Hiki fakalaka ki he kanotohi

Ngaue tokoni ʻi he streetcode

FAKAHU HA TOHI KOLE KI HE TOKOTAHA NGAUE TOKONI KI HE

KAU

ʻOku fakafalala lahi ʻa StreetCode ki he kau ngaue tokoni ke tokoniʻi kitautolu ke fakalele ʻetau ngaahi polokalama. ʻI he ngaahi fakatahaʻanga ʻe ua kuo ʻosi, naʻe laka hake ʻi he kau ngaue tokoni ʻe toko 60 naʻe haʻu maʻu pe ʻi he kuata, pea te mau saiʻia ke mou kau foki ai. ʻOku tau ʻata ki ha taha ʻo tatau ai pe pe ko e ha e puipuituʻa taʻu 14 +

NGAAHI FATONGIÁ

ʻOku ʻi ai haʻatau kolo ngaue tokoni kehekehe mo longomoʻui ʻoku nau tokoniʻi StreetCode fanau ako ʻi ha ngaahi hala kehekehe kau ai ʻa e mentorship fakatoʻu, akoʻi fakaako, mo e tokoni fakakolo. ʻE lava ke fili ʻa e kau ngaue tokoni ke fakatapui honau taimi ki he ngaahi polokalama ʻoku toutou hoko pe tanaki atu honau hingoa ki ha lisi ʻo e kakai ʻoku loto fiemalie ke fai ha fetuʻutaki ki ai ʻi he hoko mai ʻa e ngaahi faingamalie.

TE U LAVA FĒFĒ ʻO TOKONI?

ʻOku mau talitali lelei ʻa e kau ngaue tokoni ʻo e puipuituʻa kotoa pe ʻoku nau vekeveke ke ngaue mo ha sino ʻo e fanau ako kehekehe ʻoku ʻi he taʻu motuʻa, totonu, mo e puipuituʻa fakasosiale. ʻOku fakatefito e ngaahi polokalama StreetCode ʻi he tekinolosia, ka ʻoku mahulu atu ia ʻi he fakapolokalama ke fakakau ai ʻa e he, poto he komipiuta, ngaahi ʻati, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku tau fie maʻu maʻu pe ha kakai ʻoku nau loto fiemalie ke vahevahe ʻenau manako he tekinolosia mo e niʻihi kehe. ʻIkai ngata ai, ʻoku tau maʻu ha ngaahi faingamalie ngaue tokoni kehe ʻoku ʻikai fie maʻu ki ai ha puipuituʻa fakatekinikale hange ko e tokoni fakakolo mo hono tokangaʻi ʻo e meʻa ʻoku hoko.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.