Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
ʻI he ʻInitaneti
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 1
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
8 - 12
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Fakaava ʻa e mamani ʻo e mohu founga mo e ʻilo ʻo fakafou ʻi he "ngaahi faʻufaʻu 3H ki he ngaungaue mo e fale" – ko ha meʻa fakafiefia, ʻi he kalasi ʻoku fokotuʻutuʻu makehe ki he fanau taʻu 8 ki he 12 ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fakahinohino anga fakakaumeʻa, TinkerCAD. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe ʻilo ai ʻe he ʻatamai kei talavou ʻa e ʻatakai fakaʻofoʻofa ʻo e palani 3H, ngaungaue, mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e naunau. ʻE ako ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e TinkerCAD, ueʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi fotunga, resizing, vilo, valivali, fakatatau, mo e ngaahi meʻa fakakulupu ke faʻu ʻaki ha ngaahi mataʻitohi, ngaahi kalasi faingataʻa, mo ʻenau ngaahi faʻu angamaheni! ʻE mavahe ʻa e kau ako mo e malava ko ia ke ideate, sipinga, mo fakakaukauloto ki he ngaahi fakakaukau ʻi ha feituʻu 3H, pea pehe ki he mahino ʻa e ngaahi tafaʻaki mahuʻinga ʻo e fokotuʻutuʻu ʻo e koloa, kau ai ʻa e ha matamatalelei, ngaahi meʻa ʻoku hoko, mo e modularity.

Anga fakafonua fakaʻilekitulonika ʻuliʻuli
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
ʻI he ʻInitaneti
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sanuali 8
-26 Fepueli 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
10+
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku tau ʻiloʻi neongo ʻoku hokohoko atu hono vahevahe ʻo e naunau fakaʻilekitulonika, ka kuo hoko maʻu pe ʻa e kakai ʻuliʻuli ko ha innovators fakaʻilekitulonika. Ko e fehuʻi mahuʻinga ʻe vakaiʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e founga ʻoku fehokotaki ai ʻa e ngaahi anga fakafonua mo e tekinolosia ʻuliʻuli lolotonga e taʻu ʻe 25 fakaʻosi ʻo e moʻui ʻi he ʻInitaneti? Te tau toʻo hake ʻa e fehuʻi ko ʻeni ʻaki ha tokanga ki he founga kuo fakaʻaongaʻi ai ʻe he kakai ʻuliʻuli ʻa e ngaahi tekinolosia fakaʻilekitulonika ke langa ʻaki e kolo, palani e ngaue fakasosiale mo e taukapo, pea moʻui fakaʻaho ʻaki ʻenau moʻui.
Te tau vakai ki he ngaahi ʻata hange ko BlackPlanet, taumuʻa, MySpace, blogs, OkayPlayer, vaine, Twitter mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Te tau vakaiʻi ʻa e founga kuo fakafotunga ai ʻe memes mo GIFs ha folklore fakaʻilekitulonika ʻuliʻuli. Te tau vakaiʻi ʻa e founga naʻe fakaʻaongaʻi ai ʻe he kakai ʻa e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika ʻi he ngaahi toʻonga mo e ngaahi momeniti mahuʻinga, mei he ʻamio ʻa Ferguson pea mo e ngaue #BlackLivesMatter lahi ange, ki he founga ne mau fetuʻutaki ai lolotonga e pandemic mo e kalapu fakakolonitini. Fakaʻosi, te tau vakai ki he founga ʻoku ʻomi ai ʻe he kakai ha ngaahi founga mohu founga ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e generative ʻi ai ha ngaahi meʻangaue.
ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi tefito te tau vakaiʻi lolotonga e kalasi ko ʻeni ʻa e moʻui ʻi he ʻInitaneti, telefoni-mo e-tali, hiki fakaʻilekitulonika, diasporic fehokotaki, mo e founga ʻoku langa ai ʻe he kakai ʻa e fakafoʻituitui mo e ngaahi meʻa fakalukufua ʻi he fengaueʻaki ʻi he ʻInitaneti.

Faʻufaʻu ʻo e Design Studio
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 1
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
8+
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Teuteu ki ha fononga fakafiefia ki he mamani ʻo e palani ʻo fakakaukau ki he kalasi captivating ko ʻeni "ko e design Studio"! ʻE fakafeʻiloaki koe ʻe he kalasi ko ʻeni ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mo e ngaahi fakakaukau ʻoku ne ʻomi ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki. Te ke ako fekauʻaki mo e founga ʻo e fakakaukau mo e founga ʻoku tokoni ai ke mahino kiate koe ʻa e ngaahi aʻusia ʻa e kakai kehe, redefine ngaahi palopalema, mo faʻu ha ngaahi fakakaukau foʻou. Te ke ʻiloʻi ʻa e mālohi ʻo hono fakamuʻomuʻa e ngaahi fie maʻu ʻa e kakaí ʻi he taimi ʻoku fakaleleiʻi ai e ngaahi palopalemá ʻo fakafou ʻi he ngaahi ʻekitivitī fakafiefiá mo e ngāue fakatahá. ʻI hoʻo ʻahiʻahiʻi ha ngaahi fakakaukau foʻou, fai ha ngaahi liliu, mo fai ha ngaue, te ke maʻu ai ʻa e potoʻi ngaue ke fakaleleiʻi ʻa e ngaahi faingataʻa mo fai ha tokoni lelei ʻi he mamani. Teuteu ke unleash hoʻo mohu founga, fakakaukau kehe, pea vakaiʻi ʻa e mamani fakaofo ʻo e fakakaukau!

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 1
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
8 - 12
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Kickstart ha fononga ʻo e mohu founga mo e tekinolosia ʻa ia ʻoku ʻikai ngata pe ʻi hono ako ʻe he fanau ako ʻa e ʻenisinia ka ʻoku nau toe langa foki mo ʻenau meʻangaue fakaʻilekitulonika, hange ko ha kitaa! ʻOku fakatahaʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi tefitoʻi meʻa fakaʻilekitulonika mo e ngaahi fakakaukau Micro: ke fokotuʻutuʻu mo faʻu ha ngaahi ngaue kehekehe, ʻo fakalahi ʻa e fakakaukau mo e ngaahi potoʻi ngaue ʻa e fanau ako. Te nau tuʻulu ki he mamani fakafiefia ʻo e ʻenisinia fengaueʻaki, maʻu ha ngaahi fakakaukau ki he ngaahi fakakaukau fakamisini mo fakaʻuhila, pea pehe ki he fakapolokalama mo e tekinolosia fakaʻilekitulonika. ʻOku kau ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻo e kalasi ʻa hono ʻahiʻahiʻi, fokotuʻutuʻu mohu founga, mo e ngaue fakaʻosi: faʻufaʻu mo langa ʻenau meʻalea fakaʻilekitulonika. ʻE fakalakalaka ʻa e kau ako mei faʻu ngaahi vakapuna pepa ke faʻu ʻaki ha circuits mo ha ngaahi misini fengaueʻaki, ʻo fakaʻosi ʻaki ʻenau micro fakatautaha: meʻangaue fakamisini. Ko e kalasi ko ʻeni ko ha malaʻe vaʻinga lelei ia ki he kau ʻenisinia mo e musika loto vekeveke ke fenapasi mo ʻenau ngaahi holi ki he tekinolosia mo e musika.

Ko e fuakava ke femoʻuekina
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
ʻI he ʻInitaneti
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 1
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
16+
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku mau fakafeʻiloaki ai ha tokanga foʻou ke fakaleleiʻi hoʻo sipinga pisinisi ʻaki hono fakatupulaki hoʻo kautaha, leʻo mo e visone! Ko hoʻo pisinisi ko e ki ia ki he kau kasitomaa mo e kau fakatau ʻoku mahino kiate kinautolu hoʻo talanoa mo e visone ʻo e pisinisi. ʻOku hoko foki hono fakatupulaki ʻo ha leʻo ko ha konga mahuʻinga ʻo koe ʻi heʻene liliu hoʻo moʻoni ki he mamani pea fakaʻata ʻa e ngaahi va fetuʻutaki fakapisinisi. ʻE faʻu pe fakamalohia ʻe he kau ako ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, fetuʻutaki ʻo e branding, mo e ngaahi potoʻi ngaue fakatautaha. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki ha kiʻi pisinisi siʻisiʻi pe tuʻunga ʻi ha pisinisi lolotonga, talanoa ki he ʻinivesitoa/ko ha kakai fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea ʻave ʻenau fakakaukau fakapisinisi ki he maketi. ʻOku fakatupulaki ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi pea faʻu ha fakamaketi fefeka/branding konga ki heʻenau palani pisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele.

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
ʻI he ʻInitaneti
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 1
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku toe fie maʻu ʻe he kalasi Python ko ʻeni hoʻo fononga, ʻo lava ai ke ke langa ha ngaahi ngaue hange ko e talanoa fengaueʻaki mo e ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻo e sipoti trackers. ʻOku ʻikai fekauʻaki pe ia mo e fakafaʻahinga, ka ko e mahino ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻi mui ʻi he fakapolokalama, ʻa ia ʻoku mahuʻinga ki hono maʻu ʻo e founga ʻoku ʻi ai mo e ngaahi tekinolosia kehe. ʻI hoʻo fekumi holo ki he ngaahi potoʻi ngaue Python, ʻoku ke toe fokotuʻu foki ʻa e fakavaʻe ki ha mahino lahi ange ki he founga ʻoku fakaʻuli ai ʻa e algorithms mo e ngaahi faʻunga ʻo e fakamatala ʻi he ngaahi ʻilo fakatekinikale ʻo e ʻaho ni. ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni kiate kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he CS pea ʻoku nau fie ʻilo ki he ngaahi meʻa fakaʻenisinia ʻi mui mo e meʻa fakatekinikale ʻi he kahaʻu. Kau fakataha mo kimautolu ke sio ki he founga ʻe lava ke fakaava ai ʻe he fakafaʻahinga ʻa e ngaahi matapaa ke mahino mo kau ʻi he ngaahi fakalakalaka fakatekinolosia ʻo e ʻapongipongi.