Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
4 ʻEpeleli 2022
- 23 Mē 2022
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
8-12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

ʻOku ako mo fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e robotics ʻo fakafou ʻi he kouti fakaako simulations mo ha mahino fakaʻatamai ki he ngaahi konga ʻoku ngaue ʻi mui ʻi he robot takitaha. ʻI he kamataʻanga ʻo e kalasí, ʻoku fokotuʻu ʻe he kau akó ha ngaahi taumuʻa ʻi he ngaahi tafaʻaki ko ʻení pea nau ngāueʻi honau halá ke aʻusia kinautolu. ʻI he kouti ʻoku fakavaʻe ʻaki e poloka, ʻoku fakahoko ai ʻe he kau ako ha ngaahi founga ke ʻai ʻenau ngaahi hala robot ke moʻoni. Kuo fakanaunau ʻaki ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga, ʻoku nau fengaueʻaki mo e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e Kouti Python moʻoni ʻo e mamani ki ha fakatata 3H. ʻOku toe maʻu foki ʻe he kau ako ʻa e faingamalie ke vakai ki he faʻahinga kehekehe ʻo e sensors mo e ngaahi veʻeteka ʻoku nau langa hake ʻa e robot.

Feituʻú
TBD