Hiki fakalaka ki he kanotohi

ʻOmi Hoʻo Ngaahi Fakakaukau ki he Meʻa ʻOku Hokó

ʻOku mau saiʻia ke fanongo meiate koe. Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fakakaukau ki ha kahaʻu/pulou, kataki ʻo fakahu mai hoʻo fakakaukau. Mahalo ko hoʻo fakakaukau ʻa e meʻa hono hoko te mau talitali.

Hingoá(Fie maʻu)