Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
24 Sanuali 2022
- 7 Māʻasi 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
Prescott Lawani
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Polokalama fakakomipiuta ʻoku Fie maʻú
Roblox
Polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻomi ʻe he StreetCode
N/A
Ngaahi Fakaikiikí
ʻE langa ʻa e kau ako ʻi roblox ngaahi taukei ʻi he loki hiki ke faʻu ʻaki ʻenau vaʻinga fononga. Te nau ako ʻi heʻenau fononga ki he faʻahinga fiefia kehekehe ʻe lava ke maʻu ʻe he ngaahi vaʻinga ko ia ki ha kakai kehekehe, founga ʻoku nau manako taha ai ʻi he ngaahi vaʻinga ki he faʻahinga takitaha, mo e founga ke fokotuʻutuʻu ai kinautolu ʻi heʻenau vaʻinga pe ʻanautolu. ʻE ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke faʻu ai honau mamani vaʻinga, ʻomi ʻenau vaʻinga ki he moʻui ʻaki e scripting, pea aʻu ʻo monetize ʻenau vaʻinga ke maʻu ha paʻanga! Ko ʻetau taumuʻá ke mavahe ʻa e fānau akó mei he kalasí mo ha mahino lahi ange ki he ngaahi vaʻinga vitioó, founga hono faʻú, vaʻinga pē ʻanautolu, pea mo ha manako lahi ange ki hono fokotuʻutuʻu ʻo e vaʻingá mo e fokotuʻutuʻú fakalūkufua.