TUʻUNGA ʻO E POLOKALAMA

ʻI he kamata ko ia ʻa e COVID-19 mo e hiki ko ia ʻa e ngaahi ʻekitiviti lahi ki he ngaahi feituʻu fakaʻilekitulonika mo e nofoʻanga, StreetCode ʻoku ʻoatu he taimi ni ha totongi fakakomipiuta fakataʻu ki he ngaahi famili ʻoku fie maʻu taʻetotongi. Te ke lava ʻo lau ha fakamatala lahi ange heni. Tau tuʻunga ki ʻolunga!

Fakaʻaongaʻi ki ha komipiuta taʻetotongi taʻetotongi taʻu ʻe 1 pe WiFi hotspot totongi ʻi he polokalama

ʻOku ke tuʻu ʻi he Feituʻu Pei pea ʻoku ke lava ʻo toʻo hake pea fakafoki ʻa e komipiuta mo e/pe hotspot ʻi he paka, Paʻake?

ʻOku ke fie maʻu ha komipiuta pe hotspot maʻau pe ko e kau memipa ho famili kae lava ke ke hu ki he ngaahi faingamalie fakaako mo fakaʻekonomika?

Kapau te ke fetaulaki mo e ongo meʻa ni, ongoʻi tauʻataina ke ke fakaʻaongaʻi ki ha komipiuta pe hotspot totongi!

ʻOku ʻikai lava ke tau fakapapauʻi ʻoku maʻu ha komipiuta mo e/pe hotspot, ka ʻoku tau fai e meʻa te tau lava ke feau e fie maʻu.

Lomiʻi ʻi heni ke maʻu ha fakaikiiki lahi ange fekauʻaki mo hono fakaʻaongaʻi ʻo epolokalama.

ʻOku ngaue fefe ʻa e founga ngaue?

1. fakaʻaongaʻi

Tohi kole ke maʻu ha komipiuta mo e/pe hotspot ʻo fakaʻaongaʻi heni ʻa e fehokotakiʻanga ko ʻeni.

2. fakangofua

ʻE text ʻa e kau ngaue StreetCode ke ke ʻiloʻi pe kuo foaki hoʻo kole.

3. toʻo e komipiuta

ʻE fakafekauʻaki ʻe he kau ngaue StreetCode ha taimi ke ke toʻo hake ai hoʻo komipiuta mo e/pe hotspot totongi!

Ngaahi Fehuʻí?

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e tuʻunga ʻo e polokalama totongi fakakomipiuta, kataki ʻo vakai ki hotau tuʻunga ʻi he peesi FAQ!

FʻEle tauʻataina ke tokoni mai kiate kitautolu ʻi he tech@streetcode.org pe (650) 485-1413 mo ha toe ngaahi fehuʻi kehe.

Hoa mo kimautolu ke aʻu ki ha kaingalotu tokolahi ange ʻo e kolo!

Kapau ʻoku ke ngaue mo ha houalotu fakakolo ʻe fie ngaue mo StreetCode ke maʻu ha ngaahi komipiuta ki he kaingalotu faingataʻaʻia ʻo e kolo, kataki ʻo tokoni tech@streetcode.org.

Te ke lava ʻo sio ki ha ngaahi fakaikiiki lahi ange fekauʻaki mo e founga StreetCode hoa mo e ngaahi houalotu fakakolo ʻi heni.