Hiki fakalaka ki he kanotohi

TOKOTAHA PISINISI

accelerator

2021

ʻOku Streetcode langa
entrepreneurs fakatekinikale ʻo fakafou ʻi he
ha loki hiki tuʻuloa
kamata ʻi Fēpueli 2021.

Accelerator 2021
entrepreneurs

Kwanza Price

Paʻake, CA ʻi he hala ʻo Uasingatoni, TF.

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Sourced toe vakaiʻi ʻe he kakai

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

Kumi ha kulupu fengaueʻaki te ne lava ʻo poupouʻi hoʻo ngaahi fakaʻanaua pea hu ki ha polokalama fokotuʻutuʻu hange ko e accelerator ʻa Streetcode ke tokoni atu ke ke haʻisia ki ai. ʻOku ou fai ha laukonga lelei (ngaahi tohi, tohinoa fakapisinisi, ect.) ke fakatupulaki ʻeku ʻilo ki he ngaahi tefito kehekehe, ka ʻoku ʻikai ha faʻunga, ʻe mole meiate au. ʻIkai ngata ai, ʻoku ʻikai ke u aʻusia ha meʻa pe fakalele ha kautaha. ʻOku hanga ʻe ha polokalama accelerator hange ko ia ʻoku ʻomi ʻe Streetcode ʻo fakaleleiʻi ʻa e ngaahi meʻa ko ʻeni maʻaku--ʻoku ne ʻomi ʻa e akoʻi mo e netiueka ʻe fie maʻu ke u langa ʻa e potoʻi ngaue mo e loto vilitaki ke kamata ha pisinisi. Ko ha lelei ʻoku tanaki atu ko e tokolahi ʻo e kakai ʻi he polokalama ʻoku nau fotunga tatau mo au--ʻoku hahamolofia ke maʻu ʻeni ʻi he feituʻu Pei kae tautautefito ki he muitolotolo.

Ko e ha ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi fakaʻanaua entrepreneurial?

ʻOku ou loto ke langa ha pisinisi withs ha ola fakasosiale malohi ʻi hono taumuʻa. Ko ia ʻoku ʻikai ke u ʻaonga pe neongo ʻoku ou tui ʻoku mahuʻinga ʻa e fakatupu koloa ki hono paotoloaki ʻo e kolo ʻuliʻuli. ʻI he taimi ni, ʻoku ou tokanga taha ki hono tokoniʻi ʻo e kau ʻuliʻuli ke nau kumi ha ngaahi kulupu ʻe lava ke nau tupulaki mo tupulaki ai ʻi heʻenau ngaahi ngaue maʻuʻanga moʻui, tauʻataina mei he discrinimination mo e taʻefaitotonu. Ko e visone ʻoku ʻikai ko ha tokotaha ngaue ʻuliʻuli ʻoku liʻaki. ʻOku ou lava ʻo mamata ki heʻeku fakalahi atu ki he ngaahi feituʻu tupulaki kehe ʻi he kahaʻu. Hange ko ʻeni, ko e meʻa ʻoku ou mahuʻingaʻia ai, ko e poto loi mo algorithmic fakamaau totonu. ʻOku ou mahuʻingaʻia foki ʻi he ako taʻe-filifilimanako. Koeʻuhi ko e fiefia haohaoa, te u saiʻia ke u ʻalu ki he ʻati pe fakaʻofoʻofa & akenga. Ko ia ʻoku fuʻu Eclectic e ngaahi meʻa ʻoku ou manako ai ka naʻe fakatefito kotoa ia ʻi hono paotoloaki ʻo e kolo ʻuliʻuli mo faingataʻa ʻa e tuʻunga fakafetongi.

Ete-kamba Amaku

ʻOkalani Hahake, Kalefōnia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Polokalama Ki hono Fakataimi-tēpileʻí

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

Coachable pea muimui ʻi ha polokalama. ʻOku ʻikai ha taha ia ʻe poto ange ʻiate koe. ʻOku nau lava pe ʻo maʻu ha fakamatala mo ha kakai ʻoku ʻikai ke ke maʻu, pea loto fiemalie ke fakatupulaki kinautolu. ʻOua ʻe feinga ke maʻu ha potoʻi ngāue ʻe 100 kae sio pe ko e hā ʻa e ngaahi vaʻakau, ʻahiʻahiʻi ha pōtoʻi ngāue 1, fakatupulaki ia, pea taukei ai. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e mamani ʻa e taukei ʻi he siaki-ʻo-fakafetongi kotoa pe.

Ko e ha ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi fakaʻanaua entrepreneurial?

Ke lahi ange ʻa e moʻui lelei ʻa au mo hoku kolo ʻi he faiako, ako pisinisi, mo hono fakaava ʻo e poto ʻi heʻetau DNA. ʻOku ou tui ʻe lava ke hoko ʻa e tokotaha kotoa pe ko ha taha ʻoku ʻaʻana ʻa e pisinisi, pea ako ʻa e mahuʻinga ʻo e fefakatauʻaki, tupulaki fakatautaha, mo e taimi.

Liliana Reyes-Avalos & Brenda Flores-Reyes

Teleʻa Kasitulo, Kalefonia ʻi he founga Tlaxcala, Mekisikou

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Homecare App

Ko e ha ʻoku ke fie hoko ai ko ha tokotaha pisinisi? Ko e fe entrepreneurs (ʻiloa pe ʻikai) ʻoku ke saiʻia ai pea ko e ha hono ʻuhinga?

Kuo u hoko ko ha tokotaha pisinisi siʻisiʻi ʻi he feituʻu Pei ʻi he taʻu ʻe 20 kuohili ʻi hono fakamaʻa ʻo e fale. ʻI he hoko ʻa e meʻa kotoa pe ʻoku ou sio ki hono mahuʻinga ʻo hono fai ʻo e ngaahi sifi ʻi heʻeku pisinisi tautautefito kapau ʻoku ou fie maʻu ke moʻui ʻeku pisinisi. ʻOku ou saiʻia Sarahi Salamanca. Ko ha taki ia pea ʻoku ne fai ha ngaue fakaofo ʻoku ne fai ha tokoni lelei ʻi he moʻui ʻa e kakai. ʻOkú ne ueʻi au ke u ngāueʻi ʻeku ngaahi fakaʻānauá mo poupouʻi hoku fāmilí ʻi he halá. ʻOku ne fai ʻa e meʻa ʻoku ne ʻofa taha ai!

Fakamatalaʻi nounou ʻa e ngaahi ʻulungaanga lelei ʻoku ke maʻu ʻe tokoni ke ke lavameʻa ai ʻi hoʻo hoko ko e tokotaha ʻoku ʻaʻana ʻa e pisinisi.

Naʻa ku fakamuʻomuʻa maʻu pe ʻeku kau kasitomaa pea ʻoku ou fakamahuʻingaʻi moʻoni kinautolu he ka ne taʻeʻoua kinautolu he ʻikai ke ʻi ai haʻaku ngaue. Ka ʻoku ou mahuʻingaʻia ange ʻi heʻeku timi! ʻOku hangē pē kakai ʻoku nau tokoniʻi au ke fakalele ʻeku pisinisí ko ha fāmili. ʻOku tau ngāue fakataha kotoa. Ko ha tokotaha au kuo teʻeki ai ke u foʻi pea tuku hoku lotó ki heʻeku ngāué. ʻOku ou tui ʻi heʻeku hoko ko e tokotaha ʻoku ʻaʻana e pisinisi ʻoku fie maʻu ke taʻesiokita ka ʻoku ne tokanga taha pe ki he taimi tatau.

Myeshia Sefasoni

Rourke, Kalefōnia ʻi ʻOkalani, Kalefōnia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Fakaʻofoʻofa, Spa & Wellness

Fakamatalaʻi nounou ʻa e ngaahi ʻulungaanga lelei ʻoku ke maʻu ʻe tokoni ke ke lavameʻa ai ʻi hoʻo hoko ko e tokotaha ʻoku ʻaʻana ʻa e pisinisi.

Femoʻuekina, fakaʻuli, loto vilitaki, moʻui fakafalala pe kiate kita, ueʻi fakalaumalie, mo ha tokotaha foaki. ʻOku tokoniʻi au ʻe he ngaahi ʻulungaanga lelei ko ʻeni ke u lavameʻa ʻi heʻeku hoko ko ha taha ʻoku ʻaʻana e pisinisi koeʻuhi he ʻikai ke u tuku pe taʻofi ʻi he taimi ʻoku faingataʻa ai pe ʻikai ke u ʻalu. Te u toe fakapotoʻi pe au, liliu ʻeku fakakaukau pe pisinisi pea hoko atu e palani ke lavameʻa.

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

Ko ʻeku faleʻi ki he toʻu tangata hoko ʻo e kau taki ke ʻoua naʻa nau fuʻu saiʻia ʻi he paʻanga he ʻoku maʻu e paʻanga pea ʻoku ʻalu. Ke toe lahi ange hono langa ʻo e kolomuʻa ʻo e tangata. ʻI he taimi ʻoku ke tuku ai koe mo e niʻihi kehe, ʻe lava ke lahi ange ʻa e foki mai ʻi he meʻa ʻoku ke fakakaukau ki ai. ʻE lava ke ʻave koe ʻe he kakai ki ha feituʻu he ʻikai lava ke fakatau pea ʻoku ʻikai fekauʻaki maʻu pe ia mo e tokotaha ʻoku ke ʻiloʻi lahi taha mo ia ʻoku ne ʻafioʻi koe. Tuku ke maheni e kakaí mo koe pea vahevahe mai hoʻo fakamatalá. Te ke lava ʻo tokoni ke liliu ha moʻui ʻa ha taha.

Tiarra Lokani

Seni Felenisisikou, Kalefōnia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Louʻulu & fakaʻofoʻofa

Ko e ha ʻoku ke fie hoko ai ko ha tokotaha pisinisi? Ko e fe entrepreneurs (ʻiloa pe ʻikai) ʻoku ke saiʻia ai pea ko e ha hono ʻuhinga?

Naʻe ueʻi fakalaumalie/ueʻi fakalaumalie au ʻe heʻeku Tamai ko Gaylon Lokani ke u hoko ko ha tokotaha pisinisi. ʻOku ou fiefia ʻi he mohu founga mo e ʻikai ha fakangatangata ki heʻeku malava ke tupulaki.

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

Kapau te u lava ʻo foaki ki he toʻu tangata hoko ʻo mataotao ngaahi lea faleʻi ʻe Kumi hoʻo timi pea tupulaki! " ʻAlu toko taha pea ngaue vave, ʻAlu fakataha ʻo fononga mamaʻo" Neongo ʻoku akoʻi kitautolu ko e fakafoʻituituí ko e founga pē ia ʻe taha, ka kuo pau ke tau manatuʻi foki ʻoku ʻikai ke tau ʻiloʻi e meʻa kotoa. Ko e kī ki he lavameʻa moʻoní ʻa hono tuku ha faingamālie ke u ako ai mei he niʻihi kehé mo fokotuʻu ha ngaahi fakakaukau lelei fakataha mo e niʻihi fakafoʻituitui kehe ʻoku nau fakakaukau tatau. Ko ʻeku fakaʻamu ʻi he moʻuí ke akoʻi mo fakamanatu kiate kinautolu ʻoku foua e ngaahi faingataʻá ke nau angaʻofa mo angavaivai ʻaki hono akoʻi kiate kinautolu ʻoku nau tali lelei iá mo e ʻofa pē kiate kitá. ʻOku akoʻi ʻa e ngaahi meʻangaue ko ʻeni ʻo fakafou ʻi heʻeku ngaahi ako ki he nofo kemi mo tokoniʻi ha kakai tokolahi ke nau kamata ʻaki honau ʻulu fakaʻofoʻofa.

ʻAlisi Mckean

Hahake Palo ifi ʻoloto, Kalefonia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Skincare

Ko e ha ʻoku ke fie hoko ai ko ha tokotaha pisinisi? Ko e fe entrepreneurs (ʻiloa pe ʻikai) ʻoku ke saiʻia ai pea ko e ha hono ʻuhinga?

Te u hoko ko ha tokotaha pisinisi he ʻoku ou faʻu ha paʻanga hu mai ʻe taha maʻa hoku famili mo au. ʻOku ou ʻamanaki ke kamata ha pisinisi mo ʻeku fanau te u lava ʻo ʻohifo kiate kinautolu ka ʻoku ou lava foki ʻo akoʻi kinautolu fekauʻaki mo e poto he laukonga mo e pisinisi fakapaʻanga. ʻOku ou saiʻia ke ʻoange ki heʻeku fanau ha sea ʻuluaki ʻo e ʻotu ke maʻu ha fakakaukau pea fulihi ia ke hoko ko ha pisinisi. Ko ha tokotaha pisinisi ʻoku ou saiʻia ai ko e tokotaha pisinisi ko ʻAna koeʻuhi ko e misiona ʻo ʻene kautaha. ʻOku ou saiʻia ʻi he tupuʻanga FentyBeauty mo FentySkin poupou pea pehe ki hono fakaʻilongaʻi e malohi ʻo e kakai fefine.

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

ʻOku ʻi ai ha faleʻi te u maʻu ki he toʻu tangata hoko ʻo e kau taki ke kamata hoʻo pisinisi kapau ʻoku ke tui moʻoni kiate koe mo hoʻo koloa/ngaue tokoni. Fakamanatu kiate koe ʻa e tuʻo lahi taha te ke maʻu kapau ʻe faingofua haʻo kamata ha pisinisi, ʻe fai ia ʻe he taha kotoa pea ke faʻa kataki ʻiate koe pe. Te ke makehe mei he niʻihi kehe ʻi he lahi ʻo e ngaue naʻa ke fai ki hoʻo pisinisi. Kimuʻa pea ke fakamoleki ha paʻanga ki he palani, fotunga, uepisaiti, mo e ngaahi naunau, faʻu hoʻo palani pisinisi. Tuku ha taimi lahi ʻi he laukonga mo e fekumi fekauʻaki mo e fakamaketi mo e branding pea mahino kiate kinautolu ʻoku ʻikai tatau ʻa e fakamaketi mo e branding.

Eboni Aina Yi

ʻAtalanitā, Siōsiá ʻi Uotalū, ʻAiouā

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Ngaahi meʻa mahuʻinga ki hono tokangaʻi kita & sino

Ko e ha ʻoku ke fie hoko ai ko ha tokotaha pisinisi? Ko e fe entrepreneurs (ʻiloa pe ʻikai) ʻoku ke saiʻia ai pea ko e ha hono ʻuhinga?

ʻOku ou fie hoko ko ha tokotaha pisinisi ke ne maluʻi ʻa e moʻui fuoloa ʻi he moʻui ke u lava ʻo tuku ki hoku famili, hoku kolo, pea mo e tekinolosia ʻoku fakakaukau ki ai. ʻOku ou saiʻia ʻi ha faʻahinga entrepreneurs pe naʻa ne fokotuʻu legacies ha ngaahi toʻu tangata ʻo honau famili ke poupouʻi.

Ko e ha ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi fakaʻanaua entrepreneurial?

Hange ko e tokolahi taha ʻo e kau entrepreneurs kei talavou, ko ʻeku taumuʻa ʻuluaki mo muʻomuʻa taha ke faʻu ha ivi fakaivia fakaʻekonomika mo lava ke fakatupulaki ha feituʻu mohu founga ke fakalahi ai e ngaahi fakakaukau foʻou mo hokohoko atu e koloa. Ko ʻeku ngaahi taumuʻa lahi ange ke fokotuʻu ʻa e fakavaʻe ʻo ha polokalama ʻoku ʻikai ke ne tokangaʻi pe au mo hoku famili, ka ki he kakai pelepelengesi ko ia kuo nau faʻa taʻofi mei hono langaki mo fai ha ʻinivesi ʻi honau ngaahi famili mo e tukui kolo foki. ʻOku ou palani ke fai ʻeni ʻaki ʻeku poupouʻi, fai ha ʻinivesi, mo kau ʻi outstandingly mohu founga ʻi hoku kolo ke maʻu ha ngaahi founga ngaue taimi loloa ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi palopalema ʻoku ne uesia ʻa e tukui kolo pelepelengesi ko ʻeni.

Sitefani Lopinisoni

Hahake Palo ifi ʻoloto, Kalefonia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Moʻui lelei & koloa Wellness

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

ʻOku mātuʻaki mahuʻinga ʻa e fetuʻutaki ʻoku ola leleí, ʻo fakapapauʻi ʻoku mahino lelei kiate koe ʻa e mahuʻinga ʻo e fakafanongó. Ngaahi potoʻi ngaue fakaefekauʻaki lelei mo e founga ʻoku ke tataki ʻaki e niʻihi kehe, tukupa ke liliu mo hokohoko atu e fakalakalaka ʻi he fakaʻutoʻuta lelei mo e fakakaukau angamaheni. Kapau ʻokú ke ʻi ha tuʻunga ke faleʻi ai ha niʻihi kehe, kātaki ʻo fai ia. Kapau ʻe tuku ʻe hoʻo faifaleʻí ha ongo ʻi he ʻamanaki ʻe ʻi ai ha ʻaho ʻe hanga ai ʻe he (kau) tokotaha ko iá ʻo faleʻi e niʻihi kehé.

Ko e ha ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi fakaʻanaua entrepreneurial?

Ke fakatupulaki ʻeku ʻi he ʻInitanetí, fekumi maʻu pē ki ha niʻihi fakafoʻituitui ʻoku fakakaukau tatau. Kumi ha ngaahi meʻangaue ke streamline ʻaki ʻeku founga ngaue fakataha mo hono tuku ha taimi ki he tupulaki fakatautaha mo e ako.

Aaliyah Senitesi

Mountain Viu, Kalefonia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Art e-Komeesi

Ko e ha ʻoku ke fie hoko ai ko ha tokotaha pisinisi?

ʻOku ou fie hoko ko ha tokotaha pisinisi he kuo u mahuʻingaʻia maʻu pe ke kamata ʻeku pisinisi pe ʻaʻaku ʻa ia te u lava ʻo fai ai e meʻa ʻoku ou ʻofa ai mo vahevahe ia mo e niʻihi kehe. Naʻe fakaha maʻu pe kiate au ʻa e faingataʻa ke u hoko ko ha tokotaha pisinisi lavameʻa ka ʻoku ou loto falala maʻu pe ki ha faingataʻa pea u falala kiate au ʻi he ngaahi meʻa ʻoku ou malava, tautautefito ki he faleʻi mo e fakahinohino totonu! ʻOku tokolahi ha kau memipa hoku famili ʻoku entrepreneurs mo mamata ki heʻenau ngaue malohi ʻoku ne ueʻi moʻoni au. ʻOku ʻi ai foki mo hoku ngaahi kaungāmeʻa ʻi hoku toʻú ʻoku nau kamata ʻenau pisinisi pē ʻanautolu ʻa ia naʻá ne ʻai ke u tui te u lava ʻo fai ia ʻi he taʻu ko ʻení.

Ko e hā ʻokú ke ʻamanaki ke mavahe ai mei he polokalamá?

Ko e taha ʻo ʻeku ngaahi fakaʻamu ʻi he founga ko ʻeni ko e fiefia! ʻOku ou fie maʻu ha tupu mo lavameʻa lolotonga ʻeku fiefia koeʻuhi ke ʻoua naʻa ku ongoʻi moʻoni ʻo hange ʻoku ou ngaue, ʻo lahi ange ʻeku vahevahe ʻeku holi! ʻOku ou ʻamanaki ke maʻu ha fakamatala mo ha ʻilo lahi ange ʻi heʻeku ʻalu te ne fakaʻata au ke u toe fakalahi atu ʻeku ngaahi aʻusia ʻiate au pe.

Ketisi Uoka

Hahake Palo ifi ʻoloto, Kalefonia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Naunau teuteu

Fakamatalaʻi nounou ʻa e ngaahi ʻulungaanga lelei ʻoku ke maʻu ʻe tokoni ke ke lavameʻa ai ʻi hoʻo hoko ko e tokotaha ʻoku ʻaʻana ʻa e pisinisi.

Ko e ngaahi ʻulungaanga lelei ʻa ʻeku ngaue ʻi he malaʻe ʻoku ou feinga ke fakatau atu pea mo ha tokotaha lelei ʻaupito foki. ʻOku ou hifo ʻi ha faʻahinga fakakaukau ke tokoniʻi e pisinisi ke tupulaki ʻi he meʻa ʻoku ou ʻilo ʻe lava. ʻOku ʻikai ko ha "founga au pe ko e hala" ʻoku lelei ʻaupito hono kumi kaa loto hala ʻi he taimi ʻoku hoko mai ai ke maʻu ha ngaahi taumuʻa.

Ko e hā ʻokú ke ʻamanaki ke mavahe ai mei he polokalamá?

Ko e meʻa ʻoku ou ʻamanaki ke mavahe mei he polokalama ni ko hono ʻiloʻi e founga mo e ngaahi taukei ʻo e kulupu fengaueʻaki mo e founga ke maʻu ai ʻeku fakakaukau mei hoku ʻulu, pepa, pea ki ha fale ngaohiʻanga koloa mo e nima ʻo e kau kasitomaa. ʻI he ngaahi lea layman, maʻu ha paʻanga lahi ange maʻaku mo hoku famili.

Kuu Senifooti

Hahake Palo ifi ʻoloto, Kalefonia

Kaveinga ʻo e fakakaukau

Kautaha

Ko e hā haʻo faleʻi ki he toʻu tangata hoko mai ʻo e kau takí?

Fakamoleki ha taimi lahi ke ako fekauʻaki mo hoʻo feinga ke maʻu ha ngaahi meʻa foʻou, fakakaukau ki he ngaahi meʻa ʻoku ke saiʻia ai pea ʻikai ke ke saiʻia ai. ʻIloʻi e kakai ʻoku mou feohí, ʻoku nau langaki moʻui, faitotonu, mo fakalaumālie nai? ʻI he taimi ʻoku tau fakakaukau ai ki hono moʻoni ʻo ʻetau "taimi ni", ʻoku tau lava ai ʻo fakatupu ha liliu ki he kahaʻu. ʻOua ʻe manavasiʻi ʻi hono ʻahiʻahiʻi ha ngaahi meʻa foʻou, ʻo hange ko hoʻo ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ongoʻi lelei pea ʻikai fuoloa kuo ke lava ʻo liliu mo tanaki atu ho ʻulunganga ki he meʻa kotoa pe ʻoku ke tulifua ki ai.

Ko e ha ha niʻihi ʻo hoʻo ngaahi fakaʻanaua entrepreneurial?

ʻOku ou fie langa ʻa e tokotaha faifaleʻi kuo tanaki ki he feituʻu ʻoku ne fakatupu ha malohi kiate kinautolu ʻoku nau fakatau hotau vala, pea pehe ki he malohi tuʻuloa ʻi he kolo ʻoku ou langa. ʻOku ou loto ke ngaue fakataha mo ha motolo kautaha fotunga malohi ʻa ia ʻoku fenapasi hono misiona mo ʻetau fie maʻu ke fakamalohia ha kakai ʻe laui miliona ke nau hoko ko honau tuʻunga lelei taha mo maʻolunga taha ʻi he akenga, fakatekinikale, mo e tukui kolo. ʻOku ou fokotuʻu ha feituʻu maʻaku ʻi he feituʻu ʻoku angamaheni ki ai ʻa e fakaʻanaua, pea ko e ola mo e liliu lelei ko e ola ia ʻo ha kautaha ʻoku langa ʻi he taumuʻa, fakaivia, mo e fakafoki ki hotau kolo. ʻOku ou palani ke fakamālohia lelei ha ʻinivesi ʻi he moʻuí ni mo e niʻihi kehé ʻo fakafou ʻi he teuteú mo e ngaahi polokalama fengāueʻakí.

Fekauʻaki mo e Accelerator
Ko e Accelerator ko ha polokalama loloa mahina ʻe 12 naʻe fakataumuʻa ke fakakau ai ʻa e fanau ako ke nau aʻusia ha ngaahi makamaile kuo ʻosi fakapapauʻi pea fokotuʻu ʻenau startups ki ʻolunga VCs. ʻe ako ʻe accelerator kinautolu ʻoku kau mai ʻa e feinga ke kamataʻi founga mo maʻu ha taukei mo ha fakamatala mahuʻinga te ne muimuiʻi ʻenau ngaahi ngaue entrepreneurial.

Te ke lava fēfē ʻo poupouʻi?

tokotaha tokoni ki he ako $1,000

Poupouʻi ʻa e ngaahi ako fakamahina ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke tau tokangaʻi ʻa e faeasaiti talanoa tauʻataina pe penolo mo e ngaahi timi fakatakimuʻa, entrepreneurs, mo e ngaahi fatongia lea kehe.

$10,000 fakaʻaliʻali ʻaho tokotaha tokoni fakatekinikale

Tokoni ki he meʻa fakaʻosi naʻe hoko ʻi he Accelerator, ʻa ia ʻoku fokotuʻu ai ʻe heʻetau EIRs ʻenau startups ki ha kulupu ʻo VCs mo e ʻangelo ʻInivesitoa.

$5,000 ʻoku poupouʻi ʻe he tokotaha ako

Tokoni ki hono fakapaʻanga ʻetau holi entrepreneurs ʻi he fakalakalaka ʻo e koloa, fakatotolo ki he maketi & fakapapauʻi. Ko hoʻo ngaahi foaki fakatauhoa ko e deductible tukuhau.

$20,000 ko e pale funder

Fokotuʻu ki he pale ʻo e ʻinivesimeni (Investments) ʻa e vai kaukau — ke vahevahe ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi ngaue ʻe 3 ki ʻolunga ke tokoniʻi kinautolu ke kamata ʻenau pisinisi

Ngaahi Fehuʻí?
Ongoʻi tauʻataina ke ke fetu aaron@streetcode.us mo ha faʻahinga fehuʻi pe!