Naʻe faʻeleʻi mo ohi hake ʻa Sesimani ʻi he motu ko Oʻahu, Hauaiʻi, Sesimani ʻi he ngaahi ʻapiako Kamehameha ʻi Kapālama ʻa ia naʻa ne tanumaki ai ʻene saiʻia ʻi he anga fakafonua Hauaiʻí pea maʻu ʻa e ngaahi taukei ʻoku fie maʻu ki hono tauhi ʻo e ngaahi fakafekauʻaki ʻo ʻAmeliká. Hili ʻene ʻosi mei Kamehameha, naʻa ne tulifua ki ha ako maʻolunga ange ʻi Kalefonia ʻo ne maʻu ai ha B.S. ʻi he ʻenisinia fakamisini mei he ʻUnivesiti Sitenifoti pea mo ha M.F.A. ʻi he faʻufaʻu ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi mei he akoʻanga ʻo e ʻUnivesiti ʻati. ʻI he hoko ʻene ngaue maʻuʻanga moʻui ko ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe (kau ai ʻa e polokalama fakakomipiuta, talitali lelei, mo e konga ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga), naʻa ne fakaʻamu ke fai ha liliu ki hono kolo ʻo hange ko ia naʻe fai ʻe he kau faiako mo e kau ngaue ʻa Kamehameha maʻana. Naʻe kau atu ʻa Sesimani ki StreetCode ke fai e meʻa ko ia. ʻOku ne fakamoleki he taimi ni he ʻaho kotoa pe ʻa hono poupouʻi e ngaahi ngaue ʻa StreetCode koeʻuhi ke tau lava ʻo hokohoko atu ke hoko ko ha malohi ki ha liliu lelei.

Ngaahi Moʻoniʻi Meʻa Fakafiefia
Ko Sesimani ko ha tokotaha hula feʻauʻauhi pea naʻa ne hulohula talu mei hono taʻu ua. ʻOkú ne manako he laukongá mo e vaʻinga vitioó.

Ueʻi fakalaumālie
Kūlia ʻoku ou nuʻu, ʻoku ou kapae kapu o Līloa. ʻOku liliu moʻoni ʻa e ʻ ōlelo noʻeau (lea fakatātā Hauaiʻí) ki he, "Feinga ke aʻu ki he tumuʻakí, ki he tuʻunga toputapu ʻo Līloa." Ko ha lea ia ʻokú ne fakamanatu mai ke tau feinga ke fai hotau lelei tahá.