Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
4 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
13+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku fakataumuʻa ʻa e app Fakalakalaka ki he fanau ako ʻi ha faʻahinga tuʻunga pe ʻo e aʻusia. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ako ai ʻa e kau ako ki he founga hono langa ʻo ha app ki he iPhone mo e Android ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e react Native mo e Javascript. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi fakafaʻahinga Javascript kae lava ke langa ha app moʻoni ʻe lava ke lele ʻi heʻenau telefoni. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e kalasi ko ha lesoni uike ʻe ono ki he founga hono langa ʻo e Instagram Lite, neongo ʻe lava ke fakafeʻungaʻi ʻe he kau ako ʻenau apps ke tokanga taha ki ha faʻahinga tefito pe ʻoku nau fili. ʻOku langa ʻe he kau ako ha app ngaue ʻoku nau lava ʻo vahevahe mo e kolo ʻi he ʻaho fakaʻaliʻali! ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako ʻoku nau fie ako ki he kouti ʻaki haʻanau faʻu ha app.

Feituʻú
TBD