LESISITA

Ko e ha e faʻahinga polokalama mo e kalasi ʻoku ʻomi ʻe StreetCode ʻapiako?

ʻOku ʻomi ʻe he akoʻanga StreetCode ha ngaahi kalasi fakatekinikale kehekehe ʻi he ngaahi kaveinga hange ko e robotics, he, fakaʻilonga & palani. Makehe mei heʻemau ngaahi kalasi, ʻoku mau ʻoatu ha fakamalohisino fakamalohisino, pulou mo ha ngaahi hoa kehekehe mo ha ngaahi kautaha kehe ʻi he taʻu kotoa.

 • ʻOku ʻoatu ʻetau ngaahi kalasi ʻi ha polokalama kuata (faʻahitaʻu momoko, faʻahitaʻu failau & faʻahitaʻu mafana) ʻi ha houa ʻe 2 ʻi he ʻaho Monite pe Pulelulu ʻi ha ngaahi vahaʻataimi ʻo e uike ʻe 6-8. 
 • Ko e ngaahi ako miniti ʻe 60 ki he 90 ʻa ia ʻe lava ke kau ai ʻa e fanau ako mo e tekinolosia ʻi ha founga fakafiefia mo fengaueʻaki. 
 • Ko e pulou ko ʻetau feituʻu tanakiʻanga StreetCode fakakolo ʻoku tau kau ai mo hotau kolo, ngaahi ʻinitaviu mo e changemakers fakatekinolosia/kau palofesinale, aleaʻi e ngaahi ʻekitiviti ka hoko.
ʻE founga fefe haʻaku lesisita ki ha polokalama, kalasi, pe popup?

Ke lesisita ki ha taha ʻo ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi, ʻalu pe ki streetcode.org/classes, fili ʻa e kalasi ʻoku ke saiʻia ai, pea fakafonu ʻa e foomu lesisita ki he polokalama ko ia. Kapau ʻokú ke siʻi hifo ʻi he taʻu 18, te ke fie maʻu ha tauhi fānau ke ne fakahū hoʻo fakamatalá. ʻAi ke mau ʻiloʻi e ʻuhinga ʻokú ke mahuʻingaʻia ai he polokalamá— ʻoku tokoni hoʻo fakamatalá ke mau tānaki e fakamatala ʻoku mau fie maʻu ke tokoni lelei ange ai ki homau koló.

Te u ʻilo fēfē ʻa e taimi ʻoku fakaava ai ʻa e lesisitá?

ʻOua naʻa ke toe liʻaki ha matapa sioʻata StreetCode lesisita! ʻOku fakafonu ʻe heʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi ʻa e ʻaukai, kau ki heʻetau lisi ʻo e fanongonongo ʻaki haʻatau fetohiʻaki ʻi he "ngaahi kalasi" ki he (650) 334-3225 ke maʻu ha fanongonongo ʻi he taimi ʻoku tau fakaava ai ʻa e lesisita ʻi he kuata takitaha. 

Te u ʻilo fēfē pe ne u hū ki he kalasí?

Te ke lava ʻo ʻamanaki atu ki ha ʻimeili ʻi he uike hili e ʻosi ʻa e lesisita ke ke ʻiloʻi pe te ke maʻu ha nofoʻanga ʻi he kalasi te ke fili. ʻOku fakangatangata pe ʻa e lesisita, ka neongo ʻoku ʻikai ke ke hu ki loto, ʻoku faʻa ava e ʻu sea he taimi ʻe niʻihi koeʻuhi ko hono kaniseli

ʻE lava nai ke u lesisita ha fanau ako tokolahi?

ʻIo, te ke lava ʻo lesisita ha kau ako tokolahi. Kuo pau ke ke fakahū ha foomu lesisita foʻou maʻá e tokotaha ako takitaha.  Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi, kātaki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org.

ʻE founga fefe haʻaku fakatooki ha kalasi?

Kapau ʻoku fie maʻu ke ke fakatooki ha kalasi, kātaki ʻo tohiʻi mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org ʻi hoʻo ʻiloʻi pē he ʻikai te ke lava ʻo haʻu ki aí. Koeʻuhí ʻoku fakangatangata pē ʻa e lesisitá, ʻoku faʻa ʻi ai haʻamau lisi talifaki ʻi ha kalasi, ko ia ʻi he taimi ʻokú ke liʻaki ai ha kalasi ʻokú ke fakaʻatā ha tokotaha ako ʻe taha ke lesisita.

ʻE anga fēfē haʻaku kole ha kalasi ʻi ha ʻaho pe taimi kehe mei he meʻa naʻá ku lesisita ki aí?

Kapau ʻokú ke fie maʻu ke fakataimitēpileʻi ha taimi kehe, kātaki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org pea te mau fai homau lelei tahá ke tokoni ʻi hono feau kimoutolú. Neongo ia, koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e kalasi, he ʻikai ke tau lava ʻo palomesi te ke lava ʻo liliu ia.

Ko e ha hono lahi ʻo e fakamole ki hoʻo kalasi?

ʻOku taʻetotongi kotoa ʻetau ngaahi kalasi, ngaahi polokalama mo e ngaahi foaki!

huu

Ko e ha ʻoku kau ʻi he founga hono fakaʻaongaʻi?

ʻOku faingofua pe hono fakaʻaongaʻi ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi. ʻUluaki te ke ʻalu ki streetcode.org/classes, fili e kalasi ʻokú ke saiʻia aí, pea fakafonu e foomu lesisita ki he polokalama ko iá. Kapau ʻoku teʻeki ai ke ke taʻu 18, te ke fie maʻu ha tokotaha tauhi ke ne fakahū hoʻo fakamatalá. ʻOku kau ʻi he foomu lesisita ʻa e fakamatala ki he tauhi fanau, fetuʻutaki ki he meʻa fakatuʻupakee, mo ha waiver moʻua. Ko ia!

Ko e ha hono fuoloa pea u toki fanongo ki heʻeku tohi kole?

ʻOku toe vakaiʻi ʻa e tohi kole takitaha ʻi he ʻosi ʻa e lesisita. ʻE maʻu ʻe he kau tohi kole ha ʻimeili fakapapauʻi naʻe maʻu hoʻo tohi kole, hili ha houa ʻe 24-48 mei hono fakahu hoʻo foomu lesisita.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi kataki ʻo ala atu ki heʻemau timi ʻi he info@streetcode.org pe telefoni (650) 485-1413

ʻOku ʻi ai nai ha ngaahi fie maʻu ʻoku fie maʻu ke u fakataha ki he ngaahi kalasi SCA?

Ko e meʻa pe ʻoku ke fie maʻu ko ha komipiuta ʻoku ʻi ai ha fehokotakiʻanga ʻInitaneti lelei mo ha tauhi fanau ke tokoni atu ke ke fakaʻaongaʻi kapau ʻoku ke siʻi hifo ʻi he taʻu 18. Kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai haʻo komipiuta pe ʻInitaneti, ʻe lava ke tokoni ʻetau polokalama ki ʻolunga kapau ʻoku ke fakalotofonua ki he feituʻu Pei. ʻE fie maʻu ʻe ha ngaahi kalasi SCA ʻe niʻihi ke ke ʻosi ʻave ha kalasi ʻi he tuʻunga maʻulalo ange ke teuteuʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue te ke fie maʻu ki he kalasi.

ngaahi kalasí

Ko e hā e taimi-tēpile ʻo e kalasi hoko maí?

Te ke lava ʻo maʻu ʻetau taimi-tepile mo e fakapolokalama taʻetotongi ki he kalasi fakatekinikale ʻi he streetcode.org/classes. ʻOku liliu fakakuata ʻemau ngaahi foaki fakakalasi, ko ia vakaiʻi maʻu pe ke sio pe ko e ha e meʻa foʻou.

ʻOku ʻi ai nai ha ngaahi kalasi ʻi he ʻInitanetí pe ko hai?

ʻI he lolotonga ni, koeʻuhi ko e ngaahi fakangatangata ʻo e COVID, ʻoku ʻi he ʻInitaneti kotoa ʻetau ngaahi kalasi. Neongo ia, ʻoku mau ʻamanaki atu ki fatongia ne ngaahi kalasi ʻi ha taimi ʻi he kahaʻu. ʻOku ngalingali te tau hokohoko atu hono foaki ha ngaahi kalasi fakatekinikale ʻi he ʻInitaneti mo hybrid, ko ia, ʻoku tau kei tokanga pe ...

Fēfē kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai haʻaku komipiuta?

Kapau ʻoku ke nofo ʻi he Bay Area pea ʻikai ke ke lava ʻo hu ki ha komipiuta pe ʻInitaneti falalaʻanga, kataki ʻo ʻaʻahi ki he streetcode.org/programs/computer-rental/  ke sio pe ʻe anga fefe haʻamau tokoni atu.

ʻOku fakangatangata nai e taʻu motuʻa ki he ngaahi kalasí?

ʻOku tau ʻoatu ha ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi ki he fanau ako mei he taʻu 4 ki he 80 pea hake. Neongo ia, ʻoku ʻi ai ha ngaahi kalasi ʻe niʻihi ʻoku fakangatangata honau taʻu motuʻá koeʻuhí ko e tuʻunga ʻo e fakahinohino ʻoku faí. Te ke lava ʻo sio ki he fakangatangata ʻo e taʻu motuʻa ki ha ngaahi kalasi pau ʻi he streetcode.org/classes.

Ko e ha ʻa e tuʻunga lalahi ʻo e kalasi?

ʻOku fakangatangata pē ʻemau ngaahi kalasí ki ha fānau ako ʻe toko Neongo ʻoku mau fakaʻamu ʻe lava ke mau foaki ha nofoʻanga lahi ange ʻi he kalasi takitaha, ka ʻoku mahuʻinga kiate kimautolu ke lava ʻa e tokotaha ako kotoa pe ʻo maʻu ha tokanga fakafoʻituitui. ʻOku hanga ʻe he fika ko ʻeni ʻo ʻai ke malava ʻo maʻu ʻa e tokanga fakafoʻtaha ʻoku fie maʻu ke ke ako fiemalie ai. 

Ko e ha ʻa e meʻa ʻoku ʻasi hake?

ʻOku ʻikai hange ia ko ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale angamaheni ʻoku fakahoko ʻi ha taimi-tepile angamaheni ʻi ha ngaahi mahina lahi, ko e ngaahi meʻa ko ia ʻoku hoko tuʻo taha pe ʻi he mahina. ʻOku moʻui, muna, mo fai ha talateu ki ha ngaahi tefito kehekehe ʻi he miniti ʻe 90 ko ʻeni. ʻOku nau fai ha talateu ki he meʻa ʻoku StreetCode ki ai e ngaahi kalasi. 

fakataukeiʻí

Ko e hā ha meʻangāue pe polokalama fakakomipiuta te u fie maʻu ki heʻeku kalasí?

Te ke fie maʻu ha komipiuta mo ha fehokotakiʻanga ʻInitaneti. Ko e polokalama fakakomipiuta ʻoku faʻa fie maʻu lahi taha ko e Roblox

ʻE founga fefe haʻaku toʻo hake ʻeku laptop?

Ko hoʻo kole pe mo feʻunga ke maʻu ha laptop ʻi he streetcode.org/programs/computer-rental/, te mau fakafekauʻaki mo koe ʻi he fakamatala ke maʻu ha taimi ke ke haʻu ai ʻo toʻo hake hoʻo device.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻaku palopalema fakakomipiuta, ʻe lava nai ʻe ha taha ʻo tokoniʻi au?

Naʻe kaila fakataha e ongo ni Kapau ʻoku ke fie maʻu ha tokoni fakatekinikale, telefoni ki he StreetCode hotline ʻi he (650) 242-5027 pea vakai pe ʻe lava ha taha ʻo ʻetau kau ngaue ʻo tokoniʻi koe ke fakaleleiʻi hoʻo palopalema. 

tuʻunga ʻo e polokalama no komipiuta

ʻOku anga fefe ʻa e ngaue ʻa e founga

Tuʻunga ʻo e StreetCode ko e polokalama fakakomipiuta ko ha polokalama ia ʻoku ne ʻomi ha totongi fakakomipiuta fakataʻu ki he ngaahi famili ʻoku fie maʻu taʻetotongi. ʻOku foaki ʻa e ngaahi no fakakomipiuta ke fakafeʻungaʻi ʻa e ngaahi famili ʻi ha teka, ʻuluaki haʻu, ʻuluaki ngaue ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fie maʻu ʻa e kau tohi kole pea ʻoku fakafoʻou fakataʻu.

Ko e ha ʻoku streetcode fai ai ʻeni?

ʻOku tau taumuʻa ʻi he tuʻunga ʻo e StreetCode ke tapuni ʻa e digital Divide ʻaki hono teuteuʻi hotau kolo ʻaki e tekinolosia ʻoku nau fie maʻu ke langa ʻaki e kahaʻu. Talu mei he kamata ʻa e coVID-19 mo e ngaahi ʻekitiviti lahi kuo hiki ki he ngaahi feituʻu fakaʻilekitulonika pe hybrid ngaahi feituʻu, kuo toe mahuʻinga ange ai ʻa e hu ki he tekinolosia ki he kakai ke nau hu ki he ako, kumi mo fai ha ngaue, pea fetuʻutaki mo e ngaahi ʻofaʻanga. ʻI he polokalama ni, ʻoku mau ʻamanaki ke fakamalohia ʻa e kakai ke nau hu ki he mamani fakaʻilekitulonika ko ʻeni ʻaki hono fakapapauʻi ʻoku ʻikai ko ha ʻavahevahe ʻa e hu ki ha meʻangaue lelei mo e ʻInitaneti.

Ko hai ʻoku ne fakafeʻungaʻi ha no fakakomipiuta taʻetotongi?
 • ʻOku ava e polokalama no fakakomipiuta ʻi ha teka, ʻuluaki haʻu, ʻuluaki ngaue ki ha taha pe ʻoku:
  • ʻOku tuʻu ia ʻi he Feituʻu Pei pea ʻoku lava ke ne toʻo hake ʻo fakafoki ʻa e komipiuta ʻi he Menlo Park Palo Alto.
  • Fie maʻu ha komipiuta maʻanautolu pe ko e kau memipa honau famili kae lava ke nau lava ʻo hu ki he ngaahi faingamalie fakaako mo e/pe fakaʻekonomika.
 • Neongo te mau saiʻia ke tokoni ki he tokolahi taha ʻe lava, ka ʻoku fakangatangata pe ʻemau ʻinivenitoli. Ko ia ai, ʻoku tau fakamuʻomuʻa e kau tohi kolé ʻa ia:
  • ʻOku maʻulalo ʻenau paʻanga hu mai pea ʻe faingataʻa ke affording ʻenau komipiuta.
  • ʻOku lolotonga ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi meʻangaue lelei feʻunga ʻi honau ʻapi.
  • Maʻu ha fānau ako K-12 pe ko ha kolisi ʻoku nau fie maʻu ha nāunau ki he ako mamaʻó.
  • ʻOku lolotonga lesisita ʻi he ngaahi kalasi StreetCode.
  • ʻOku tuʻu ʻi he EPA pe Pele Heiveni.
Ko e komipiuta ʻe fiha ʻe lava ke vakaiʻi ʻe hoku ʻapi?

Ko e ngaahi founga ʻeni ke fakangatangata ai e fāmilí:

 • 2 ki he famili ʻoku ʻi ai ha kakai ʻe toko 3 + ʻoku nau palani ke fakaʻaongaʻi e (ngaahi) komipiuta
 • 1 ki he famili ʻoku ʻi ai ha kakai ʻe toko 2 pe siʻi ange ʻoku nau palani ke fakaʻaongaʻi e komipiuta
Ko e ha mo ha toe meʻa te u lava ʻo vakaiʻi/maʻu makehe mei ha komipiuta?

Mavahe mei he ngaahi komipiutá, fakatatau mo e meʻakai ʻoku maʻú, ʻe lava foki ke feʻunga ʻa e kakai ʻoku nau feʻunga ke maʻu ʻa e polokalama nō komipiutá ki he lōloá pe maʻu ha:

 • Mausí
 • Kīpōtí
 • Nau fanongo fasi
Ko e ha hono fuoloa haʻaku tauhi ʻeku komipiuta mo e founga ʻoku fakafoʻou ai e ngaue?

ʻI he lolotonga ni, ʻoku mau fai ʻemau komipiuta mo e ngaahi fakafoʻou ʻi ha fakavaʻe fakataʻu mo ha ngaahi sieke ʻi he savea. ʻOku ʻuhinga ʻeni ʻe makatuʻunga ʻa e ngaahi komipiuta kotoa pe ʻi he foki mai mo e fakafoʻou ʻi ha taimi pau ʻi he taʻu takitaha – ʻe tokoni atu ʻa e kau ngaue StreetCode ʻi he taimi ko ʻeni ke ke ʻilo ʻa e founga ke fakafoki pe fakafoʻou ai ʻa e meʻangaue (StreetCode ʻe ʻoatu ʻe he kau ngaue pe ko e kau ngaue ʻo e hoa orgs ha ʻaho ʻi he fakamaʻopoʻopo). ʻIkai ngata ai, ʻe ʻave ʻa e ngaahi savea ʻi he lesisita ki he tokotaha kotoa pe ʻoku ʻi ai haʻane komipiuta ʻo ʻeke ha fakamatala fekauʻaki mo e founga kuo ke fakaʻaongaʻi ai hoʻo komipiuta. Kataki ʻo tuku ha taimi ke fakafonu ai e ngaahi savea ko ʻeni ʻi he tokoni ʻa e fakamatala ʻoku tau tanaki ke mahino lelei ange kiate kitautolu ʻa e founga ke tokoni ai ki he kolo mo fetuʻutaki ki he kau foaki ke maʻu ha paʻanga lahi ange.
ʻI he taimi ʻe fakafoki mai ai e ngaahi komipiuta, ʻe ʻoange ki he kakai ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e founga hono fakafoʻou ʻenau no komipiuta. Kataki ʻo fakatokangaʻi ange ʻe fie maʻu ʻa e tokotaha kotoa pe ke fakafoki mai ʻenau komipiuta ʻo tatau ai pe pe ʻoku nau palani ke fakafoʻou kinautolu koeʻuhi ke tau lava ʻo tauhi.

ʻOku ou toe fie maʻu foki ha tokoni ke fehokotaki mo e ʻInitaneti. ʻE lava streetcode tokoni?

Naʻe kaila fakataha e ongo ni ʻOku ʻikai ke tau lolotonga fie totongi ʻa e ngaahi palani ki he ʻInitaneti, ka ʻoku tau lava ʻo fai ha tokoni ki hono kumi mo fakafehokotaki ki ha palani maʻamaʻa (ʻoku ʻi ai ha ngaahi palani totongi maʻamaʻa ʻo hange ko e $10/mahina). ʻOku mau poupou atu ke mou vakaiʻi ʻa e https://www.everyoneon.org/ ke vakaiʻi pe ʻoku ke feʻunga ke maʻu ha ngaahi palani totongi maʻamaʻa pea ke tokoni ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke maʻu ha tokoni ki hono fokotuʻu.

Ko e ha mo ha toe meʻa ʻoku streetcode ʻoatu?

Ngaahi kalasi/ʻasi fakamalohisino: Mavahe mei he polokalama ko ʻeni, ʻoku ʻomi ʻe streetCode ha ngaahi kalasi fakaofo mo ha ngaahi polokalama ʻoku nau akoʻi e meʻa kotoa pe mei he fakaʻilonga ki he he ke fokotuʻutuʻu ki he taʻu 4-99. Vakaiʻi kinautolu pea lesisita heni.
Tokoni fakatekinikale: Tatau ai pe pe ʻoku ʻi ai ha palopalema hoʻo device pe ʻoku ke fie maʻu pe ha tokoni ke fakakaukauʻi e founga ke fakaleleiʻi ai ha meʻa, te ke lava ʻo tokoni ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke maʻu ha tokoni mei heʻetau timi.

Fēfē kapau ʻoku ʻi ai ha palopalema pe maumau ʻi heʻeku komipiutá?

ʻI he ngaahi no fakakomipiuta kotoa pe, ʻoku tau lava ai ʻo fetongi ʻa e ngaahi komipiuta ʻoku ne maumauʻi ʻa e ngaahi meʻangaue pe polokalama fakakomipiuta – ala atu ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke tau ʻiloʻi pea te tau lava ʻo fakafekauʻaki ha fetongi pe tokoni atu ke ke fakaleleiʻi.