Ko Imani Tahira Hopikini ko ha tokotaha tuʻufonua ʻo e Pei. Ko ha tokotaha ta fakatata fakavahaʻa-taʻu ia, faiako mo e taukapo ki he kakai. Naʻa ne ʻosi mei he ʻinisititiuti ʻa Kalefonia ʻo e ʻati (CalArts) mo ha mataʻitohi B.a ʻo e ngaahi ʻaati lelei ʻi he hulohula mo ha kiʻi humanities siʻisiʻi. ʻOku mafola ʻa e meʻa naʻa ne aʻusia ʻi he ngaue fakaʻaati, akoʻi, ngaue fakafaifekau, faitaa, videography, mo e naunau fakaʻilekitulonika. Ko e afe ʻo e ʻati mo e hu ki ai ko ha konga mahuʻinga ia ʻo e fononga mohu founga ʻa Imani. ʻOku ne fakaʻaongaʻi ʻene ʻofa ki he kakai ko hono misiona fakatautaha ke poupouʻi ʻa e kakai ke nau ʻiloʻi ʻa e meʻa te nau malava, unleash kinautolu ke nau aʻusia ʻa e meʻa ʻoku nau malava, teuteuʻi kinautolu ke fakaʻata ʻenau ngaahi meʻafoaki mo e ngaahi taleniti, pea tukuange kinautolu ke nau tuʻumalie ʻi heʻenau taumuʻa.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia: ʻOku ʻuhinga ʻa e Imani ko e "tui," pea ʻoku ʻuhinga ʻa Tahira ko e "maʻa." ʻOku fili ʻa Imani ke moʻui ʻi he ngataʻanga ʻo e moʻoni ko ia, ʻo ʻaʻeva ʻi he "tui haohaoa," ʻo feinga ke teke ʻa e ngaahi fakangatangata ʻi he meʻa ʻoku malava ʻi he tukunga kotoa pe, fakaofo, Relationally mo supernaturally. ʻOku manako ʻa Imani ke folau, pea kuo ne kato afei ʻi ha ngaahi fonua lahi ʻi ʻEsia mo ʻIulope. 

Ueʻi fakalaumālie:

"ʻOku ʻikai maʻu ʻe ha tokotaha ʻoku ʻita ʻa e ʻapi ʻi ha feituʻu, ʻoku maʻu ʻe ha tokotaha ʻoku ʻita ʻa e ʻapi ʻi ha kakai." – faifekau Keʻila Smallcombe, ko e Siasi.