Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻAho 26 ʻo Sune 2023
-ʻAho 24 ʻo Siulai 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
Temilola Sobomehin
Taʻu motuʻá
5-8
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e fakatupu fakaʻilekitulonika ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate. Ko e Procreate ko ha fakatata fakaʻilekitulonika malohi mo ha polokalama ta valivali ʻoku ne ʻomi ha ngaahi meʻangaue mo ha ngaahi fotunga ki hono faʻu ʻo ha ngaahi ngaue fakaʻaati fakaofo. ʻE ako ʻa e fanau ʻi ha ngaahi lesoni fakafiefia mo fakamanako, ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi polosi, kuta, mo e ngaahi ola kehekehe ʻi he Procreate ke faʻu ʻaki haʻanau ngaahi fakatata fakaʻilekitulonika. Te nau toe ako foki fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau lanu mo e taʻanga ke tokoniʻi kinautolu ke nau faʻu ha ngaahi ngaue fakaʻaati ʻoku fakamanako. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he kau ako ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he faʻu ʻaati fakaʻilekitulonika pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate ʻi he loto falala mo fakaofo ange. ʻE lava ke maʻu atu ʻa e iPads ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasi.

Feituʻú
Senita EPA-ko e fale tauʻanga meʻalele 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití