Ko ʻIsa ko ha tokotaha tuʻufonua ʻo e Pei, ʻoku ne saiʻia ʻi he ako, fakamaau totonu fakasosiale, mo e tokoni ki he kolo naʻa ne ohi hake ia! Naʻa ne ʻosi mo ha BA ʻi he saienisi fakapolitikale mo e ʻEiki ʻi he tuʻutuʻuni ʻa e kakai mei Cal poly – Seni Luisi Obispo. ʻI heʻene ʻosi mei he kolisi toʻu tangata ʻuluaki, ʻoku ne fakamaloʻia ʻene ngaahi lavameʻa ki he ʻofa, tokanga, mo e mentorship ʻoku ʻomi ʻe hono kolo. Kuo ne fakatapui ʻene ngaue maʻuʻanga moʻui ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ako, tuʻutuʻuni, mo e maʻuʻanga tokoni fakasosiale ke taukapoʻi ʻaki e tukui kolo. 

ʻOku ne houngaʻia ke ngaue mo e fanau ako mo e kau faiako ʻi StreetCode ke langaki e loto falala ʻa e fanau ako, poupouʻi ʻa e actualization, mo poupouʻi innovators ke taki ʻi he manavaʻofa mo e manavaʻofa ki he niʻihi kehe. 

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia: ʻOku saiʻia ʻa ʻIsa ʻi ha hua lelei! ʻI he ako lotoloto mo e akoʻanga maʻolunga fakatouʻosi, naʻa ne fili ke kata lahi taha. ʻOku ne saiʻia he fononga, vahevahe e ngaahi talanoa, ʻahiʻahiʻi e ngaahi founga feimeʻatokoni mei he ngaahi anga fakafonua kehekehe, uku e faiʻanga tulihopo, mo e feohi mo hono ngaahi tokoua ʻe toko 2 (ko e tamasiʻi ia ʻi lotomalie!) 

Ueʻi fakalaumālie: Ko e taimi ʻoku tau foaki fiefia mo tali loto houngaʻia aí, ʻoku tāpuekina leva ʻa e tokotaha kotoa pē. – Meia Angelou