Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
16 Sune 2021
Fakahoko ʻi he
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Ko e fanau ako ko ia kuo nau ʻosi fakaʻaongaʻi ʻa e Roblox Studio ke faʻu ʻaki ʻenau ngaahi vaʻinga, te nau ʻofa ʻi he kalasi ko ʻeni! ʻE fakahoko, vaʻinga, mo ʻomi ʻe he fānau akó he uike takitaha ha fevahevaheʻaki ʻi heʻenau ngaahi vaʻingá. Te nau ako ʻi he lolotonga ʻo e fononga fekauʻaki mo e faʻahinga vaʻinga kehekehe ʻoku fie maʻu ki ha kakai kehekehe, founga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi vaʻinga ki ha ngaahi kulupu lahi, mo e founga ke fakakau ai e fakamatala ki heʻenau vaʻinga. ʻE ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke ʻomi ai ʻenau vaʻinga ki he tuʻunga hono hoko! Ko ʻetau taumuʻa ke mavahe ʻa e kau ako mei he kalasi mo ha mahino lahi ange ki he ngaahi vaʻinga vitioo, founga ʻoku nau kole ai ki ha kakai tokolahi ange, founga ke ʻomi ai ha fakamatala ki hono siviʻi ʻo e vaʻinga, pea mo ha loto vekeveke lahi ange ki he sipinga ʻo e vaʻinga mo e palani fakalukufua.

Feituʻú
TBD