Hiki fakalaka ki he kanotohi
Meʻa mahuʻinga ki he tokotaha koto
ʻOku tau fakafehokotaki ʻa e naunau fakaʻilekitulonika, ʻa e tukui kolo malohi ʻo e lanu ke aʻusia honau tuʻunga kakato ʻaki hono vahevahe ʻo e fakakaukau, potoʻi ngaue, mo e huʻanga ʻoku fie maʻu ke nau tali ʻa e meʻa fakatekinikale mo e meʻa ʻoku nau maʻu.

STREETCODE Earns ha faʻahinga fetuʻu ʻe fa

Kuo maʻu ʻe he moʻui lelei fakapaʻanga malohi ʻa Streetcode mo e haʻisia mo e femahinoʻaki ha faʻahinga fetuʻu ʻe fa mei he tokotaha Faifolau ʻofa faka-Kalaisi.

ko ha toko 2021 kimautolu ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga ʻo e taʻu!

ʻOku mau fiefia ke fanongonongo atu kuo ui kimautolu ko e ʻikai fakatupu paʻanga ʻo e taʻu ki he vahefonua Senato hono 13 ʻo Kalefonia! Fakamalo atu kia Senator Siua Becker ʻi hono fakaʻapaʻapaʻi kimautolu mo fakamamafaʻi ʻa e ngaue ʻoku mau fai ke tapuni ʻa e naunau fakaʻilekitulonika ʻaki hono ʻoange ha ngaahi komipiuta toʻotoʻo mo ha ngaahi kalasi taʻetotongi maʻa homau kolo.

Ko e ha ʻoku tau foaki?

teal rectangle

FAKAKAUKAU

Ko e hoko ko ha innovator, tokotaha pisinisi, pe palofesinale fakatekinikale ko ha misi ia ʻoku ʻai ʻe he fakakaukau totonu ke moʻoni: kuo pau ke ke tui ke aʻusia ia. ʻOku haʻu e kau faiako StreetCode mo e kau faifaleʻi mei he kolo, ʻo fakahaaʻi ki he fanau ako ʻa e meʻa ʻe lava ke fotunga tatau mo e lavameʻa. ʻOku mau fakaʻuhingaʻi ʻa ʻa e lea ʻo e meʻa fakatekinikale mo e pisinisi koeʻuhi ke lava ʻa e kau ako ʻo lea lelei fekauʻaki mo ia ʻi heʻenau fekumi ki ha ngaahi faingamalie.

NGAAHI PŌTOʻI NGĀUÉ

Ko e ako mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e tekinolosia foʻou ko e ʻuluaki sitepu ia ki he fakalakalaka fakatekinikale mo fakapalofesinale. ʻOku tau tokoni ki he kau ako lalahi ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei fakatekinikale, ʻo ʻoange kiate kinautolu ha hala ki ha ngaahi faingamalie fakangaue lelei ange pea mo ha faingamalie ʻi heʻenau kau tohi kole. Ki he toʻu tupu ʻoku nau fekumi ke hu ki he mamani fakatekinikale, ʻoku tau akoʻi ai ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga mo fefakatauʻaki ʻi hono fokotuʻutuʻu, fakaʻilongaʻi, mo e he.

HŪ KI AI

ʻOku toʻo ʻe he StreetCode ha ʻavahevahe lahi ke hu ki he meʻa fakatekinikale ʻaki hono fakafehokotaki e vamamaʻo ʻi hotau kolo mo e Teleʻa Silikoni. ʻOku mau akoʻi ki he kau ako ʻa e founga ke fetuʻutaki ai mo e kakai ʻi he ngaahi kautaha fakatekinikale, ngaahi kautaha fakatekinikale, pea mo e kolo fakatekinikale koeʻuhi ko e taimi ʻoku tau fakafeʻiloaki ai ki he kau mataotao ʻi he ngaueʻanga, ʻoku mateuteu leva ʻa e fanau ako ke nau kau malohi mo fakaʻaongaʻi lelei ʻenau kulupu fengaueʻaki.

FAKAKAUKAU

Ko e hoko ko ha innovator, tokotaha pisinisi, pe palofesinale fakatekinikale ko ha misi ia ʻoku ʻai ʻe he fakakaukau totonu ke moʻoni: kuo pau ke ke tui ke aʻusia ia. ʻOku haʻu e kau faiako StreetCode mo e kau faifaleʻi mei he kolo, ʻo fakahaaʻi ki he fanau ako ʻa e meʻa ʻe lava ke fotunga tatau mo e lavameʻa. ʻOku mau fakaʻuhingaʻi ʻa ʻa e lea ʻo e meʻa fakatekinikale mo e pisinisi koeʻuhi ke lava ʻa e kau ako ʻo lea lelei fekauʻaki mo ia ʻi heʻenau fekumi ki ha ngaahi faingamalie.

NGAAHI PŌTOʻI NGĀUÉ

Ko e ako mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e tekinolosia foʻou ko e ʻuluaki sitepu ia ki he fakalakalaka fakatekinikale mo fakapalofesinale. ʻOku tau tokoni ki he kau ako lalahi ke nau fakatupulaki ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei fakatekinikale, ʻo ʻoange kiate kinautolu ha hala ki ha ngaahi faingamalie fakangaue lelei ange pea mo ha faingamalie ʻi heʻenau kau tohi kole. Ki he toʻu tupu ʻoku nau fekumi ke hu ki he mamani fakatekinikale, ʻoku tau akoʻi ai ha ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga mo fefakatauʻaki ʻi hono fokotuʻutuʻu, fakaʻilongaʻi, mo e he.

HŪ KI AI

ʻOku toʻo ʻe he StreetCode ha ʻavahevahe lahi ke hu ki he meʻa fakatekinikale ʻaki hono fakafehokotaki e vamamaʻo ʻi hotau kolo mo e Teleʻa Silikoni. ʻOku mau akoʻi ki he kau ako ʻa e founga ke fetuʻutaki ai mo e kakai ʻi he ngaahi kautaha fakatekinikale, ngaahi kautaha fakatekinikale, pea mo e kolo fakatekinikale koeʻuhi ko e taimi ʻoku tau fakafeʻiloaki ai ki he kau mataotao ʻi he ngaueʻanga, ʻoku mateuteu leva ʻa e fanau ako ke nau kau malohi mo fakaʻaongaʻi lelei ʻenau kulupu fengaueʻaki.

ola fakalotofonua,
aʻu e national

Talu mei hono fokotuʻu ʻo StreetCode ko ha 501 (f) (3) ʻikai fakatupu paʻanga ʻi he 2014, kuo mau faʻu ai ha ʻatakai ʻoku fakavaʻe ʻaki e kolo ʻa ia ʻoku ne teuteuʻi ʻa e toʻu tangata hoko ke nau tokoniʻi malohi ʻa e ngaahi ngaue fakatekinolosia. ʻOku lava ke maʻu atu ʻetau ngaahi kalasi he taimi ni ki he fanau ako ʻi he fonua.

Kau ako ne lesisita ʻi he ngaahi polokalamá

0

Komipiuta toʻotoʻo ne ʻoange ki he ngaahi fāmili Pei Fakaʻēliá

0

NGAAHI KALASI MO E NGAAHI POLOKALAMA ʻOKU ʻOATÚ

0
0 %

fetaulaki mo ha taha ke tokoni ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá

0 %

ʻALU KI STREETCODE MO HONO NGAAHI KAUNGAMEʻA PE FAMILI, PE ʻOKU UI ʻE HA TAHA ʻI HE KOLO

Kau ako ne lesisita ʻi he ngaahi polokalamá

0

Ngaahi meʻangāue fakatekinikale ʻoku foaki ki he ngaahi fāmili Bay Area

0

NGAAHI KALASÍ, Akó, NGAAHI POLOKALAMA ʻOKU ʻOATÚ

0
0 %

fetaulaki mo ha taha ke tokoni ke aʻusia ʻenau ngaahi taumuʻá

0 %

ʻAlu ki he StreetCode mo ho ngaahi kaungāmeʻá pe fāmilí, pe ʻoku ʻuhinga ki ai ha taha ʻi he koló

HOKO KO HA KONGA ʻO E LILIU

ʻOku Fakalelei ʻa e StreetCode ʻe he kakai. ʻOku mau talitali lelei kimoutolu ke mou kau fakataha ko e faifaleʻi, tokotaha foaki, pe ko ha tokotaha ako. Foaki ʻa e meʻafoaki ʻo e ʻiló ʻaki e fakamafola e foʻi lea ko e
Huluʻi e Vitioó

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.