Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
6 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Pulelulu @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
13+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻE vakaiʻi ʻe he fanau ako ʻi he kalasi 3H motolo & e ngaahi mataʻitohi ʻe 3H lolotonga ʻenau faʻu honau ʻulungaanga angamaheni. Te nau toe maʻu foki mo e malava ko ia ke fakatataaʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻi 3H feituʻu. ʻE fakaleleiʻi ʻe he kau ako ʻenau artistry lolotonga hono fakalele ʻo e tekinolosia fakapalofesinale 3H. Te nau ʻaʻeva mo ha fakakaukau māʻolunga ange ki he ngaahi ngāue ʻi loto ʻo e heleʻuhilá, keimi vitioó, pea aʻu pē ki he ʻenisiniá. ʻE tanumaki ʻe heʻenau ʻilo foʻoú mo ʻenau ngaahi aʻusiá ʻa ʻenau mohu foungá lolotonga ʻenau fokotuʻu ha ngaahi taukei fakatekinikale ʻoku fakavaʻe ʻaki. Ko ha kalasi ʻeni kuo pau ke fai ʻe he fānau akó ke nau mahuʻingaʻia ʻi hono hiki hake ʻenau ngaahi taukei fakaʻilekitulōniká!

Feituʻú
TBD