻa e tohi, lea, faifaleʻi, mo e Activism. Ko e New York Times bestselling tokotaha naʻa ne faʻu ʻa e fanongonongo fakamafaiʻi ʻo e tauhi fanau ʻi he helikopeta ko e founga ke ohi hake ai ha taha lahi ʻa ia naʻe tuʻu hake ki ha lea manakoa TED. Ko ʻene tohi hono ua ko e prose ia ʻoku ʻiloa mo maʻu pale fakalangilangi ko e IR ʻo ʻAmelika moʻoni, ʻa ia ʻoku ne fakatataaʻi ʻene aʻusia ʻi heʻene hoko ko ha tokotaha ʻuliʻuli mo biracial ʻi he ngaahi feituʻu hinehina. Ko e tohi hono tolu, ko ho taimi: founga ke hoko ai ko ha taha lahi, kuo ui ia ko ha fakahinohino "groundbreakingly Frank" ki he kakai lalahi. Ko Suli ko ha loea kimuʻa mo Sitenifoti Tiini, pea ʻoku ne maʻu ha BA mei Sitenifoti, ko ha JD mei Havati, pea mo ha MFA ʻi hono tohi mei he kolisi Kalefonia ʻo e ʻati. Naʻa ne ʻoku lolotonga ngaue ʻi he ngaahi papa ʻo e mitia angamaheni mo e moʻui lelei ʻa e kakai fefine ʻuliʻuli, pea ʻi he poate faleʻi ʻo e makasini ʻa e LeanIn.Org mo e matuʻa. ʻOku nofo ʻi he Feituʻu Seni Felenisisikou Pei mo hono hoa ʻi ha taʻu ʻe tolungofulu tupu, ko ʻenau kakai lalahi kei talavou fefonongaʻaki, mo ʻene faʻee. Te ke lava ʻo foaki ki StreetCode pea ʻomi ʻene NFT heni.
Tala

Brice Patila

Ko Brice ko ha tokotaha sipoti angaʻofa, tangata faiva, tokotaha pisinisi ʻoku ne takiekina e ngaahi mamani ʻo e ʻakapulu, ta pulu, musika, mo e famili. Ko ha tokotaha ʻoku ne puke lahi ʻa e NFL ki he kau kaupoe Talasi, pea ʻoku ne lolotonga fononga ʻi he mamani ko ha malaʻe ta pulu ʻiloa. Te ke lava ʻo maʻu ʻene NFT heni.

ʻIKAI KO HOʻO MEʻA ʻOKU FAI?

ʻIkai ha palopalema. Lomiʻi heni ke ʻoange ki heʻetau kumi paʻanga naʻe fakalukufua pe ako lahi ange fekauʻaki mo NFT mei he StreetCode NFTʻasi hake!

MĀLŌ.

Tatau ai pe pe ʻoku ke foaki ha $1 pe $1000, ʻoku mau fie fakamalo fakamatoato atu ʻi hoʻo poupouʻi ʻa e ʻapiako StreetCode. ʻOku fakaʻata kitautolu ʻe hoʻo ngaahi foaki ke hokohoko atu ʻetau fokotuʻutuʻu ha ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi maʻa e niʻihi fakafoʻituitui ʻo e toʻu kotoa pe, ʻo ʻai ha komipiuta taʻetotongi ʻi he nima ʻo e ngaahi famili ʻo ʻikai ha taha, pea tupulaki ʻetau tokoni mo e ola.

Fakamālō atu ʻi hoʻo hoko ko ha konga ʻo e liliú.

NGAAHI FEHUʻI ʻOKU FAʻA FAI

Ko e hā te u fai ʻaki ʻeku pNFT?

Ko hono moʻoni, ʻoku talitali lelei koe ke ke piki ki ai pea tauhi ia ʻi hoʻo NFT kuo tanaki.  Neongo ia, kapau ʻoku ke fie fakaava ʻa e malohi kakato ʻo e NFTs ko ʻeni, te ke lava ʻo fokotuʻu kinautolu ke fakatau atu ʻi he maketi ʻoku ava.  ʻE fakafoki fakahangatonu atu ʻa e peseti ʻo e fakatau takitaha mo e fakatau kotoa pe ki StreetCode ʻo taʻengata!

Ko e hā ho peseti fakaʻeiʻeikí? Ko e hā hono ʻuhingá?

Ko e lahi taha ʻo e ngaahi royalties NFT ʻoku fokotuʻu ia ʻi ha feituʻu ʻi he vahaʻa ʻo e 5-10%, ka ʻoku fokotuʻu ʻetau pNFT fakaʻeiʻeiki ki he 90%.  ʻOku ʻuhinga ʻeni ʻe fakafoki he taimi pe ko ia ʻa e 90% ʻo e totongi fakatau ki StreetCode.  ʻOku ʻikai ngata pe ʻi hono ʻomi ʻe he meʻa ni ha lelei lahi ange ki heʻetau kautaha, ka ʻoku ne fakaʻata ʻa e tokotaha fakatau ke ne hiki ʻa e 90% ʻo e totongi fakatau (kae ʻikai ko e tuʻunga moʻui 5-10%).  ʻI hoʻo hoko ko e ngaahi koloa fakataua, te ke maʻu ai ha 10% ʻo e fakatau ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha faʻahinga totongi ki he kakaʻanga ko ha paʻanga hu mai angamaheni.  Hange ko ʻeni, kapau ʻe fakatau atu hoʻo pNFT ki he $10,000, ʻe maʻu leva ʻe StreetCode ʻa e $9,000 (kimuʻa he totongi), pea te ke maʻu ha $1,000 (kimuʻa pea toki totongi).

Ko e fe blockchain ʻoku ke fakaʻaongaʻi ke mint ʻa e pNFTs?

Ko e lahi taha ʻo e transferability, ʻoku tau fakaʻaongaʻi ai ʻa e Ethereum blockchain.

Te u fokotuʻu fefe ʻeku pNFT ke fakatau atu?

ʻOku lahi ha ngaahi NFT marketplaces, ka ʻoku anga fakakaumeʻa ʻaupito ʻa Mintable.   Ko e ngaahi sitepu ʻeni:

 1. ʻAlu ki he www.mintable.app
 2. Faʻu ha ʻakauni
 3. Fakafehokotaki hoʻo ualeta Metamask
 4. Sio ki he meʻa ʻi hoʻo kato paʻanga ʻaki haʻo fekumi ki he https://mintable.app/profile/my-wallet
 5. Kumi hoʻo pNFT ʻoku hiki atu ʻi he "My NFTs"
 6. Lomiʻi ʻi he meʻa lomi lanu valeti "Sell" ʻi lalo ʻi hoʻo pNFT
 7. ʻI he screen hono hokó, fakafonu ʻa e fakamatala ʻoku hiki atú pea fokotuʻu ho mahuʻingá

Lomiʻi ʻi he "Lisi ʻa e Meʻá ni" pea kuó ke ʻosi fai ia!  Kapau ʻoku ʻi ai haʻo faingataʻaʻia, fakaha mai pe ke u ʻiloʻi (dj@streetcode.org).

Ne u maʻu ha pNFT. ʻE founga fefe haʻaku download hoku puipuituʻa zoom?

Ko hono moʻoni, te tau toe fakaʻaongaʻi ʻa e Mintable ke fakakakato ʻa e founga ko ʻeni.  

 1. ʻAlu ki he www.mintable.app
 2. Faʻu ha ʻakauni
 3. Fakafehokotaki hoʻo ualeta Metamask
 4. Sio ki he meʻa ʻi hoʻo kato paʻanga ʻaki haʻo fekumi ki he https://mintable.app/profile/my-wallet
 5. Kumi hoʻo pNFT ʻoku hiki atu ʻi he "My NFTs"
 6. Lomiʻi ʻi he meʻa lomi lanu valeti "Download" ʻi lalo ʻi hoʻo pNFT
 7. Lomiʻi ʻi he "Sign" ʻi he popups ʻoku hoko atu aí

Ko ʻene kakato pē, ʻe ʻasi mai leva ha window foʻou ʻoku ʻasi ai ho puipuituʻa zoom foʻoú!  Lomiʻi fakatoʻomataʻu ʻi he taá pea seivi ki hoʻo komipiutá.  Kapau ʻoku ʻi ai haʻo faingataʻaʻia, fakaha mai pe ke u ʻiloʻi (dj@streetcode.org).

Kapau te u fakatau atu ʻeku pNFT, te u kei lava nai ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e puipuituʻa fakaʻata lahi?

Ko e moʻoni!  Ko e zoom background ko ha faile ʻata pe, ʻa ia te ke lava ʻo download ki hoʻo komipiuta.  Ko ʻene download pe, te ke maʻu maʻu pe ia. 

ʻOku lahi ange ʻeku ngaahi fehuʻí, ko e hā e meʻa ʻoku totonu ke u faí?

ʻĪmeili mai kiate au! (dj@streetcode.org) ʻOku talitali lelei foki koe ki he taimitohi ʻi heʻeku tohi māhiná ʻo ngāue ʻaki ʻa e fehokotakiʻanga ko ʻení.  Te u fiefia ke tali ha faʻahinga fehuʻi pē te u lava ʻo : )