Ngāue Tokoni
mo
hala pakouti

KAU

ʻOku fakafalala lahi ʻa e StreetCode ki he kau ngaue tokoni ke tokoniʻi kitautolu ʻi hono fakalele ʻetau ngaahi polokalama. ʻI he ngaahi fakatahaʻanga ʻe ua kuo ʻosi, ne laka hake he kau ngaue tokoni ʻe toko 60 ne omi maʻu pe ki he kuata, pea ʻoku mau saiʻia ke mou kau ki ai. ʻOku tau ʻata ki ha taha ʻo tatau ai pe pe ko e ha e puipuituʻa taʻu 14 +

NGAAHI FATONGIÁ

ʻOku ʻi ai hatau kolo ngāue tokoni kehekehe mo longomoʻui ʻoku kau ai ʻa e kakai ʻoku nau teuteuʻi mo tokoni ki heʻetau fānau akó, hoko ko ha kau faiako fakaako, tokoni ʻi hono akoʻi ʻetau ngaahi kalasí, mo faʻu ha ngaahi vā fetuʻutaki mahuʻinga ko ha kau faifaleʻi mo ʻetau fānau akó. Ke vakai ki hano fakamatalaʻi fakaʻauliliki ange hotau ngaahi faingamālie ngāue tokoni kehekehé, lomiʻi heni.

KAU

ʻOku fakafalala lahi ʻa e StreetCode ki he kau ngaue tokoni ke tokoniʻi kitautolu ʻi hono fakalele ʻetau ngaahi polokalama. ʻI he ngaahi fakatahaʻanga ʻe ua kuo ʻosi, ne laka hake he kau ngaue tokoni ʻe toko 60 ne omi maʻu pe ki he kuata, pea ʻoku mau saiʻia ke mou kau ki ai. ʻOku tau ʻata ki ha taha ʻo tatau ai pe pe ko e ha e puipuituʻa taʻu 14 +

NGAAHI FATONGIÁ

ʻOku ʻi ai hatau kolo ngāue tokoni kehekehe mo longomoʻui ʻoku kau ai ʻa e kakai ʻoku nau teuteuʻi mo tokoni ki heʻetau fānau akó, hoko ko ha kau faiako fakaako, tokoni ʻi hono akoʻi ʻetau ngaahi kalasí, mo faʻu ha ngaahi vā fetuʻutaki mahuʻinga ko ha kau faifaleʻi mo ʻetau fānau akó. Ke vakai ki hano fakamatalaʻi fakaʻauliliki ange hotau ngaahi faingamālie ngāue tokoni kehekehé, lomiʻi heni.

TE U LAVA FĒFĒ ʻO TOKONI?

ʻOku mau talitali lelei ha kau ngāue tokoni mei he puipuituʻa kotoa pē. ʻI hotau ngaahi tuʻunga ngaue tokoni fakafaiako, ko e lahi taha ʻo ʻetau ngaahi kalasi ʻoku ngaue mo e fanau ʻoku nau talitali lelei ha kau faifaleʻi ʻoku nau vekeveke ke ngaue mo e toʻu tupu, tatau ai pe pe ko e ha honau puipuituʻa, pea ʻoku lahi ha ngaahi kalasi ʻoku nau akoʻi e ngaahi tefito ʻoku ʻikai fakapolokalamaʻi, hange ko e he, poto he komipiuta, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻIkai ngata ai, ʻoku tau maʻu ha ngaahi faingamalie ngaue tokoni kehe ʻoku kau ai ʻa e teuteuʻi ʻo e maʻu meʻatokoni mo e akoʻi fakaako, ʻa ia ʻoku ʻikai fie maʻu ki ai ha puipuituʻa fakatekinikale.