Hiki fakalaka ki he kanotohi

Streetcode
Katiloka ʻo e Kalasí

Lisi ʻo e ngaahi kalasi kotoa pe StreetCode ʻoku ʻomi, kuohili mo e lolotonga. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kalasí ʻo fakatatau mo e faʻahinga kalasi, kuata, mo e taʻu motuʻa siʻisiʻi tahá. Ke mamata mo lesisita ʻi he ngaahi kalasi ka hoko maí, kātaki ʻo ʻaʻahi ki he peesi ʻo e ngaahi kalasí

OZFiyZB8

Python kau paionia: vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama!

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Olatayo Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ko ʻeni ke ne ueʻi fakalaumalie ha ʻofa ʻi he fakafaʻahinga mo tokoniʻi ʻa e fanau ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema mo e ngaahi fakakaukau mahuʻinga ʻa ia te ne tokoniʻi lelei kinautolu ʻi he kahaʻu. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea tukutaha ʻenau tokanga ʻi he lea fakafonua ʻo e Python. ʻE ako ʻa kinautolu ʻoku kau mai ʻi ha ngaahi lesoni fengaueʻaki mo femoʻuekina fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau fakapolokalama hange ko e ngaahi meʻa, pelu fakafuopotopoto, mo e ngaahi fakamatala ʻoku makatuʻunga ai, mo e founga ʻoku fakaʻaongaʻi ai kinautolu ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta. Te nau toe ʻilo foki ʻa e founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e Python ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama faingofua, hange ko e ngaahi vaʻinga mo e simulations. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he fanau ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ko ʻeni ki he hokohoko atu ʻenau fononga ki he ngaahi polokalama taukei. ʻE lava ke maʻu atu ha ngaahi komipiuta ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasí.
MrCAF0Ac

Procreate Playtime: Digital Art Adventures

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Temilola Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e fakatupu fakaʻilekitulonika ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate. Ko e Procreate ko ha fakatata fakaʻilekitulonika malohi mo ha polokalama ta valivali ʻoku ne ʻomi ha ngaahi meʻangaue mo ha ngaahi fotunga ki hono faʻu ʻo ha ngaahi ngaue fakaʻaati fakaofo. ʻE ako ʻa e fanau ʻi ha ngaahi lesoni fakafiefia mo fakamanako, ki he founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi polosi, kuta, mo e ngaahi ola kehekehe ʻi he Procreate ke faʻu ʻaki haʻanau ngaahi fakatata fakaʻilekitulonika. Te nau toe ako foki fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau lanu mo e taʻanga ke tokoniʻi kinautolu ke nau faʻu ha ngaahi ngaue fakaʻaati ʻoku fakamanako. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he kau ako ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he faʻu ʻaati fakaʻilekitulonika pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e Procreate ʻi he loto falala mo fakaofo ange. ʻE lava ke maʻu atu ʻa e iPads ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasi.
Fakaangaʻi -Crypto-Web3

Ngaahi mama, meʻafaita, fananga: faʻu ha ngaahi vitio malohi mo e iMovie

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Tatiola Sobomehin
Feituʻú
Senita EPA 1950 Bay Rd Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303 ʻIunaiteti Siteití
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe ako ai ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fananga ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e iMovie, ko ha polokalama ki hono fakatonutonu ʻo e vitioo ki he ngaahi device Apple. ʻE ako ʻe kinautolu ʻoku kau mai ʻi ha ngaahi lesoni hokohoko, ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi fotunga mo e ngaahi meʻangaue kehekehe ʻa e iMovie ke faʻu ʻaki ha ngaahi talanoa vitio malohi. ʻE ako ʻa kinautolu ʻoku kau mai fekauʻaki mo e ngaahi founga fakatonutonu ʻo e vitioo hange ko hono kosi mo hono ʻauhani ʻo e ngaahi fakamatala pea tanaki atu mo e ngaahi ola ke faʻu ʻaki ha koloa fakaʻofoʻofa mo fakapalofesinale. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe kinautolu ʻoku kau mai ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fananga mo e fakatonutonu ʻo e vitioo, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi taukei ko ʻeni ki ha ngaahi ngaue kehekehe. ʻE lava ke maʻu atu ha ngaahi komipiuta ke fakaʻaongaʻi lolotonga e kalasí.
SCA-HACK-KALASI-Squint-167

Fakafetuʻutaki fakatekinikale (ʻi he ʻInitaneti)

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Uanita Croft mo Beverle Lax
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku haohaoa ʻa e fakafetuʻutaki fakatekinikale ki ha taha pe ʻoku ne ongoʻi s/ʻoku ʻikai ke nau ʻilo ha meʻa fekauʻaki mo e meʻa fakatekinikale pea ʻoku ne fie ako ki he founga ke fakaʻaongaʻi lelei ange ai ha komipiuta. ʻOku fakafeʻiloaki atu ʻe he fakafetuʻutaki fakatekinikale ʻa e fanau ako ki ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale kehekehe, koloa, mo e polokalama fakakomipiuta. ʻOku ʻoatu ha ngaahi ʻekitiviti kehekehe ke fakamalohia ʻa e fanau ako ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo langaki ʻenau ngaahi taukei fakapalofesinale. ʻIkai ngata ai, ʻoku fakahinohinoʻi ʻa e kalasi, ʻo ʻuhinga ki he kau faiako ʻoku nau fakafeʻungaʻi ʻa e naunau fakalesoni ki he ngaahi tefito ʻoku saiʻia ai ʻa e kau ako. ʻOku ako ʻe he kau ako ʻa e founga hono fakaʻaongaʻi mo puleʻi ʻo e web browsers, fokotuʻu mo ako ke tokangaʻi e ngaahi ʻakauni ʻimeili, pea fakakakato e ngaahi ngaue fekumi tauʻataina.
palani fakaʻenisinia-1

ʻEnisinia Fakafāmilí (Mōnite)

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Sēmisi Fōto
Feituʻú
50 Valparaiso hala Atherton, CA 94027 (Toʻo hake ʻa e feituʻu: 2170 kolomuʻa hala, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303)
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e Faʻufaʻu ʻEnisinia Fakafamili ko ha kalasi ia kuo fokotuʻutuʻu maʻa e fanau ako ʻo e ngaahi tuʻunga kotoa pe ʻo e aʻusia ke fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ʻi hono faʻu mo fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi potoʻi ngaue. ʻI he ngaahi ngaue ʻoku kau kotoa ai ʻa e famili, ʻe ʻoange ʻe he kalasi ko ʻeni ki he kau ako ʻa e ngaahi meʻangaue ke fokotuʻutuʻu, sipinga, mo ideate ʻi ha ʻatakai makerspace. ʻE ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e founga fokotuʻutuʻu ʻo e ʻenisinia lolotonga hono fakatupulaki ha fakakaukau ʻo e loto vilitaki, fakamaʻu, mo e ngaue.
Fakaangaʻi -Crypto-Web3

Fakaangaʻi ʻo e Crypto & Web3

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Kelepi Kasitulo
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Crypto, NFTs, mo Blockchain, ʻoku ʻuhinga ki he ha? Te tau fakahoko ʻi he kalasi ko ʻeni ʻa e founga ʻe liliu ai ʻe he tekinolosia foʻou ko ʻeni ʻa e mamani mo e meʻa te ne lava ʻo fai maʻau ʻi hono fakaʻaongaʻi e ngaahi meʻa moʻoni ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he mamani. Te mau kamata mei he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻingá mo tokoni atu ke mahino kiate koe ʻa e founga ke ke hū lelei ai ki he tekinolosia foʻou fakafiefia ko ʻení. ʻOku mau fokotuʻu atu ʻa kinautolu ʻoku lesisita ke nau tukupa ki he kalasi ko ʻeni ʻo hange ko ia ʻe "fakatuʻutamaki" ke hu ki he feituʻu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha leta meʻangaue totonu ke teuteuʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi fakatuʻutamaki mo e ngaahi fakatamaki ʻi he ngaue volatile ko ʻeni.
generative-art

ʻAati generative: ʻIntro to Code

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
Taniela Lamosi
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Generative Art: ko e alea ki he kouti ko ha konga pe ia ʻo e ʻati, kouti konga. ʻI he kalasi ko ʻení, ʻe ako ai ʻa e kau akó ki he founga ʻo e polokalamá ʻaki haʻanau faʻu haʻanau ngaahi kongokonga ʻaati pē ʻanautolu. Te tau ako ʻa e founga ke langa mo ʻai ai ke ʻiloa ʻa e ngaahi konga ʻaati ʻiloa hange ko e kalauni ʻo Soni-Maikolo Kasukolo mo e ʻaati ʻa ʻEnitii Warhol, pea toe faʻu kinautolu ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e kouti. Te tau toe puleʻi foki ʻa e malohi ʻo e computational fakakaukau ke faʻu ha ngaahi konga ʻaati makehe, pea ako ha ngaahi founga fakafaʻahinga ʻoku ne ngaohi ha NFTs ʻe taha. ʻOku hoko ʻa e kalasi ko ʻení ko ha talateu ki he ngaahi fakatātaá ki he founga ngāue ʻa e polokalamá. ʻOku fekauʻaki ʻa e ngaahi taukei sima ʻoku ako ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni mo e founga hono fokotuʻutuʻu mo fakahoko ha polokalama fakakomipiuta. Ko e lahi taha ʻo e ngaahi platforms mo e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ke tohi mo fakatupulaki ʻa e kouti te nau fakahaaʻi kinautolu ki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta kehekehe ʻoku fakaʻaongaʻi maʻu pe ʻe he kau ʻenisinia. ʻE ako ʻa e kau ako ke fengaueʻaki mo ngaue fakataha mo e fanau ako kehe ke fakaleleiʻi fakataha ʻa e ngaahi palopalema fakasaienisi ʻo e komipiuta. ʻE ako ʻe he coders ko ʻeni ʻa e p5.js, ko ha laipeli Javascript ki ha fakafaʻahinga mohu founga!
SCA-FAʻAHITAʻU MOMOKO-2020-Squint-42

Femoʻuekina II: ko hono langa ha kautaha

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e femoʻuekina II ko ha kalasi ia ʻi he tuʻunga hono hoko ʻa ia ʻoku poupouʻi ai ʻa e fanau ako ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi ʻi hono fakamaʻa ʻenau potoʻi ngaue. ʻE fakatupulaki ʻe he kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau koloa pea kamata fakamafola ʻa e ʻilo moʻoni. Te nau fakamalohia ʻa e pisinisi-ko e hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻo e branding; pea ako e ngaahi potoʻi ngāue tokoni fakatāutaha mo fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe kamata ʻe he kau ako ʻenau kiʻi pisinisi pe holoki ha pisinisi lolotonga, talanoa ki ha meʻa ʻe ala hoko ʻinivesitoa/kau kasitomaa fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea hoko atu ʻenau fononga entrepreneurial!
Moʻungaʻi tangata-Squint-12

Fokotuʻutuʻu ʻo e sipinga fakatekinikale

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku ke hoko nai ko ha tokotaha fokotuʻutuʻu mafu ʻoku ke fakaʻanaua ke kamata ho laine vala pe ʻoʻou? ʻE akoʻi atu ʻe he sipinga ʻo e akenga mo e tekinolosia ʻa e ngaahi meʻangaue ʻoku fie maʻu ke ke ʻai ke lava ʻo kamata hoʻo akenga. ʻOmi fakataha hoʻo ʻaati fakaʻilekitulonika mo e ngaahi taukei ki hono fokotuʻutuʻu ke faʻu ʻa e ngaahi fetoʻaki lahi hono hoko! Ngaue mo pulupulu tupuʻanga mo e Designer, Jamar fakamatoato, ke ako ʻa e ngaahi meʻangaue fakatekinikale mo e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki hoʻo akenga he ʻaho ni! ʻE mavahe atu ʻa e kau ako ʻi he kalasi ko ʻeni mo e ngaahi taukei fokotuʻutuʻu, ha mahino lahi ange ki he founga hono fakahaaʻi mohu founga, pea ko e moʻoni, ko e fanga puaka kuo fakatupu pe ʻe kita!
StreetCode-ʻi-Sitenifoti-58

Robotics

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku ako mo fakaʻaongaʻi ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e robotics ʻo fakafou ʻi he kouti fakaako simulations mo ha mahino fakaʻatamai ki he ngaahi konga ʻoku ngaue ʻi mui ʻi he robot takitaha. ʻI he kamataʻanga ʻo e kalasí, ʻoku fokotuʻu ʻe he kau akó ha ngaahi taumuʻa ʻi he ngaahi tafaʻaki ko ʻení pea nau ngāueʻi honau halá ke aʻusia kinautolu. ʻI he kouti ʻoku fakavaʻe ʻaki e poloka, ʻoku fakahoko ai ʻe he kau ako ha ngaahi founga ke ʻai ʻenau ngaahi hala robot ke moʻoni. Kuo fakanaunau ʻaki ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga, ʻoku nau fengaueʻaki mo e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e Kouti Python moʻoni ʻo e mamani ki ha fakatata 3H. ʻOku toe maʻu foki ʻe he kau ako ʻa e faingamalie ke vakai ki he faʻahinga kehekehe ʻo e sensors mo e ngaahi veʻeteka ʻoku nau langa hake ʻa e robot.
Faʻahinga Kalasí
Kuata ʻOku Fakahā Atú