Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
24 Sanuali 2022
- 7 Māʻasi 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
Khrystal Coppage
Taʻu motuʻá
16+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻE fakafeʻiloaki atu ʻa e fānau ako ʻi he Hivá mo e Tekinolosiá ki he ngaahi tefitoʻi fakakaukau fekauʻaki mo e faʻufaʻu ʻo e ongó mo e ngaahi meʻangāue fakaʻilekitulōnika maʻamaʻá. ʻE ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo hono lekooti ʻo e ngaahi fakakaukau, naunau fakaʻilekitulonika ʻa e DAW, founga ke langa ʻaki ha lekooti, founga ke maʻu ai ha ngaahi fetuʻutaki, founga ke ngaue ai ki ha ngaahi ngaue kehekehe ʻi he ongo, mo e founga ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e ngaahi meʻangaue, ngaahi lea, mo e ngaahi fakakaukau ko ʻeni ki ha ngaue maʻuʻanga moʻui. ʻOku hoko ʻa e musika mo e tekinolosia ko ha talateu ki he fokotuʻutuʻu mo e fokotuʻutuʻu ʻo e ongo mo e founga ʻoku fakakau ai kinautolu ki he ngaahi tekinolosia foʻou taha.

Feituʻú
TBD