Hiki fakalaka ki he kanotohi

POLOKALAMA KI HONO FAKALELEIʻI ʻO E NGAUE

ʻI he faʻahitaʻu mafana ko ʻeni, ʻoku hoko ʻa e akoʻanga StreetCode ʻi he fengaueʻaki mo e kolo ko Palo ifi ʻoloto ko ha polokalama fakalakalaka ʻo e ngaue maʻuʻanga moʻui fakatekinikale. ʻOku tau holi ʻi he polokalama ko ʻeni ke fakatupu ha ngaahi faingamalie fakaʻekonomika ʻi he ngaahi ngaue fakatekinikale maʻa e kakai Palo ifi ʻoloto Hahake. ʻE poupouʻi ʻe he polokalama pailate loloa ʻo e StreetCode ʻa e niʻihi fakafoʻituitui ʻe toko uofulu ʻoku nau fakapaʻanga ke tanumaki ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fakatekinikale mo e ngaahi faingamalie fakangaue.

Vakai Fakalūkufua ki he Polokalam

ʻOku siʻisiʻi ange ke fakanaunau ʻa e ngaahi kolo ʻo e lanu ʻaki ʻa e ngaahi meʻangaue ʻoku fie maʻu ke hu ki he malaʻe fakatekinikale, ʻo tupu ai ʻa e ʻikai ke feʻunga mo e 86% ʻo e ngaahi ngaue ʻi he U.S. ʻi he 2045. ʻOku liliu ia ʻe streetCode akoʻanga!

ʻE ʻoatu ʻe he polokalama StreetCode ʻo e ngaue ʻa e ngaahi polokalama fakauike ʻo fakatefito ʻi hono fakatupulaki ʻo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe tolu — fakakaukau, potoʻi ngaue, mo e hu ki ai — ʻi he hala fakatekinikale kuo fili lolotonga ʻene faingofua ki he vave ʻo e ako ʻa e tokotaha fakafoʻituitui takitaha.

Haʻu ʻo ako mo kau ʻi he kahaʻu ʻo e ngaahi ngaue fakatekinikale pea hoko ʻo fakamoʻoniʻi ʻi ha taha ʻo ʻetau ngaahi hala fakatekinikale ʻe faa:

Fokotuʻutuʻu ʻo e ILI x

Ngaue maʻuʻanga moʻui: tokotaha Faʻu vaʻinga vitioo, Web Designer, mobile app Designer, XR tokotaha faʻu, ILI x Designer

Fakamaketi Digital

Ngaue maʻuʻanga moʻui: Digital Marketer, E-Komeesi, fokotuʻutuʻu fakatata, tokotaha ta valivali fakaʻilekitulonika

Fakalakalaka ʻo e polokalama fakakomipiuta

Ngaue maʻuʻanga moʻui: tokotaha faʻu tohi kole, ʻenisinia ʻo e polokalama fakakomipiuta, ʻenisinia ʻao, tokotaha faʻu fakamatala ki he fakaʻosinga ʻo e taʻu, tokotaha faʻu ʻi muʻa

Tokoni IT

Ngaue maʻuʻanga moʻui: misini, mataotao Cybersecurity, mataotao ʻi he netiueka & systems Support, tokotaha faʻu Uepi, ʻao ʻo e ʻao

Fakahokohoko ʻo e Polokalamá

Fakakaukau

 • Ngaahi kalasi StreetCode taʻetotongi tuʻo ua he uike ʻi he hala ʻoku fie maʻu
 • Loki fakalakalaka ʻo e kau ngaue fakauike ki he teuteu mateuteu ki he ngaue maʻuʻanga moʻui
 • Ngaahi fakamatala ʻa e tokotaha lea mo e kau palofesinale fakangaue
 • Houa houa ʻo e ʻofisi fakakalasi
Sune-ʻAokosi 2023

Skillset

 • Tohi fakamoʻoni fakapaʻanga ʻe taha ʻi he hala ʻoku fie maʻu
 • 1:1 Mentorship mo e kau palofesinale
 • Ngaahi ako ki he fakalakalaka fakapalofesinale
 • ʻAta ʻo e ngaahi kautaha fakatekinikale ki he aʻusia moʻoni ʻo e mamani
Sepitema-Tisema 2023

Hu ki ai

 • LinkedIn faʻu ʻo e fakamatala fakafoʻituitui
 • Tokoni ki he Tohi Kole Ngāué mo e ʻInitaviú
 • Internships
 • Ngaahi faingamalie Exposureship
 • Ngaahi Konifelenisí
 • Fakaʻaliʻali ngaue maʻuʻanga moʻui
Sanuali-Sune 2024

Perks

ʻOku tukupa ʻa e StreetCode ke fakapapauʻi ʻoku maʻu ʻa e polokalama ʻe he niʻihi kotoa ʻoku kau mai ʻi he polokalama loloa ʻo e taʻu. Ke fai iá, te tau ʻoatu ai ʻa e:

HETIKUOTA ʻO E SIASÍ

ʻOku muna pe tokotaha nai ʻa e ngaahi kalasi ko ʻeni? Pea ko e fe taimi ʻoku fakataha ai ʻa e polokalama?

Ko e ngaahi kalasi te tau fakahoko ʻi he tafaʻaki ʻe taha ʻo e Senita ʻo e ngaahi ʻaati pe ʻapi fakaʻofoʻofa foʻou, ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto. Te tau lava ʻo tokoni kiate kinautolu ʻoku nau fie maʻu ha fefonongaʻaki ki he feituʻu ʻoku tau ʻi ai. ʻE fakahoko ʻa e polokalama ʻi he efiafi Monite mo e Pulelulu 6-8:30, mo e ngaahi houa ʻo e ʻofisi fili ʻi he efiafi Tuʻapulelulu.

ʻOku fie maʻu nai ke u nofo ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto ke kau ʻi he polokalama?

ʻOku fie maʻu nai ke u ngaue ʻi he meʻa fakatekinikale ke fakaʻaongaʻi?

ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke ke ngaue ʻi he ngaahi ngaue fakatekinikale, pe ngaue, ke feʻunga mo e polokalama.

ʻE founga fēfē haʻaku lava ʻo feʻunga lelei taha mo e polokalamá?

Ko e meʻa lelei taha te ke lava ʻo fai ko hono fai mai hoʻo talanoa! ʻOku mau kumi ha niʻihi fakafoʻituitui ʻoku nau fakaʻuli ke fakaʻaongaʻi e polokalama ke fakalahi honau ngaahi faingamalie fakangaue.

ʻOku kei ʻi ai pe haʻaku ngaahi fehuʻi lahi ange, ko hai te u lava ʻo tokoni ki ai?

Kapau ʻoku lahi ange hoʻo ngaahi fehuʻi kataki ʻo ala atu kia Uanita Croft, juanita@streetcode.org