Hiki fakalaka ki he kanotohi

Streetcode
Katiloka ʻo e Kalasí

Lisi ʻo e ngaahi kalasi kotoa pe StreetCode ʻoku ʻomi, kuohili mo e lolotonga. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kalasí ʻo fakatatau mo e faʻahinga kalasi, kuata, mo e taʻu motuʻa siʻisiʻi tahá. Ke mamata mo lesisita ʻi he ngaahi kalasi ka hoko maí, kātaki ʻo ʻaʻahi ki he peesi ʻo e ngaahi kalasí

Faʻufaʻu ʻo e

Faʻufaʻu ʻo e vaʻinga (fakataha #2)

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko ha kalasi ʻeni maʻá e fānau ako ʻoku nau vēkeveke ki he vaʻinga vitioó. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e Roblox Studio ke faʻu ʻaki haʻanau vaʻinga Roblox, ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke fai ʻaki ha vaʻinga vitio. ʻI heʻenau fononga, ʻoku nau ako ʻa e ngaahi ʻelemeniti kehekehe ʻoku nau faʻu ha vaʻinga, pea ako ʻa e founga ke talanoa ai fekauʻaki mo e ngaahi vaʻinga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻo ha tokotaha vaʻinga. ʻOku toe ako foki ʻe he kau ako ʻa e founga ke fai ai ha faʻahinga meʻa pe mo ha ʻetita mape, founga ke ʻai ai ʻenau vaʻinga ke fakaʻofoʻofa, mo e founga ke manava ʻaki e moʻui ki heʻenau vaʻinga ʻaki e ngaahi tefitoʻi scripting. Fakaʻosí, ʻoku ako ʻa e kau akó ki he founga ʻo e ngāue fakapalofesinale ʻi he ngaahi vaʻinga vitioó, mo e founga hono ngaohi ʻo e ngaahi vaʻinga vitioó ki ha moʻui. ʻOku mavahe ʻa e kau akó mei he kalasí mo ha mahino lahi ange ki he vaʻinga vitioó, founga hono fakahokó, vaʻinga ʻanautolu pē, pea toe lahi ange ʻenau manako ʻi he vaʻinga vitioó!

TechX

TechX

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi ʻa e s/ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ʻi he nima ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langa hake ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku tataki ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ʻoku fakafeʻungaʻi ʻe he kau faiako ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue ki he fekumi tauʻataina. ʻOku toe maʻu foki ʻa e Español fakatekinikale ʻi he en Español, ko e "Exposición a la Tecnología."

TechX

TechEquis

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

¡ Esta clase está diseñada para introducir ha estudiantes Al mundo ti la tecnología! Es para estudiantes tienen poca experiencia usando plataformas/dispositivos técnicos o estudiantes quieren mejorar su experiencia usando herramientas tecnolgicas (como computoadoras y teléfonos móvilos). Aquí vamos aprender como usar plataformas tecnológicas para su Vida fakatautaha, vida profesional, la Vida ti suu familia, y ti su comunidad. Usando ʻuna computadora y/o toʻo teléfono, juntos vamos aprender cómo organizar nuestro correo electrónico fakatautaha, crear y participar en juntas virtuales usando fakaʻata siʻisiʻi, maluʻi documentos en la nube, mejorar la seguridad

Ko e fuakava ki he kouti

Ko e fuakava ki he kouti

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e fuakava ki he kouti ko ha talateu ia ki he founga ʻoku ngaue ai ʻa e fakapolokalama. Ko e ngaahi taukei sima ʻoku ako ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻoku fekauʻaki ia mo e founga hono fokotuʻutuʻu mo fakahoko ha polokalama fakakomipiuta. Ko e lahi ʻo e ngaahi platforms mo e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ke tohi mo fakatupulaki ʻa e kouti te nau fakahaaʻi kinautolu ki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi maʻu pe ʻe he kau ʻenisinia. ʻE ako ʻa e kau ako ke nau fengaueʻaki mo ngaue mo e fanau ako kehe ke fakaleleiʻi fakataha ʻa e ngaahi palopalema ʻo e saienisi ʻo e komipiuta. ʻE ako ʻe he ngaahi fuofua taimi ko ʻeni ʻa e Python!

Faʻufaʻu ʻo e Uep

Fokotuʻutuʻu ʻo e Uepisaití I – WordPress

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke langa ai ha uepisaiti ʻi he ngaahi meʻa ʻoku nau manako ai pe ki heʻenau pisinisi! ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ʻuluaki ako ai ʻa e kau ako ki he founga hono palani mo fokotuʻutuʻu ʻenau uepisaiti, langa wireframes, mo faʻifaʻitaki ʻenau saiti ʻi he WordPress. Ko e WordPress ko ha fakavaʻe ia ʻoku makatuʻunga ʻi he template ʻoku ʻikai fie maʻu ki ai ha aʻusia fakafaʻahinga. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻoku ʻi ai ha uepisaiti ʻoku lele lelei ʻa e kau ako te nau lava ʻo fakaʻaliʻali ki he mamani pea ʻe lava ke nau fakaʻaongaʻi ko ha makatuʻunga ke langa ai ha ngaahi uepisaiti kehe ʻi he kahaʻu.

Fakamaketi Digital

Fakamaketi Digital: fananga

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Kau fakataha mo kimautolu ʻi ha fononga fakafiefia ki he mamani ʻo e fananga fakaʻilekitulonika pea ʻiloʻi ʻa e malohi mahuʻinga ʻo e fakamaketi fakaʻilekitulonika ʻi he kalasi ko ʻeni. Ako ki he founga hono faʻu ʻo ha ngaahi talanoa captivating, fakaʻaongaʻi ha ngaahi fakatata mo ha ngaahi vitio, pea fetuʻutaki mo e kakai ʻoku fakataumuʻa ki ai ʻi he ngaahi naunau fakaʻilekitulonika kehekehe. Fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ke faʻu ʻaki ha ngaahi tuʻuaki fakaʻilekitulonika ʻoku ne ʻai ha ongo tuʻuloa ʻi he mamani ʻi he ʻInitaneti. Unleash ho taleniti fananga, fakatahaʻi e mohu founga mo e palani, pea fakatahatahaʻi e ivi ʻo e naunau fakaʻilekitulonika ke ʻomi hoʻo ngaahi talanoa ki he moʻui. Teuteu ke kamata ʻa e fononga ko ʻeni ʻi he feituʻu ʻoku fetaulaki ai ʻa e fananga mo e fakamaketi fakaʻilekitulonika!

Tokangaʻi ʻo e Ngāué

Tokangaʻi ʻo e Ngāué

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Teuteu ke tuʻulu ki he ngaahi fakavaʻe ʻo hono tokangaʻi ʻo e ngaue ʻi he kalasi fakafiefia ko ʻeni! ʻI hono fokotuʻutuʻu maʻa e kau ako ʻo e puipuituʻa kotoa pe, ʻe fakafeʻiloaki koe ʻe he kalasi ko ʻeni ki he ngaahi fakakaukau mahuʻinga mo e ngaahi founga ngaue ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue. ʻOku mahuʻinga ʻa e mahino ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue koeʻuhi he ʻoku ne ʻoatu kiate koe ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻi he ngaahi ngaueʻanga mo e ngaahi ngaueʻanga kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke mahuʻingaʻia ʻi he tekinolosia, langa, pisinisi, pe ha toe tafaʻaki kehe, ko hono tokangaʻi ʻo e ngaue ko ha konga mahuʻinga ia ʻo hono fakahoko lelei. ʻI hoʻo taukei ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaue, te ke ako ai ki he founga ke palani lelei, fokotuʻutuʻu, mo fakahoko ʻaki e ngaahi ngaue, ʻa ia ko ha ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fekumi lahi ki ai ʻa e kau pule. ʻOku fakaava ʻe he meʻa ni ha mamani ʻo e ngaahi faingamalie ngaue, hange ko e pule ngaue, taki ʻo e timi, pe kouʻotineita, ʻa ia te ke lava ʻo taki mo fakahoko ai ha ngaahi ngaue ʻi he taimi totonu pea ʻi he patiseti. ʻI hoʻo maʻu ha mahino malohi ki hono tokangaʻi ʻo e ngaue, ʻe fakanaunau koe ʻaki ha ngaahi potoʻi ngaue ʻe lava ke ne tekeʻi hoʻo ngaue maʻuʻanga moʻui ki ha ngaahi feituʻu foʻou. Teuteu ke langa ha fakavaʻe malohi ʻi hono tokangaʻi ʻo e ngaue pea fakaava ha mamani ʻo e ngaahi faingamalie fakapalofesinale!

Anga fakafonua fakaʻilekitulonika ʻuliʻuli

Anga fakafonua fakaʻilekitulonika ʻuliʻuli

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku tau ʻiloʻi neongo ʻoku hokohoko atu hono vahevahe ʻo e naunau fakaʻilekitulonika, ka kuo hoko maʻu pe ʻa e kakai ʻuliʻuli ko ha innovators fakaʻilekitulonika. Ko e fehuʻi mahuʻinga ʻe vakaiʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e founga ʻoku fehokotaki ai ʻa e ngaahi anga fakafonua mo e tekinolosia ʻuliʻuli lolotonga e taʻu ʻe 25 fakaʻosi ʻo e moʻui ʻi he ʻInitaneti? Te tau toʻo hake ʻa e fehuʻi ko ʻeni ʻaki ha tokanga ki he founga kuo fakaʻaongaʻi ai ʻe he kakai ʻuliʻuli ʻa e ngaahi tekinolosia fakaʻilekitulonika ke langa ʻaki e kolo, palani e ngaue fakasosiale mo e taukapo, pea moʻui fakaʻaho ʻaki ʻenau moʻui.
Te tau vakai ki he ngaahi ʻata hange ko BlackPlanet, taumuʻa, MySpace, blogs, OkayPlayer, vaine, Twitter mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Te tau vakaiʻi ʻa e founga kuo fakafotunga ai ʻe memes mo GIFs ha folklore fakaʻilekitulonika ʻuliʻuli. Te tau vakaiʻi ʻa e founga naʻe fakaʻaongaʻi ai ʻe he kakai ʻa e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika ʻi he ngaahi toʻonga mo e ngaahi momeniti mahuʻinga, mei he ʻamio ʻa Ferguson pea mo e ngaue #BlackLivesMatter lahi ange, ki he founga ne mau fetuʻutaki ai lolotonga e pandemic mo e kalapu fakakolonitini. Fakaʻosi, te tau vakai ki he founga ʻoku ʻomi ai ʻe he kakai ha ngaahi founga mohu founga ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e generative ʻi ai ha ngaahi meʻangaue.
ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi tefito te tau vakaiʻi lolotonga e kalasi ko ʻeni ʻa e moʻui ʻi he ʻInitaneti, telefoni-mo e-tali, hiki fakaʻilekitulonika, diasporic fehokotaki, mo e founga ʻoku langa ai ʻe he kakai ʻa e fakafoʻituitui mo e ngaahi meʻa fakalukufua ʻi he fengaueʻaki ʻi he ʻInitaneti.

Ko e fuakava ke femoʻuekina

Ko e fuakava ke femoʻuekina

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e kau ako ke nau fakakaukau ki ha meʻafua lahi: ʻalu ʻo lahi pe foki ki ʻapi. ʻOku fakatupulaki mo faʻu ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi, faʻu ha vaka, ako fekauʻaki mo hono ʻanalaiso ʻo e maketi mo e ngaahi fakatau ʻoku fakatefito, pea hiki ha palani fakapisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele. ʻOku tokoni ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako ke nau fakatupulaki ha koloa ʻaki haʻanau fakakaukau ʻi he totongi, ngaohi, mo e ngaahi fakamole fekauʻaki mo ia; ʻoku nau faʻu pe fakamalohia ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻa e branding; pea ʻ oku nau ako ʻ a e ngaahi pōtoʻi ngāue tokoni ʻ a e kasitomaá, ngaahi pōtoʻi tauhi tohí, mo e ngaahi pōtoʻi fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki ha kiʻi pisinisi siʻisiʻi pe tuʻunga ʻi ha pisinisi lolotonga, talanoa ki he ʻinivesitoa/ko ha kakai fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea ʻave ʻenau fakakaukau fakapisinisi ki he maketi.

Sphero Robotics

Sphero Robotics (Jr. ki he kouti)

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻE maʻu ʻe he fanau ako, taʻu 8-12, ʻa e ʻilo ki he malaʻe ʻo e robotics ʻi he ako mo e vaʻinga holo mo e ongo ʻelemeniti mahuʻinga, ʻa e fakafaʻahinga mo e input/Output, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata ʻa e ngaahi lopati ke fakahoko ʻa e ngaahi ngaue ʻoku tau fie maʻu ke nau fai. ʻE lava ke langa ʻa e kau ako ʻi heʻenau ngaahi taukei computational fakakaukau, ʻo fakafou ʻi he ngaahi konga ʻoku makatuʻunga ʻi he fakafaʻahinga. ʻI he fengaueʻaki mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻe he robot, ʻe toe maʻu foki ʻe he kau ako ha ngaahi potoʻi ngaue ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema pea mo ha mahino ki he founga ʻoku ngaue ai ʻa e ngaahi lopati.

Faʻahinga Kalasí
Kuata ʻOku Fakahā Atú