Hiki fakalaka ki he kanotohi
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
16+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Hikiʻi hake hoʻo ngaahi potoʻi ngaue mo e loto falala ʻi he kalasi ko ʻeni, ʻa ia naʻe fokotuʻutuʻu pau maʻanautolu ʻoku ʻi ai honau puipuituʻa ʻi he fakapolokalama. Te tau fakamatalaʻi heni ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku fie maʻu ke mahino mo fakakakato ʻaki e ngaahi faingataʻa. Te mau toe teuteuʻi foki koe ʻaki ʻa e ngaahi founga mo e ʻilo ki he founga ke haohaoa ai ʻa e ngaahi ʻinitaviu fakatekinikale, ʻo tukutaha hoʻo tokanga ʻi he founga ʻinitaviu Byteboard. Tatau ai pe pe ʻoku ke taumuʻa ki ha ngaue fakatekinikale pe feinga ke fakalahi hoʻo ngaahi meʻa ʻoku malava, ʻoku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ha tuifio ʻo e ako mo e teuteu fakapotopoto ki he ngaahi meʻa fakatekinikale ʻoku feʻauʻauhi. Kau fakataha mo kimautolu ke liliu e meʻa te mou malava ke lavameʻa, readying kimoutolu ki he ngaahi faingataʻa mo e ngaahi faingamalie ʻo e ngaue fakatekinikale.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Hikiʻi hake hoʻo ngaahi potoʻi ngaue mo e loto falala ʻi he kalasi ko ʻeni, ʻa ia naʻe fokotuʻutuʻu pau maʻanautolu ʻoku ʻi ai honau puipuituʻa ʻi he fakapolokalama. Te tau fakamatalaʻi heni ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku fie maʻu ke mahino mo fakakakato ʻaki e ngaahi faingataʻa. Te mau toe teuteuʻi foki koe ʻaki ʻa e ngaahi founga mo e ʻilo ki he founga ke haohaoa ai ʻa e ngaahi ʻinitaviu fakatekinikale, ʻo tukutaha hoʻo tokanga ʻi he founga ʻinitaviu Byteboard. Tatau ai pe pe ʻoku ke taumuʻa ki ha ngaue fakatekinikale pe feinga ke fakalahi hoʻo ngaahi meʻa ʻoku malava, ʻoku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ha tuifio ʻo e ako mo e teuteu fakapotopoto ki he ngaahi meʻa fakatekinikale ʻoku feʻauʻauhi. Kau fakataha mo kimautolu ke liliu e meʻa te mou malava ke lavameʻa, readying kimoutolu ki he ngaahi faingataʻa mo e ngaahi faingamalie ʻo e ngaue fakatekinikale.

Faʻufaʻu ʻo e
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Taʻu motuʻá
8+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko ha kalasi ʻeni maʻá e fānau ako ʻoku nau vēkeveke ki he vaʻinga vitioó. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e Roblox Studio ke faʻu ʻaki haʻanau vaʻinga Roblox, ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke fai ʻaki ha vaʻinga vitio. ʻI heʻenau fononga, ʻoku nau ako ʻa e ngaahi ʻelemeniti kehekehe ʻoku nau faʻu ha vaʻinga, pea ako ʻa e founga ke talanoa ai fekauʻaki mo e ngaahi vaʻinga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻo ha tokotaha vaʻinga. ʻOku toe ako foki ʻe he kau ako ʻa e founga ke fai ai ha faʻahinga meʻa pe mo ha ʻetita mape, founga ke ʻai ai ʻenau vaʻinga ke fakaʻofoʻofa, mo e founga ke manava ʻaki e moʻui ki heʻenau vaʻinga ʻaki e ngaahi tefitoʻi scripting. Fakaʻosí, ʻoku ako ʻa e kau akó ki he founga ʻo e ngāue fakapalofesinale ʻi he ngaahi vaʻinga vitioó, mo e founga hono ngaohi ʻo e ngaahi vaʻinga vitioó ki ha moʻui. ʻOku mavahe ʻa e kau akó mei he kalasí mo ha mahino lahi ange ki he vaʻinga vitioó, founga hono fakahokó, vaʻinga ʻanautolu pē, pea toe lahi ange ʻenau manako ʻi he vaʻinga vitioó!

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko ha kalasi ʻeni maʻá e fānau ako ʻoku nau vēkeveke ki he vaʻinga vitioó. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e Roblox Studio ke faʻu ʻaki haʻanau vaʻinga Roblox, ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke fai ʻaki ha vaʻinga vitio. ʻI heʻenau fononga, ʻoku nau ako ʻa e ngaahi ʻelemeniti kehekehe ʻoku nau faʻu ha vaʻinga, pea ako ʻa e founga ke talanoa ai fekauʻaki mo e ngaahi vaʻinga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻo ha tokotaha vaʻinga. ʻOku toe ako foki ʻe he kau ako ʻa e founga ke fai ai ha faʻahinga meʻa pe mo ha ʻetita mape, founga ke ʻai ai ʻenau vaʻinga ke fakaʻofoʻofa, mo e founga ke manava ʻaki e moʻui ki heʻenau vaʻinga ʻaki e ngaahi tefitoʻi scripting. Fakaʻosí, ʻoku ako ʻa e kau akó ki he founga ʻo e ngāue fakapalofesinale ʻi he ngaahi vaʻinga vitioó, mo e founga hono ngaohi ʻo e ngaahi vaʻinga vitioó ki ha moʻui. ʻOku mavahe ʻa e kau akó mei he kalasí mo ha mahino lahi ange ki he vaʻinga vitioó, founga hono fakahokó, vaʻinga ʻanautolu pē, pea toe lahi ange ʻenau manako ʻi he vaʻinga vitioó!

Ko e fuakava ki he kouti
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e fuakava ki he kouti ko ha talateu ia ki he founga ʻoku ngaue ai ʻa e fakapolokalama. Ko e ngaahi taukei sima ʻoku ako ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻoku fekauʻaki ia mo e founga hono fokotuʻutuʻu mo fakahoko ha polokalama fakakomipiuta. Ko e lahi ʻo e ngaahi platforms mo e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ke tohi mo fakatupulaki ʻa e kouti te nau fakahaaʻi kinautolu ki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi maʻu pe ʻe he kau ʻenisinia. ʻE ako ʻa e kau ako ke nau fengaueʻaki mo ngaue mo e fanau ako kehe ke fakaleleiʻi fakataha ʻa e ngaahi palopalema ʻo e saienisi ʻo e komipiuta. ʻE ako ʻe he ngaahi fuofua taimi ko ʻeni ʻa e Python!

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e fuakava ki he kouti ko ha talateu ia ki he founga ʻoku ngaue ai ʻa e fakapolokalama. Ko e ngaahi taukei sima ʻoku ako ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻoku fekauʻaki ia mo e founga hono fokotuʻutuʻu mo fakahoko ha polokalama fakakomipiuta. Ko e lahi ʻo e ngaahi platforms mo e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ke tohi mo fakatupulaki ʻa e kouti te nau fakahaaʻi kinautolu ki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi maʻu pe ʻe he kau ʻenisinia. ʻE ako ʻa e kau ako ke nau fengaueʻaki mo ngaue mo e fanau ako kehe ke fakaleleiʻi fakataha ʻa e ngaahi palopalema ʻo e saienisi ʻo e komipiuta. ʻE ako ʻe he ngaahi fuofua taimi ko ʻeni ʻa e Python!

Ko e fuakava ke femoʻuekina
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
16+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e kau ako ke nau fakakaukau ki ha meʻafua lahi: ʻalu ʻo lahi pe foki ki ʻapi. ʻOku fakatupulaki mo faʻu ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi, faʻu ha vaka, ako fekauʻaki mo hono ʻanalaiso ʻo e maketi mo e ngaahi fakatau ʻoku fakatefito, pea hiki ha palani fakapisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele. ʻOku tokoni ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako ke nau fakatupulaki ha koloa ʻaki haʻanau fakakaukau ʻi he totongi, ngaohi, mo e ngaahi fakamole fekauʻaki mo ia; ʻoku nau faʻu pe fakamalohia ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻa e branding; pea ʻ oku nau ako ʻ a e ngaahi pōtoʻi ngāue tokoni ʻ a e kasitomaá, ngaahi pōtoʻi tauhi tohí, mo e ngaahi pōtoʻi fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki ha kiʻi pisinisi siʻisiʻi pe tuʻunga ʻi ha pisinisi lolotonga, talanoa ki he ʻinivesitoa/ko ha kakai fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea ʻave ʻenau fakakaukau fakapisinisi ki he maketi.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e kau ako ke nau fakakaukau ki ha meʻafua lahi: ʻalu ʻo lahi pe foki ki ʻapi. ʻOku fakatupulaki mo faʻu ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi, faʻu ha vaka, ako fekauʻaki mo hono ʻanalaiso ʻo e maketi mo e ngaahi fakatau ʻoku fakatefito, pea hiki ha palani fakapisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele. ʻOku tokoni ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako ke nau fakatupulaki ha koloa ʻaki haʻanau fakakaukau ʻi he totongi, ngaohi, mo e ngaahi fakamole fekauʻaki mo ia; ʻoku nau faʻu pe fakamalohia ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻa e branding; pea ʻ oku nau ako ʻ a e ngaahi pōtoʻi ngāue tokoni ʻ a e kasitomaá, ngaahi pōtoʻi tauhi tohí, mo e ngaahi pōtoʻi fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki ha kiʻi pisinisi siʻisiʻi pe tuʻunga ʻi ha pisinisi lolotonga, talanoa ki he ʻinivesitoa/ko ha kakai fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea ʻave ʻenau fakakaukau fakapisinisi ki he maketi.

Ko e fuakava ke femoʻuekina
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
16+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻI he kalasi tuʻunga hono hoko, ʻoku mau fakafeʻiloaki atu ai ha tokanga foʻou ke fakaleleiʻi hoʻo sipinga pisinisi ʻaki hono fakatupulaki hoʻo kautaha, leʻo mo e visone! Ko hoʻo pisinisi ko e ki ia ki he kau kasitomaa mo e kau fakatau ʻoku mahino kiate kinautolu hoʻo talanoa mo e visone ʻo e pisinisi. ʻOku hoko foki hono fakatupulaki ʻo ha leʻo ko ha konga mahuʻinga ʻo koe ʻi heʻene liliu hoʻo moʻoni ki he mamani pea fakaʻata ʻa e ngaahi va fetuʻutaki fakapisinisi. ʻE faʻu pe fakamalohia ʻe he kau ako ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, fetuʻutaki ʻo e branding, mo e ngaahi potoʻi ngaue fakatautaha. ʻOku fakatupulaki ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi pea faʻu ha fakamaketi fefeka/branding konga ki heʻenau palani pisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻI he kalasi tuʻunga hono hoko, ʻoku mau fakafeʻiloaki atu ai ha tokanga foʻou ke fakaleleiʻi hoʻo sipinga pisinisi ʻaki hono fakatupulaki hoʻo kautaha, leʻo mo e visone! Ko hoʻo pisinisi ko e ki ia ki he kau kasitomaa mo e kau fakatau ʻoku mahino kiate kinautolu hoʻo talanoa mo e visone ʻo e pisinisi. ʻOku hoko foki hono fakatupulaki ʻo ha leʻo ko ha konga mahuʻinga ʻo koe ʻi heʻene liliu hoʻo moʻoni ki he mamani pea fakaʻata ʻa e ngaahi va fetuʻutaki fakapisinisi. ʻE faʻu pe fakamalohia ʻe he kau ako ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, fetuʻutaki ʻo e branding, mo e ngaahi potoʻi ngaue fakatautaha. ʻOku fakatupulaki ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi pea faʻu ha fakamaketi fefeka/branding konga ki heʻenau palani pisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele.

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Taʻu motuʻá
4 - 8
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku akoʻi ʻe he Siʻi StreetCode ʻa e ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga hange ko e poto ʻi he komipiuta, laukonga, mo e tohi, pea fakafeʻiloaki kinautolu ki he fokotuʻutuʻu ʻo e vaʻinga. ʻOku fakamoleki ʻe he kau ako ha taimi muʻomuʻa ange mo e ngaahi taukei fakakomipiuta pea ʻoku nau fakamoleki foki ha taimi ʻi he ngaahi ʻekitiviti ʻa e tupuʻanga ʻo fakaʻaongaʻi honau nima. ʻOku fonu ʻa e kalasi ko ʻeni ʻi he ngaahi ʻekitiviti fakafiefia ne ki hono tokoniʻi ʻo e fanau ke nau vakaiʻi ʻenau mohu founga, ako ʻa e ngaahi fakakaukau ʻoku feʻunga mo e taʻu motuʻa, pea toe lau ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e ako (ʻa ia ko e fanau ako ʻoku nau fakafoʻou ʻa e laukonga/tohi/mo e fika ID).

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku akoʻi ʻe he Siʻi StreetCode ʻa e ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga hange ko e poto ʻi he komipiuta, laukonga, mo e tohi, pea fakafeʻiloaki kinautolu ki he fokotuʻutuʻu ʻo e vaʻinga. ʻOku fakamoleki ʻe he kau ako ha taimi muʻomuʻa ange mo e ngaahi taukei fakakomipiuta pea ʻoku nau fakamoleki foki ha taimi ʻi he ngaahi ʻekitiviti ʻa e tupuʻanga ʻo fakaʻaongaʻi honau nima. ʻOku fonu ʻa e kalasi ko ʻeni ʻi he ngaahi ʻekitiviti fakafiefia ne ki hono tokoniʻi ʻo e fanau ke nau vakaiʻi ʻenau mohu founga, ako ʻa e ngaahi fakakaukau ʻoku feʻunga mo e taʻu motuʻa, pea toe lau ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e ako (ʻa ia ko e fanau ako ʻoku nau fakafoʻou ʻa e laukonga/tohi/mo e fika ID).

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Taʻu motuʻá
8+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e Kidpreneurs ki he fanau taʻu 8-13. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e mohu founga, loto vilitaki, mo e mohu founga! ʻOku fakamalohia ʻe Kidpreneurs ʻa e fanau ke liliu ʻenau ngaahi fakakaukau ki he startups kakato. ʻI he kalasi ko ʻeni, te tau ʻufiʻufi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e ideation mo e fakalakalaka ʻo e koloa pea pehe ki he ʻuluaki fakafetuʻutaki ki he fakamaketi, tuʻuaki, KPI fua, mo e ʻekonomika ʻi mui ʻi he ʻinivesimeni. ʻI he lolotonga ʻo e kalasi, te tau kau ʻi ha ngaahi ʻekitiviti fakafiefia mo fengaueʻaki mei he ngaahi meʻa ke ako mei ai ʻa e "meʻavaʻinga" ki he vaʻinga he ngaahi vaʻinga mo e ngaahi ʻekitiviti ʻoku fakataumuʻa ki ai--ʻoua naʻa mole ʻa e fiefia!

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e Kidpreneurs ki he fanau taʻu 8-13. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e mohu founga, loto vilitaki, mo e mohu founga! ʻOku fakamalohia ʻe Kidpreneurs ʻa e fanau ke liliu ʻenau ngaahi fakakaukau ki he startups kakato. ʻI he kalasi ko ʻeni, te tau ʻufiʻufi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e ideation mo e fakalakalaka ʻo e koloa pea pehe ki he ʻuluaki fakafetuʻutaki ki he fakamaketi, tuʻuaki, KPI fua, mo e ʻekonomika ʻi mui ʻi he ʻinivesimeni. ʻI he lolotonga ʻo e kalasi, te tau kau ʻi ha ngaahi ʻekitiviti fakafiefia mo fengaueʻaki mei he ngaahi meʻa ke ako mei ai ʻa e "meʻavaʻinga" ki he vaʻinga he ngaahi vaʻinga mo e ngaahi ʻekitiviti ʻoku fakataumuʻa ki ai--ʻoua naʻa mole ʻa e fiefia!

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku toe fie maʻu ʻe he kalasi Python ko ʻeni hoʻo fononga, ʻo lava ai ke ke langa ha ngaahi ngaue hange ko e talanoa fengaueʻaki mo e ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻo e sipoti trackers. ʻOku ʻikai fekauʻaki pe ia mo e fakafaʻahinga, ka ko e mahino ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻi mui ʻi he fakapolokalama, ʻa ia ʻoku mahuʻinga ki hono maʻu ʻo e founga ʻoku ʻi ai mo e ngaahi tekinolosia kehe. ʻI hoʻo fekumi holo ki he ngaahi potoʻi ngaue Python, ʻoku ke toe fokotuʻu foki ʻa e fakavaʻe ki ha mahino lahi ange ki he founga ʻoku fakaʻuli ai ʻa e algorithms mo e ngaahi faʻunga ʻo e fakamatala ʻi he ngaahi ʻilo fakatekinikale ʻo e ʻaho ni. ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni kiate kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he CS pea ʻoku nau fie ʻilo ki he ngaahi meʻa fakaʻenisinia ʻi mui mo e meʻa fakatekinikale ʻi he kahaʻu. Kau fakataha mo kimautolu ke sio ki he founga ʻe lava ke fakaava ai ʻe he fakafaʻahinga ʻa e ngaahi matapaa ke mahino mo kau ʻi he ngaahi fakalakalaka fakatekinolosia ʻo e ʻapongipongi.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku toe fie maʻu ʻe he kalasi Python ko ʻeni hoʻo fononga, ʻo lava ai ke ke langa ha ngaahi ngaue hange ko e talanoa fengaueʻaki mo e ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻo e sipoti trackers. ʻOku ʻikai fekauʻaki pe ia mo e fakafaʻahinga, ka ko e mahino ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻi mui ʻi he fakapolokalama, ʻa ia ʻoku mahuʻinga ki hono maʻu ʻo e founga ʻoku ʻi ai mo e ngaahi tekinolosia kehe. ʻI hoʻo fekumi holo ki he ngaahi potoʻi ngaue Python, ʻoku ke toe fokotuʻu foki ʻa e fakavaʻe ki ha mahino lahi ange ki he founga ʻoku fakaʻuli ai ʻa e algorithms mo e ngaahi faʻunga ʻo e fakamatala ʻi he ngaahi ʻilo fakatekinikale ʻo e ʻaho ni. ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni kiate kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he CS pea ʻoku nau fie ʻilo ki he ngaahi meʻa fakaʻenisinia ʻi mui mo e meʻa fakatekinikale ʻi he kahaʻu. Kau fakataha mo kimautolu ke sio ki he founga ʻe lava ke fakaava ai ʻe he fakafaʻahinga ʻa e ngaahi matapaa ke mahino mo kau ʻi he ngaahi fakalakalaka fakatekinolosia ʻo e ʻapongipongi.

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 4:00PM-6:00PM
Taʻu motuʻá
8 - 12
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ko ʻeni ke ne ueʻi fakalaumalie ha ʻofa ʻi he fakafaʻahinga mo tokoniʻi ʻa e fanau ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema mo e ngaahi fakakaukau mahuʻinga ʻa ia te ne tokoniʻi lelei kinautolu ʻi he kahaʻu. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea tukutaha ʻenau tokanga ʻi he lea fakafonua ʻo e Python. ʻI ha ngaahi lesoni hokohoko mo femoʻuekina, ʻe ako ai ʻa kinautolu ʻoku kau mai fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau fakapolokalama hange ko e ngaahi meʻa, pelu fakafuopotopoto, mo e ngaahi fakamatala ʻoku makatuʻunga ai, mo e founga ʻoku fakaʻaongaʻi ai kinautolu ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta. Te nau toe ʻilo foki ʻa e founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e Python ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama faingofua, hange ko e ngaahi vaʻinga mo e simulations. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he fanau ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ko ʻeni ki he hokohoko atu ʻenau fononga ki he ngaahi polokalama taukei.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ko ʻeni ke ne ueʻi fakalaumalie ha ʻofa ʻi he fakafaʻahinga mo tokoniʻi ʻa e fanau ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema mo e ngaahi fakakaukau mahuʻinga ʻa ia te ne tokoniʻi lelei kinautolu ʻi he kahaʻu. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea tukutaha ʻenau tokanga ʻi he lea fakafonua ʻo e Python. ʻI ha ngaahi lesoni hokohoko mo femoʻuekina, ʻe ako ai ʻa kinautolu ʻoku kau mai fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau fakapolokalama hange ko e ngaahi meʻa, pelu fakafuopotopoto, mo e ngaahi fakamatala ʻoku makatuʻunga ai, mo e founga ʻoku fakaʻaongaʻi ai kinautolu ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta. Te nau toe ʻilo foki ʻa e founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e Python ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama faingofua, hange ko e ngaahi vaʻinga mo e simulations. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he fanau ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ko ʻeni ki he hokohoko atu ʻenau fononga ki he ngaahi polokalama taukei.

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

¡ Esta clase está diseñada para introducir ha estudiantes Al mundo ti la tecnología! Es para estudiantes tienen poca experiencia usando plataformas/dispositivos técnicos o estudiantes quieren mejorar su experiencia usando herramientas tecnolgicas (como computoadoras y teléfonos móvilos). Aquí vamos aprender como usar plataformas tecnológicas para su Vida fakatautaha, vida profesional, la Vida ti suu familia, y ti su comunidad. Usando ʻuna computadora y/o toʻo teléfono, juntos vamos aprender cómo organizar nuestro correo electrónico fakatautaha, crear y participar en juntas virtuales usando fakaʻata siʻisiʻi, maluʻi documentos en la nube, mejorar la seguridad

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

¡ Esta clase está diseñada para introducir ha estudiantes Al mundo ti la tecnología! Es para estudiantes tienen poca experiencia usando plataformas/dispositivos técnicos o estudiantes quieren mejorar su experiencia usando herramientas tecnolgicas (como computoadoras y teléfonos móvilos). Aquí vamos aprender como usar plataformas tecnológicas para su Vida fakatautaha, vida profesional, la Vida ti suu familia, y ti su comunidad. Usando ʻuna computadora y/o toʻo teléfono, juntos vamos aprender cómo organizar nuestro correo electrónico fakatautaha, crear y participar en juntas virtuales usando fakaʻata siʻisiʻi, maluʻi documentos en la nube, mejorar la seguridad

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ʻi he nima ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langa hake ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku tataki ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ʻoku fakafeʻungaʻi ʻe he kau faiako ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue fekumi tauʻataina

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ʻi he nima ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langa hake ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku tataki ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ʻoku fakafeʻungaʻi ʻe he kau faiako ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue fekumi tauʻataina

Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Tapuni e lesisita
Faʻahinga Kalasí
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
Sune 10
-Siulai 29, 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Taʻu motuʻá
13+
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻI heʻetau polokalama Web & app, fakaava hoʻo ngaahi meʻa ʻe malava ke aʻusia ʻo ʻikai fie maʻu ha puipuituʻa fakatekinikale. ʻE ako ʻe he kau ako ʻi he "Web & app Design" ʻa e founga hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi polokalama mo fakakaukau ki he meʻa ʻoku aʻusia ʻe he tokotaha ngaue. ʻE teke ʻe he kalasi ʻa e kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e fananga, fekumi, mo prototyping ngaahi potoʻi ngaue fekauʻaki mo e palani. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ʻikai ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke kouti ai, ka ke ako ʻa e founga fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi meʻa kehekehe: polokalama fakakomipiuta, polokalama toʻotoʻo, mo e apps ki he fakanonga hange ko e Instagram mo e Spotify. ʻOku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e fakahinohino mo e fiefia ke vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e palani.

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻI heʻetau polokalama Web & app, fakaava hoʻo ngaahi meʻa ʻe malava ke aʻusia ʻo ʻikai fie maʻu ha puipuituʻa fakatekinikale. ʻE ako ʻe he kau ako ʻi he "Web & app Design" ʻa e founga hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi polokalama mo fakakaukau ki he meʻa ʻoku aʻusia ʻe he tokotaha ngaue. ʻE teke ʻe he kalasi ʻa e kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e fananga, fekumi, mo prototyping ngaahi potoʻi ngaue fekauʻaki mo e palani. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ʻikai ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke kouti ai, ka ke ako ʻa e founga fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi meʻa kehekehe: polokalama fakakomipiuta, polokalama toʻotoʻo, mo e apps ki he fakanonga hange ko e Instagram mo e Spotify. ʻOku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e fakahinohino mo e fiefia ke vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e palani.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.