Hiki fakalaka ki he kanotohi

POLOKALAMA KI HONO FAKALELEIʻI ʻO E NGAUE

ʻI he faʻahitaʻu mafana ko ʻeni, naʻe kamata ai ʻe StreetCode ʻapiako ʻi he fengaueʻaki mo e kolo ko Palo ifi ʻoloto ha polokalama fakalakalaka ʻo e ngaue maʻuʻanga moʻui fakatekinikale. ʻOku tau holi ʻi he polokalama ko ʻeni ke fakatupu ha ngaahi faingamalie fakaʻekonomika ʻi he ngaahi ngaue fakatekinikale maʻa e kakai Palo ifi ʻoloto Hahake. ʻE poupouʻi ʻe he polokalama pailate taʻu ʻa StreetCode ha niʻihi fakafoʻituitui ʻe toko uofulu ʻoku nau fakapaʻanga ke tanumaki ʻenau ngaahi taukei fakatekinikale mo e ngaahi faingamalie fakangaue. StreetCode ʻe lava foki ke kau ʻa e kaingalotu ʻo e kolo mavahe mei he Hahake Palo ifi ʻoloto ʻi he polokalama ni.

Vakai Fakalūkufua ki he Polokalam

ʻOku siʻisiʻi ange ke fakanaunau ʻa e ngaahi kolo ʻo e lanu ʻaki ʻa e ngaahi meʻangaue ʻoku fie maʻu ke hu ki he malaʻe fakatekinikale, ʻo tupu ai ʻa e ʻikai ke feʻunga mo e 86% ʻo e ngaahi ngaue ʻi he U.S. ʻi he 2045. ʻOku liliu ia ʻe streetCode akoʻanga!

ʻE ʻoatu ʻe he polokalama StreetCode ʻo e ngaue ʻa e ngaahi polokalama fakauike ʻo fakatefito ʻi hono fakatupulaki ʻo e ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻe tolu — fakakaukau, potoʻi ngaue, mo e hu ki ai — ʻi he hala fakatekinikale kuo fili lolotonga ʻene faingofua ki he vave ʻo e ako ʻa e tokotaha fakafoʻituitui takitaha.

Haʻu ʻo ako mo kau ʻi he kahaʻu ʻo e ngaahi ngaue fakatekinikale pea maʻu ha tohi fakamoʻoni ʻi ha taha ʻo ʻetau ngaahi hala fakatekinikale ʻe faa:

Fokotuʻutuʻu ʻo e ILI x

Ngaue maʻuʻanga moʻui: tokotaha Faʻu vaʻinga vitioo, Web Designer, mobile app Designer, XR tokotaha faʻu, ILI x Designer

Fakamaketi Digital

Ngaue maʻuʻanga moʻui: Digital Marketer, E-Komeesi, fokotuʻutuʻu fakatata, tokotaha ta valivali fakaʻilekitulonika

Fakalakalaka ʻo e polokalama fakakomipiuta

Ngaue maʻuʻanga moʻui: tokotaha faʻu tohi kole, ʻenisinia ʻo e polokalama fakakomipiuta, ʻenisinia ʻao, tokotaha faʻu fakamatala ki he fakaʻosinga ʻo e taʻu, tokotaha faʻu ʻi muʻa

Tokoni IT

Ngaue maʻuʻanga moʻui: misini, mataotao Cybersecurity, mataotao ʻi he netiueka & systems Support, tokotaha faʻu Uepi, ʻao ʻo e ʻao

Fakahokohoko ʻo e Polokalamá

Fakakaukau

 • Ngaahi kalasi StreetCode taʻetotongi tuʻo ua he uike ʻi he hala ʻoku fie maʻu
 • Loki fakalakalaka ʻo e kau ngaue fakauike ki he teuteu mateuteu ki he ngaue maʻuʻanga moʻui
 • Ngaahi fakamatala ʻa e tokotaha lea mo e kau palofesinale fakangaue
 • Houa houa ʻo e ʻofisi fakakalasi
Sanuali-Maʻasi 2024

Skillset

 • Tohi fakamoʻoni fakapaʻanga ʻe taha ʻi he hala ʻoku fie maʻu
 • 1:1 Mentorship mo e kau palofesinale
 • Ngaahi ako ki he fakalakalaka fakapalofesinale
 • ʻAta ʻo e ngaahi kautaha fakatekinikale ki he aʻusia moʻoni ʻo e mamani
ʻEpeleli-Sune 2024

Hu ki ai

 • LinkedIn faʻu ʻo e fakamatala fakafoʻituitui
 • Tokoni ki he Tohi Kole Ngāué mo e ʻInitaviú
 • Internships
 • Ngaahi faingamalie Exposureship
 • Ngaahi Konifelenisí
 • Fakaʻaliʻali ngaue maʻuʻanga moʻui
Siulai-Tisema 2024

ʻOku mau tali ʻa e ngaahi tohi kole ki ha kulupu cohort foʻou

Perks

ʻOku tukupa ʻa StreetCode ke fakapapauʻi ʻoku maʻu ʻa e polokalama ki he Palo Hahake kotoa pe ifi ʻoloto kinautolu ʻoku kau ʻi he polokalama loloa ʻo e taʻu. Ke fai iá, te tau ʻoatu ai ʻa e:

HETIKUOTA ʻO E SIASÍ

ʻOku muna pe tokotaha nai ʻa e ngaahi kalasi ko ʻeni? Pea ko e fe taimi ʻoku fakataha ai ʻa e polokalama?

ʻE fakahoko ʻa e ngaahi kalasi ʻi he tafaʻaki ʻe taha ʻo e senitaa ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto pe ʻi he fakaʻata. Te tau lava ʻo tokoni kiate kinautolu ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto ʻoku nau fie maʻu ha fefonongaʻaki ki he feituʻu ʻoku tau ʻi ai. ʻE fakahoko ʻa e polokalama ʻi he Pulelulu ʻi he tokotaha mo e Tuʻapulelulu fakaʻata ʻa e efiafi 6-8:00, pea ʻi ai mo e ngaahi houa ʻo e ʻofisi fili ʻoku fakataimi-tepileʻi mo e pule WIP.

ʻOku fie maʻu nai ke u nofo ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto ke kau ʻi he polokalama?
ʻOku fie maʻu nai ke u ngaue ʻi he meʻa fakatekinikale ke fakaʻaongaʻi?

ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke ke ngaue ʻi he ngaahi ngaue fakatekinikale, pe ngaue, ke feʻunga mo e polokalama.

ʻE founga fēfē haʻaku lava ʻo feʻunga lelei taha mo e polokalamá?

Ko e meʻa lelei taha te ke lava ʻo fai ko hono fai mai hoʻo talanoa! ʻOku mau kumi ha niʻihi fakafoʻituitui ʻoku nau fakaʻuli ke fakaʻaongaʻi e polokalama ke fakalahi honau ngaahi faingamalie fakangaue.

ʻOku kei ʻi ai pe haʻaku ngaahi fehuʻi lahi ange, ko hai te u lava ʻo tokoni ki ai?

Kapau ʻoku lahi ange hoʻo ngaahi fehuʻi kataki ʻo ala atu kia Uanita Croft, juanita@streetcode.org