Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
6 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Pulelulu @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku fakataumuʻa ʻa e faʻufaʻu ʻo e ʻenisinia II ke hokohoko atu e ʻamanaki ʻa e kau ako ke toe taukei ange ʻi hono faʻu mo fokotuʻutuʻu. Kuo pau ke ʻosi fakakakato ʻe he fanau ako ʻi he faʻufaʻu ʻo e ʻenisinia II ʻa e faʻufaʻu fakaʻenisinia ʻoku ou maʻu (tatau ai pe pe ko e tokotaha pe ʻi he ʻInitaneti). ʻOku ʻoange ʻe he sipinga ʻo e ʻenisinia II ki he kau ako ha ngaahi meʻangaue ki hono faʻufaʻu, prototyping, mo e ideating ʻi ha ʻatakai makerspace. ʻE ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e founga hono fokotuʻutuʻu ʻo e ʻenisinia lolotonga hono fakatupulaki ha fakakaukau ʻo e loto vilitaki, fakamaʻu, mo e ngaue.

Feituʻú
TBD