Hiki fakalaka ki he kanotohi

Streetcode
Katiloka ʻo e Kalasí

Lisi ʻo e ngaahi kalasi kotoa pe StreetCode ʻoku ʻomi, kuohili mo e lolotonga. ʻOku fokotuʻutuʻu ʻa e ngaahi kalasí ʻo fakatatau mo e faʻahinga kalasi, kuata, mo e taʻu motuʻa siʻisiʻi tahá. Ke mamata mo lesisita ʻi he ngaahi kalasi ka hoko maí, kātaki ʻo ʻaʻahi ki he peesi ʻo e ngaahi kalasí

Ko e fuakava ke femoʻuekina

Ko e fuakava ke femoʻuekina

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko ha kalasi fakafeʻiloaki ia ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo hono kamata ʻo ha pisinisi mo fakalahi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he clamp. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e kau ako ke nau fakakaukau ki ha meʻafua lahi: ʻalu ʻo lahi pe foki ki ʻapi. ʻOku fakatupulaki mo faʻu ʻe he fanau ako ʻi he kalasi ko ʻeni ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi, faʻu ha vaka, ako fekauʻaki mo hono ʻanalaiso ʻo e maketi mo e ngaahi fakatau ʻoku fakatefito, pea hiki ha palani fakapisinisi. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi fuakava ki he femoʻuekina ki he fanau ako ʻoku ma, ʻa ia ʻoku nau fie maʻu tokoni ke fai ʻenau talanoa, pea/pe ʻoku nau fekumi ki ha ngaahi fakamatala mahuʻinga. ʻOku ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e ngaue malohi CEOs ke maʻu ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi mei he kelekele. ʻOku tokoni ʻa e kalasi ko ʻeni ki he fanau ako ke nau fakatupulaki ha koloa ʻaki haʻanau fakakaukau ʻi he totongi, ngaohi, mo e ngaahi fakamole fekauʻaki mo ia; ʻoku nau faʻu pe fakamalohia ʻenau pisinisi,hingoa, fakaʻilonga, mo e fetuʻutaki ʻa e branding; pea ʻ oku nau ako ʻ a e ngaahi pōtoʻi ngāue tokoni ʻ a e kasitomaá, ngaahi pōtoʻi tauhi tohí, mo e ngaahi pōtoʻi fakatāutahá. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi ko ʻeni, ʻe maʻu ʻe he kau ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu ke kamata ʻaki ha kiʻi pisinisi siʻisiʻi pe tuʻunga ʻi ha pisinisi lolotonga, talanoa ki he ʻinivesitoa/ko ha kakai fekauʻaki mo ʻenau kautaha, pea ʻave ʻenau fakakaukau fakapisinisi ki he maketi.

Fakamaketi Digital

Kidpreneurs

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e Kidpreneurs ki he fanau taʻu 8-13. ʻOku poupouʻi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e mohu founga, loto vilitaki, mo e mohu founga! ʻOku fakamalohia ʻe Kidpreneurs ʻa e fanau ke liliu ʻenau ngaahi fakakaukau ki he startups kakato. ʻI he kalasi ko ʻeni, te tau ʻufiʻufi ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo e ideation mo e fakalakalaka ʻo e koloa pea pehe ki he ʻuluaki fakafetuʻutaki ki he fakamaketi, tuʻuaki, KPI fua, mo e ʻekonomika ʻi mui ʻi he ʻinivesimeni. ʻI he lolotonga ʻo e kalasi, te tau kau ʻi ha ngaahi ʻekitiviti fakafiefia mo fengaueʻaki mei he ngaahi meʻa ke ako mei ai ʻa e "meʻavaʻinga" ki he vaʻinga he ngaahi vaʻinga mo e ngaahi ʻekitiviti ʻoku fakataumuʻa ki ai--ʻoua naʻa mole ʻa e fiefia!

Kouti ʻo e Tuʻunga Hono Hokó

Python kau paionia

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku fakataumuʻa ʻa e kalasi ko ʻeni ke ne ueʻi fakalaumalie ha ʻofa ʻi he fakafaʻahinga mo tokoniʻi ʻa e fanau ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi taukei ki hono fakaleleiʻi ʻo e palopalema mo e ngaahi fakakaukau mahuʻinga ʻa ia te ne tokoniʻi lelei kinautolu ʻi he kahaʻu. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe fakafeʻiloaki ai ʻa e kau ako ki he ngaahi tefitoʻi moʻoni mahuʻinga ʻo e fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea tukutaha ʻenau tokanga ʻi he lea fakafonua ʻo e Python. ʻI ha ngaahi lesoni hokohoko mo femoʻuekina, ʻe ako ai ʻa kinautolu ʻoku kau mai fekauʻaki mo e ngaahi fakakaukau fakapolokalama hange ko e ngaahi meʻa, pelu fakafuopotopoto, mo e ngaahi fakamatala ʻoku makatuʻunga ai, mo e founga ʻoku fakaʻaongaʻi ai kinautolu ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama fakakomipiuta. Te nau toe ʻilo foki ʻa e founga ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ai ʻa e Python ke faʻu ʻaki ha ngaahi polokalama faingofua, hange ko e ngaahi vaʻinga mo e simulations. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe maʻu ʻe he fanau ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga ʻi he fakafaʻahinga mo e fakapolokalama, pea lava ke nau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ko ʻeni ki he hokohoko atu ʻenau fononga ki he ngaahi polokalama taukei.

ProCreate malaʻevaʻinga

Jr. StreetCode

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku akoʻi ʻe he Siʻi StreetCode ʻa e ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga hange ko e poto ʻi he komipiuta, laukonga, mo e tohi, pea fakafeʻiloaki kinautolu ki he fokotuʻutuʻu ʻo e vaʻinga. ʻOku fakamoleki ʻe he kau ako ha taimi muʻomuʻa ange mo e ngaahi taukei fakakomipiuta pea ʻoku nau fakamoleki foki ha taimi ʻi he ngaahi ʻekitiviti ʻa e tupuʻanga ʻo fakaʻaongaʻi honau nima. ʻOku fonu ʻa e kalasi ko ʻeni ʻi he ngaahi ʻekitiviti fakafiefia ne ki hono tokoniʻi ʻo e fanau ke nau vakaiʻi ʻenau mohu founga, ako ʻa e ngaahi fakakaukau ʻoku feʻunga mo e taʻu motuʻa, pea toe lau ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e ako (ʻa ia ko e fanau ako ʻoku nau fakafoʻou ʻa e laukonga/tohi/mo e fika ID).

Kouti ʻo e Tuʻunga Hono Hokó

Kouti ʻo e Tuʻunga Hono Hokó

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku toe fie maʻu ʻe he kalasi Python ko ʻeni hoʻo fononga, ʻo lava ai ke ke langa ha ngaahi ngaue hange ko e talanoa fengaueʻaki mo e ngaahi fakamatala fakasitetisitika ʻo e sipoti trackers. ʻOku ʻikai fekauʻaki pe ia mo e fakafaʻahinga, ka ko e mahino ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻi mui ʻi he fakapolokalama, ʻa ia ʻoku mahuʻinga ki hono maʻu ʻo e founga ʻoku ʻi ai mo e ngaahi tekinolosia kehe. ʻI hoʻo fekumi holo ki he ngaahi potoʻi ngaue Python, ʻoku ke toe fokotuʻu foki ʻa e fakavaʻe ki ha mahino lahi ange ki he founga ʻoku fakaʻuli ai ʻa e algorithms mo e ngaahi faʻunga ʻo e fakamatala ʻi he ngaahi ʻilo fakatekinikale ʻo e ʻaho ni. ʻOku lelei ʻa e kalasi ko ʻeni kiate kinautolu ʻoku ʻi ai haʻanau ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he CS pea ʻoku nau fie ʻilo ki he ngaahi meʻa fakaʻenisinia ʻi mui mo e meʻa fakatekinikale ʻi he kahaʻu. Kau fakataha mo kimautolu ke sio ki he founga ʻe lava ke fakaava ai ʻe he fakafaʻahinga ʻa e ngaahi matapaa ke mahino mo kau ʻi he ngaahi fakalakalaka fakatekinolosia ʻo e ʻapongipongi.

Fakalakalaka ʻo e Uepi

Faʻufaʻu ʻo e Web & app

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻI heʻetau polokalama Web & app, fakaava hoʻo ngaahi meʻa ʻe malava ke aʻusia ʻo ʻikai fie maʻu ha puipuituʻa fakatekinikale. ʻE ako ʻe he kau ako ʻi he "Web & app Design" ʻa e founga hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi polokalama mo fakakaukau ki he meʻa ʻoku aʻusia ʻe he tokotaha ngaue. ʻE teke ʻe he kalasi ʻa e kau ako ke nau fakatupulaki ʻa e fananga, fekumi, mo prototyping ngaahi potoʻi ngaue fekauʻaki mo e palani. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻoku ʻikai ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke kouti ai, ka ke ako ʻa e founga fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi meʻa kehekehe: polokalama fakakomipiuta, polokalama toʻotoʻo, mo e apps ki he fakanonga hange ko e Instagram mo e Spotify. ʻOku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ʻa e fakahinohino mo e fiefia ke vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e palani.

3H ngaahi faʻufaʻu ki he ngaungaue

3H ngaahi faʻufaʻu ki he ngaungaue mo e fale

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Fakaava ʻa e mamani ʻo e mohu founga mo e ʻilo ʻo fakafou ʻi he "ngaahi faʻufaʻu 3H ki he ngaungaue mo e fale" – ko ha meʻa fakafiefia, ʻi he kalasi ʻoku fokotuʻutuʻu makehe ki he fanau taʻu 8 ki he 12 ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fakahinohino anga fakakaumeʻa, TinkerCAD. ʻI he kalasi ko ʻeni, ʻe ʻilo ai ʻe he ʻatamai kei talavou ʻa e ʻatakai fakaʻofoʻofa ʻo e palani 3H, ngaungaue, mo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e naunau. ʻE ako ʻe he kau ako ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e TinkerCAD, ueʻi ʻa e ngaahi tefitoʻi fotunga, resizing, vilo, valivali, fakatatau, mo e ngaahi meʻa fakakulupu ke faʻu ʻaki ha ngaahi mataʻitohi, ngaahi kalasi faingataʻa, mo ʻenau ngaahi faʻu angamaheni! ʻE mavahe ʻa e kau ako mo e malava ko ia ke ideate, sipinga, mo fakakaukauloto ki he ngaahi fakakaukau ʻi ha feituʻu 3H, pea pehe ki he mahino ʻa e ngaahi tafaʻaki mahuʻinga ʻo e fokotuʻutuʻu ʻo e koloa, kau ai ʻa e ha matamatalelei, ngaahi meʻa ʻoku hoko, mo e modularity.

Ngaahi ʻilo fakaʻenisinia

Teuteuʻi fakatekinikale ʻo e ngaue maʻuʻanga mo

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Hikiʻi hake hoʻo ngaahi potoʻi ngaue mo e loto falala ʻi he kalasi ko ʻeni, ʻa ia naʻe fokotuʻutuʻu pau maʻanautolu ʻoku ʻi ai honau puipuituʻa ʻi he fakapolokalama. Te tau fakamatalaʻi heni ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻoku fie maʻu ke mahino mo fakakakato ʻaki e ngaahi faingataʻa. Te mau toe teuteuʻi foki koe ʻaki ʻa e ngaahi founga mo e ʻilo ki he founga ke haohaoa ai ʻa e ngaahi ʻinitaviu fakatekinikale, ʻo tukutaha hoʻo tokanga ʻi he founga ʻinitaviu Byteboard. Tatau ai pe pe ʻoku ke taumuʻa ki ha ngaue fakatekinikale pe feinga ke fakalahi hoʻo ngaahi meʻa ʻoku malava, ʻoku ʻomi ʻe he kalasi ko ʻeni ha tuifio ʻo e ako mo e teuteu fakapotopoto ki he ngaahi meʻa fakatekinikale ʻoku feʻauʻauhi. Kau fakataha mo kimautolu ke liliu e meʻa te mou malava ke lavameʻa, readying kimoutolu ki he ngaahi faingataʻa mo e ngaahi faingamalie ʻo e ngaue fakatekinikale.

Taʻofi ʻa e fakatataaʻi

Taʻofi ʻa e fakatataaʻi! mo Legos

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Feituʻú

1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Kau fakataha mo kimautolu ʻi ha fononga mohu founga ʻoku fetaulaki ai ʻa e fakakaukau! ʻI he kalasi fakafiefia ko ʻeni, ʻe ʻilo ai ʻe he kau ako ʻa e ʻaati ʻo e taʻofi hono fakaʻaongaʻi ʻo e Legos. Te nau ako ke faʻu ha ngaahi talanoa ʻoku kau ki ai, fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi ʻata, pea ʻomi ʻenau ngaahi fakalea makehe ki he moʻui ʻi he ʻEsia. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi founga faingofua ki he muimuiʻi mo e wizardry fakaʻilekitulonika, ʻe liliu ʻe he kau ako ʻa e fanga kiʻi meʻa faingofua ʻoku langa ki captivating ngaahi heleʻuhila. ʻOku ʻikai ngata pe ʻi he hoko ʻa e nima ko ʻeni boosts mohu founga ka ʻoku ne toe fakalahi foki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻi he fananga, faʻa kataki, mo e tokanga ki he fakaikiiki. ʻI he fakaʻosinga ʻo e kalasi, ʻe faʻu ʻe he tokotaha ako takitaha ʻenau kiʻi filimi, haʻanau ʻenau ngaahi potoʻi ngaue foʻou. Haohaoa ki he kau loto vekeveke kei talavou ʻoku nau vekeveke ke vakaiʻi ʻa e mamani ʻo e ngaungaue mo e fananga ʻaki ha founga fakafiefia mo angamaheni!

Faʻufaʻu ʻo e

Fokotuʻutuʻu ʻo e vaʻinga w/Roblox

Fakamatala Fakaikiiki Lahi Ange
Faiakó
TBD
Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko ha kalasi ʻeni maʻá e fānau ako ʻoku nau vēkeveke ki he vaʻinga vitioó. ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e Roblox Studio ke faʻu ʻaki haʻanau vaʻinga Roblox, ʻoku ako ai ʻe he kau ako ʻa e meʻa ʻoku fie maʻu ke fai ʻaki ha vaʻinga vitio. ʻI heʻenau fononga, ʻoku nau ako ʻa e ngaahi ʻelemeniti kehekehe ʻoku nau faʻu ha vaʻinga, pea ako ʻa e founga ke talanoa ai fekauʻaki mo e ngaahi vaʻinga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi he ngaahi meʻa mahuʻinga ʻo ha tokotaha vaʻinga. ʻOku toe ako foki ʻe he kau ako ʻa e founga ke fai ai ha faʻahinga meʻa pe mo ha ʻetita mape, founga ke ʻai ai ʻenau vaʻinga ke fakaʻofoʻofa, mo e founga ke manava ʻaki e moʻui ki heʻenau vaʻinga ʻaki e ngaahi tefitoʻi scripting. Fakaʻosí, ʻoku ako ʻa e kau akó ki he founga ʻo e ngāue fakapalofesinale ʻi he ngaahi vaʻinga vitioó, mo e founga hono ngaohi ʻo e ngaahi vaʻinga vitioó ki ha moʻui. ʻOku mavahe ʻa e kau akó mei he kalasí mo ha mahino lahi ange ki he vaʻinga vitioó, founga hono fakahokó, vaʻinga ʻanautolu pē, pea toe lahi ange ʻenau manako ʻi he vaʻinga vitioó!

Faʻahinga Kalasí
Kuata ʻOku Fakahā Atú