Hiki fakalaka ki he kanotohi

Ngaahi Kalasi ka Hoko Maí

ʻOku fakaava ʻa e ngaahi kalasi kuata ʻo e faʻahitaʻu mafana ki he lesisita ʻo aʻu ki he po Tuʻapulelulu ʻOku mau foaki he taimi ni ha ngaahi kalasi ʻo fakafou ʻi he fakaʻata lahi mo e tokotaha. Vakaiʻi ʻi lalo ki he ngaahi fakaikiiki. ʻOku hiki atu e ngaahi kalasí ʻi he Taimi Angamaheni ʻo e Pasifikí.

ʻOku vave e ngāue ʻa e ngaahi kalasí, ko ia vakai ki lalo pea lesisita he ʻahó ni!

ʻI he vahaʻa ʻo e ʻaho 1–5 ʻo Suné, te ke maʻu ai ha lesisita ʻi he ʻīmeilí mo e fakamatalá mo e fakaikiiki ʻo e kalasí ke kau atu ki hoʻo kalasí! Kapau ʻoku ke fie maʻu ha faʻahinga tokoni ke lesisita ki ha kalasi, ongoʻi tauʻataina ke ʻimeili mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org pe telefoni pe text mai ʻi he (650)485-1413.

MrCAF0Ac
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-22 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
5-8
Faiakó
Temilola Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e fakatupu fakaʻilekitulonika ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate. Ko e Procreate ko ha fakatata fakaʻilekitulonika malohi mo ha polokalama ta valivali ʻoku ne ʻomi ha ngaahi meʻangaue mo ha ngaahi fotunga ki hono faʻu ʻo ha ngaahi ngaue fakaʻaati fakaofo. ʻE ako ʻa e fanau ʻi ha ngaahi lesoni fakafiefia mo fakamanako, ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi polosi, kuta, mo e ngaahi ola kehekehe ʻi he Procreate ke faʻu ʻaki haʻanau ngaahi fakatata fakaʻilekitulonika. Te nau toe ako foki fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau lanu mo e taʻanga ke tokoniʻi kinautolu ke nau faʻu ha ngaahi ngaue fakaʻaati ʻoku fakamanako. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he kau ako ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he faʻu ʻaati fakaʻilekitulonika pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate ʻi he loto falala mo fakaofo ange. ʻE lava ke maʻu atu ʻa e iPads ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasi.
sca-intro-to-code-new
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-22 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
8 - 12
Faiakó
Olatayo Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ko ʻeni ke ne ueʻi fakalaumalie ha ʻofa ʻi he fakafaʻahinga mo tokoniʻi ʻa e fanau ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema mo e ngaahi fakakaukau mahuʻinga ʻa ia te ne tokoniʻi lelei kinautolu ʻi he kahaʻu. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea tukutaha ʻenau tokanga ʻi he lea fakafonua ʻo e Python. ʻE ako ʻa kinautolu ʻoku kau mai ʻi ha ngaahi lesoni fengaueʻaki mo femoʻuekina fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau fakapolokalama hange ko e ngaahi meʻa, pelu fakafuopotopoto, mo e ngaahi fakamatala ʻoku makatuʻunga ai, mo e founga ʻoku fakaʻaongaʻi ai kinautolu ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta. Te nau toe ʻilo foki ʻa e founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e Python ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama faingofua, hange ko e ngaahi vaʻinga mo e simulations. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he fanau ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ko ʻeni ki he hokohoko atu ʻenau fononga ki he ngaahi polokalama taukei. ʻE lava ke maʻu atu ha ngaahi komipiuta ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasí.
sca-intro-to-code-new
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
13+
Faiakó
Kalina Napiko
Feituʻú
Senita EPA-ko e seiti 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e feinga ke kouti ko ha talateu ia ki he founga ngaue ʻa e fakapolokalama. ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi taukei sima ʻoku ako ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni mo e founga hono fokotuʻutuʻu mo fakahoko ha polokalama fakakomipiuta. Ko e lahi taha ʻo e ngaahi platforms mo e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ke tohi mo fakatupulaki ʻa e kouti te nau fakahaaʻi kinautolu ki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi maʻu pe ʻe he kau ʻenisinia. ʻE ako ʻa e kau ako ke fengaueʻaki mo ngaue fakataha mo e fanau ako kehe ke fakaleleiʻi fakataha ʻa e ngaahi palopalema fakasaienisi ʻo e komipiuta. ʻE ako ʻe he coders ko ʻeni ʻa e Python!
Fakaangaʻi -Crypto-Web3
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-22 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
13+
Faiakó
Tatiola Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe ako ai ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fananga ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e iMovie, ko ha polokalama ki hono fakatonutonu ʻo e vitioo ki he ngaahi device Apple. ʻE ako ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻi ha ngaahi lesoni hokohoko, ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi fotunga mo e ngaahi meʻangaue kehekehe ʻa e iMovie ke faʻu ʻaki ha ngaahi talanoa vitio malohi. ʻE ako ʻa kinautolu ʻoku kau mai fekauʻaki mo e ngaahi founga fakatonutonu ʻo e vitioo hange ko hono kosi mo hono ʻauhani ʻo e ngaahi fakamatala pea tanaki atu mo e ngaahi ola ke faʻu ʻaki ha koloa fakaʻofoʻofa mo fakapalofesinale. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe kinautolu ʻoku kau mai ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fananga mo e fakatonutonu ʻo e vitioo, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi taukei ko ʻeni ki ha ngaahi ngaue kehekehe. ʻE lava ke maʻu atu ha ngaahi komipiuta ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasí.
[Squint]-SCA fokotuʻutuʻu ʻo e Uepi saiti
ʻInitanetí
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
13+
Faiakó
Havea ʻAlavato
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Haʻu ʻo ako e founga ke langa ai ha uepisaiti ʻi he ngaahi meʻa ʻokú ke manako aí pe ki hoʻo pisinisi pē ʻaʻaú. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ʻuluaki ako ai ʻa e kau ako ki he founga hono palani mo fokotuʻutuʻu ʻenau uepisaiti pea langa ia ʻi WordPress, ko ha fakavaʻe ʻoku makatuʻunga ʻi he template ʻoku ʻikai fie maʻu ki ai ha aʻusia fakafaʻahinga. ʻE toe ako foki ʻe he kau ako ʻa e founga ke maketi ai ʻenau uepisaiti pea lahi ange ia ki he ngaahi misini fekumi hange ko e Google, Bing, pe Yahoo mo e mitia fakasosiale. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he kau ako ha uepisaiti ʻoku lele lelei te nau lava ʻo fakaʻaliʻali ki he mamani pea ʻe lava ke nau fakaʻaongaʻi ko ha makatuʻunga ki hono langa ʻo e ngaahi uepisaiti kehe ʻi he kahaʻu.
KA-SC-Grad-39
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
16+
Faiakó
Markesha Tatum
Feituʻú
Senita EPA-ko e toiʻi meʻa 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi ia ʻoku ne ʻoange ki he kau ako ʻa e faingamalie ke nau ako tauʻataina ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono faʻu ha pisinisi. ʻE ʻufiʻufi ʻe he kalasi ʻo e kuata ko ʻeni ha fakalakalaka ʻo e ngaahi tefito ʻoku ne tataki koe ʻi he founga ʻa e tokotaha pisinisi ʻo kau ai ʻa e fakatupu ʻo e fakakaukau, fakatotolo ʻi he maketi, fakamatala ki he vaka, mo hiki ha palani fakapisinisi. ʻE ngaue ʻa e kau ako ʻi he ngaahi lesoni mo e ngaahi ngaue kuo hiki (tauʻataina) pea fakataha ʻi he uike kotoa pe ke maʻu ha fakamatala mahuʻinga mei ha tokotaha pisinisi taukei ʻo fakafou ʻi he kulupu moʻui consultations. ʻI he ngaahi fakataha fakakulupu ko ʻeni, ʻe toe vakaiʻi mo fakamatalaʻi ai ʻe he kau ako ʻenau fakalakalaka ke tokoni ʻi hono fakavaveʻi e ngaahi fakakaukau mo fakamasilaʻi e kau ta sipinga fakapisinisi. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe mahino kiate koe ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke fakatupulaki ʻaki ha pisinisi pea lava ke mentorship ke tokoni ʻi hono ʻave hoʻo ngaahi fakakaukau ki he maketi. Kapau ko ha tokotaha ako tokanga koe ʻoku ke saiʻia ʻi hono kamata hoʻo pisinisi pe ʻaʻau ʻoku ne fiefia ʻi he lava ke feliliuaki ʻa e ako ʻi he ʻInitaneti, ko e fili haohaoa ʻeni kiate koe. Ko e ngaahi meʻa ʻoku fie maʻu ki he femoʻuekina ko ha meʻa ia ʻe lava ke tomuʻa fie maʻu ki heʻetau tokotaha pisinisi Accelerator. ʻOku poupouʻi ʻa e fanau ako lolotonga ʻo e kalasi pea pehe ki he Kolisi Tutuku ke nau fakaʻaongaʻi! * ʻOku fie maʻu ʻa e aʻusia noa pea ʻoku fakaafeʻi kotoa kinautolu!
SCA-HACK-KALASI-Squint-167
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
16+
Faiakó
Uanita Croft mo Beverle Lax
Feituʻú
Senita EPA-ko e hoko 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi s/ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki atu ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langaki ʻenau ngaahi taukei fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku fakahinohinoʻi ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ki he kau faiako ʻoku nau fakafeʻungaʻi ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue fekumi tauʻataina.
SCA-HACK-KALASI-Squint-167
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
16+
Faiakó
Uanita Croft mo Beverle Lax
Feituʻú
Senita EPA-ko e hoko 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi s/ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki atu ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langaki ʻenau ngaahi taukei fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku fakahinohinoʻi ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ki he kau faiako ʻoku nau fakafeʻungaʻi ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue fekumi tauʻataina.
sca-techx-es
Tokotaha Totonu
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻEpeleli 24
-29 Me 2023
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:15PM
Taʻu motuʻá
16+
Faiakó
ʻIoica Viela
Feituʻú
Senita EPA-ko e hoko 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
¡ Esta clase está diseñada para introducir ha estudiantes Al mundo ti la tecnología! Es para estudiantes tienen poca experiencia usando plataformas/dispositivos técnicos o estudiantes quieren mejorar su experiencia usando herramientas tecnolgicas (como computoadoras y teléfonos móvilos). Aquí vamos aprender como usar plataformas tecnológicas para su Vida fakatautaha, vida profesional, la Vida ti suu familia, y ti su comunidad. Usando ʻuna computadora y/o toʻo teléfono, juntos vamos aprender cómo organizar nuestro correo electrónico fakatautaha, crear y participar en juntas virtuales usando fakaʻata siʻisiʻi, maluʻi documentos en la nube, mejorar la seguridad