Ko ʻElone ko ha inventor ia ʻi he tekinolosia, fakamaau totonu fakasosiale, mo e ako. Ko ha toko 2018 ia ne ʻosi mei he ʻUnivesiti Sitenifoti, ʻa ia naʻa ne maʻu ai ʻene Bachelors ʻo e saienisi ʻi Biomechanical ʻenisinia. ʻOku ne ngaue ʻi he ʻapiako StreetCode ko ha pule ngaue, ʻa ia ʻoku ne fakatupulaki ai ʻa e palani mo e malava ko ia ke Scaling StreetCode hu ki he ngaahi polokalama. ʻOku ne ngaue ʻi hono langa ha ngaahi hala fakakavakava ki he tukui kolo ʻo e lanu mo fekumi ki he founga ʻoku ha mei hotau kahaʻu ʻetau fetuʻutaki he kuohili.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
Ko ʻeku
haʻu mei Siosia. ʻOku ou saiʻia he sio he ngaahi heleʻuhila kehekehe. Ko e kiʻi kai maʻamaʻa ʻoku ou saiʻia taha aí ko e pop

Ueʻi fakalaumālie
"Tomuʻa fekumi ke mahino, pea toki mahino kiate koe"