LESISITA

ʻOku ʻomi ʻe he akoʻanga StreetCode ha ngaahi kalasi fakatekinikale kehekehe ʻi he ngaahi kaveinga hange ko e robotics, he, fakaʻilonga & palani. Makehe mei heʻemau ngaahi kalasi, ʻoku mau ʻoatu ha fakamalohisino fakamalohisino, pulou mo ha ngaahi hoa kehekehe mo ha ngaahi kautaha kehe ʻi he taʻu kotoa.

 • ʻOku fakahoko ʻemau ngaahi kalasi ʻi ha polokalama kuata (faʻahitaʻu momoko, faʻahitaʻu failau & faʻahitaʻu mafana) ʻi ha houa ʻe 2 ʻi he ʻaho Monite pe Pulelulu ʻi ha ngaahi vahaʻataimi ko e uike ʻe 6-8. 
 • Ko e ngaahi ako miniti ʻe 60 ki he 90 ʻa ia ʻe lava ke kau ai ʻa e fanau ako mo e tekinolosia ʻi ha founga fakafiefia mo fengaueʻaki. 
 • Ko e pulou ko ʻetau feituʻu tanakiʻanga StreetCode fakakolo ʻoku tau kau ai mo hotau kolo, ngaahi ʻinitaviu mo e changemakers fakatekinolosia/kau palofesinale, aleaʻi e ngaahi ʻekitiviti ka hoko.

Ke lesisita ki ha taha ʻo ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi, ʻalu pe ki he streetcode.org/classes,fili e kalasi ʻoku ke saiʻia ai, pea fakafonu e foomu lesisita ki he polokalama ko ia. Kapau ʻoku teʻeki ai ke ke taʻu 18, te ke fie maʻu ha tokotaha tauhi ke ne fakahū hoʻo fakamatalá. Tau ʻilo muʻa e ʻuhinga ʻoku ke mahuʻingaʻia ai ʻi he polokalama — ʻoku tokoni hoʻo input ke tanaki e fakamatala ʻoku fie maʻu ke tau tokoniʻi lelei ange ai hotau kolo.

ʻOua naʻa ke toe liʻaki ha window StreetCode lesisita! ʻOku fakafonu ʻe heʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi ʻa e ʻaukai, kau ki heʻetau lisi ʻo e fanongonongo ʻaki e fetohiʻaki he telefoni toʻotoʻo "ki he (650) 334-3225 ke maʻu ha fanongonongo ʻi he taimi ʻoku tau fakaava ai e lesisita he kuata takitaha. 

Te ke lava ʻo ʻamanaki atu ki ha ʻimeili ʻi he uike hili e ʻosi ʻa e lesisita ke ke ʻiloʻi pe te ke maʻu ha nofoʻanga ʻi he kalasi te ke fili. ʻOku fakangatangata pe ʻa e lesisita, ka neongo ʻoku ʻikai ke ke hu ki loto, ʻoku faʻa ava e ʻu sea he taimi ʻe niʻihi koeʻuhi ko hono kaniseli

ʻIo, te ke lava ʻo lesisita ha fanau ako tokolahi. Kuo pau ke ke fakahū ha foomu lesisita foʻou maʻá e tokotaha ako takitaha.  Kapau ʻoku ʻi ai haʻo fehuʻi kataki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻ info@streetcode.org.

Kapau ʻe fie maʻu ke ke fakatooki ha kalasi, kataki ʻo tohiʻi kimautolu ʻi he info@streetcode.org he taimi pe ʻoku ke ʻiloʻi ai he ʻikai te ke lava ʻo ʻalu. Koeʻuhí ʻoku fakangatangata pē ʻa e lesisitá, ʻoku mau faʻa maʻu ai ha lisi ʻo e ngaahi nofoʻanga ʻi ha kalasi, pea ʻi hoʻo fakatooki ha kalasi ʻokú ke fakaʻatā ai ha tokotaha ako kehe ke lesisitá.

Kapau ʻoku fie maʻu ke ke fakataimi-tēpileʻi ha taimi kehe, kātaki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he info@streetcode.org te mau fai homau lelei tahá ke tokoni atu ke feau koe. Neongo ia, koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e tokolahi ʻo e kalasi, he ʻikai ke tau lava ʻo palomesi te ke lava ʻo liliu ia.

ʻOku taʻetotongi kotoa ʻetau ngaahi kalasi, ngaahi polokalama mo e ngaahi foaki!

huu

ʻOku faingofua pe hono fakaʻaongaʻi ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi. ʻUluaki te ke ʻalu ki streetcode.org/classes, fili e kalasi ʻokú ke saiʻia aí, pea fakafonu e foomu lesisita ki he polokalama ko iá. Kapau ʻoku teʻeki ai ke ke taʻu 18, te ke fie maʻu ha tokotaha tauhi ke ne fakahū hoʻo fakamatalá. ʻOku kau ʻi he foomu lesisita ʻa e fakamatala ki he tauhi fanau, fetuʻutaki ki he meʻa fakatuʻupakee, mo ha waiver moʻua. Ko ia!

ʻOku vakaiʻi ʻa e tohi kole takitaha ʻi he ʻosi pe ʻa e lesisita. ʻE maʻu ʻe kinautolu ʻoku tohi kole ha ʻimeili fakapapauʻi naʻe maʻu hoʻo tohi kole, hili ha houa ʻe 24-48 mei hono fakahu hoʻo foomu lesisita. Te ke maʻu hoʻo lesisita ki he kalasi ʻo kamata ʻi he ʻaho 29 ʻo Maʻasi ki April6th. 

Faʻahitaʻu failau 2021 fakahokohoko ʻo e lesisita ki he kalasi:

10 Maʻasi: fakaava ʻa e applications

28 Maʻasi: ngaahi polokalama ofi

29 Maʻasi 6: maʻu ʻe he kau ako ʻa e fakapapauʻi ʻo e lesisita ʻi ha fakavaʻe ʻoku teka

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi kataki ʻo ala atu ki heʻemau timi ʻi he info@streetcode.org pe telefoni (650) 485-1413

Ko e meʻa pe ʻoku ke fie maʻu ko ha komipiuta ʻoku ʻi ai ha fehokotakiʻanga ʻInitaneti lelei mo ha tokotaha tauhi ke tokoni atu ke ke fakaʻaongaʻi kapau ʻoku ke siʻi hifo ʻi he taʻu 18. Kapau ʻoku ʻikai ke ʻi ai haʻo komipiuta pe ʻInitaneti, ʻe lava ke tokoni hotau tuʻunga ʻi he polokalama kapau ʻoku ke fakalotofonua ki he Feituʻu Pei. ʻE fie maʻu ʻe he ngaahi kalasi ʻe niʻihi ke ke ʻosi fakahoko ha kalasi ʻi he tuʻunga maʻulalo ange ke teuteuʻi koe ʻaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue te ke fie maʻu ki he kalasi.

ngaahi kalasí

Te ke lava ʻo maʻu ʻetau taimi-tepile mo e fakapolokalama fakatekinikale taʻetotongi ʻi he streetcode.org/classes. ʻOku liliu fakakuata ʻemau ngaahi foaki fakakalasí, ko ia, vakaiʻi maʻu pē ke ʻilo e meʻa foʻoú.

ʻI he lolotonga ni, koeʻuhi ko e ngaahi fakangatangata COVID, ʻoku ʻi he ʻInitaneti kotoa ʻetau ngaahi kalasi. Neongo ia, ʻoku mau nofo ʻamanaki atu ki fatongia ne ngaahi kalasi ʻi ha taimi ʻi he kahaʻu. ʻOku ngalingali ʻe hokohoko atu ʻetau foaki ha ngaahi kalasi fakatekinikale ʻi he ʻInitaneti mo hybrid, ko ia ai ...

Kapau ʻoku ke nofo ʻi he Feituʻu Pei pea ʻikai ke ke lava ʻo hu ki ha komipiuta pe ʻInitaneti falalaʻanga, kataki ʻo hu ki he streetcode.org/programs/computer-rental/ ke sio ki he founga ʻe lava ke mau tokoni atu ai.

ʻOku mau ʻoatu ha ngaahi kalasi fakatekinikale taʻetotongi ki he fanau ako mei he taʻu 4 ki he 80 mo ʻolunga. Neongo ia, ʻoku ʻi ai ha ngaahi kalasi ʻe niʻihi ʻoku fakangatangata honau taʻu motuʻa koeʻuhi ko e tuʻunga ʻo e fakahinohino ʻoku fai. Te ke lava ʻo sio ki he fakangatangata ʻo e taʻu motuʻa ki ha ngaahi kalasi pau ʻ streetcode.org/classes.

ʻOku fakangatangata pē ʻemau ngaahi kalasí ki ha fānau ako ʻe toko Neongo ʻoku mau fakaʻamu ʻe lava ke mau foaki ha nofoʻanga lahi ange ʻi he kalasi takitaha, ka ʻoku mahuʻinga kiate kimautolu ke lava ʻa e tokotaha ako kotoa pe ʻo maʻu ha tokanga fakafoʻituitui. ʻOku hanga ʻe he fika ko ʻeni ʻo ʻai ke malava ʻo maʻu ʻa e tokanga fakafoʻtaha ʻoku fie maʻu ke ke ako fiemalie ai. 

ʻOku ʻikai hange ia ko ʻetau ngaahi kalasi fakatekinikale angamaheni ʻoku fakahoko ʻi ha taimi-tepile angamaheni ʻi ha ngaahi mahina lahi, ko e ngaahi meʻa ko ia ʻoku hoko tuʻo taha pe ʻi he mahina. ʻOku moʻui, muna, mo fai ha talateu ki ha ngaahi tefito kehekehe ʻi he miniti ʻe 90 ko ʻeni. ʻOku nau fai ha talateu ki he meʻa ʻoku StreetCode ki ai e ngaahi kalasi. 

fakataukeiʻí

Te ke fie maʻu ha komipiuta mo ha fehokotakiʻanga ʻInitaneti. Ko e polokalama fakakomipiuta ʻoku faʻa fie maʻu lahi taha ko e Roblox

Ko hoʻo kole pe mo feʻunga ke maʻu ha laptop ʻi he streetcode.org/programs/computer-rental/, te mau fakafekauʻaki mo koe ʻi he fakamatala ke maʻu ha taimi ke ke haʻu ai ʻo toʻo hake hoʻo device.

Naʻe kaila fakataha e ongo ni Kapau ʻoku ke fie maʻu ha tokoni fakatekinikale, telefoni ki he StreetCode hotline ʻi he (650) 242-5027 pea vakai pe ʻe lava ha taha ʻo ʻetau kau ngaue ʻo tokoniʻi koe ke fakaleleiʻi hoʻo palopalema. 

tuʻunga ʻo e polokalama no komipiuta

Tuʻunga ʻo e StreetCode ko e polokalama fakakomipiuta ko ha polokalama ia ʻoku ne ʻomi ha totongi fakakomipiuta fakataʻu ki he ngaahi famili ʻoku fie maʻu taʻetotongi. ʻOku foaki ʻa e ngaahi no fakakomipiuta ke fakafeʻungaʻi ʻa e ngaahi famili ʻi ha teka, ʻuluaki haʻu, ʻuluaki ngaue ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi fie maʻu ʻa e kau tohi kole pea ʻoku fakafoʻou fakataʻu.

ʻI he tuʻunga ʻo e StreetCode, ʻoku tautaumuʻa ke tapuni ʻa e naunau fakaʻilekitulonika ʻaki hono teuteuʻi hotau kolo ʻa e tekinolosia ʻoku fie maʻu ke nau langa ai ʻa e kahaʻu. ʻI he kamata ko ia ʻa e COVID-19 mo e hiki ko ia ʻa e ngaahi ʻekitiviti lahi ki he ngaahi feituʻu fakaʻilekitulonika mo e nofoʻanga, kuo fakaʻau ke toe mahuʻinga ange ʻa e hu ki he tekinolosia ki he kakai ke nau hu ki he ako, kumi mo fai ha ngaue, pea fetuʻutaki mo e ngaahi ʻofaʻanga. ʻI he polokalama ni, ʻoku tau ʻamanaki ai ke fakamalohia e kakai ke nau hu ki he maama fakakomipiuta ko ʻeni ʻaki hono fakapapauʻi ʻoku ʻikai ko ha ʻavahevahe ʻa e lava ke maʻu ha meʻangaue lelei mo e ʻInitaneti.

ʻOku ava e polokalama no fakakomipiuta ʻi ha teka, ʻuluaki haʻu, ʻuluaki ngaue ki ha taha pe ʻoku:

 • ʻOku tuʻu ia ʻi he Feituʻu Pei pea ʻoku lava ke ne toʻo hake pea fakafoki ʻa e komipiuta ʻi he paka vakai, Paʻake.
 • Fie maʻu ha komipiuta maʻanautolu pe ko e kau memipa honau famili kae lava ke nau lava ʻo hu ki he ngaahi faingamalie fakaako mo e/pe fakaʻekonomika.

Neongo te mau saiʻia ke tokoni ki he tokolahi taha ʻe lava, ka ʻoku fakangatangata pe ʻemau ʻinivenitoli. Ko ia ai, ʻoku tau fakamuʻomuʻa e kau tohi kolé ʻa ia:

 • ʻOku maʻulalo ʻenau paʻanga hu mai pea ʻe faingataʻa ke affording ʻenau komipiuta.
 • ʻOku lolotonga ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi meʻangaue lelei feʻunga ʻi honau ʻapi.
 • ʻAi ʻa e fanau ako K-12 pe kolisi ʻoku nau fie maʻu ha ngaahi meʻangaue ki he ako mamaʻo.
 • ʻOku lolotonga lesisita ʻi he ngaahi kalasi StreetCode.
 • ʻOku tuʻu ʻi he EPA pe Pele Heiveni.

Ko e ngaahi founga ʻeni ke fakangatangata ai e fāmilí:

 • 2 ki he famili ʻoku ʻi ai ha kakai ʻe toko 3 + ʻoku nau palani ke fakaʻaongaʻi e (ngaahi) komipiuta
 • 1 ki he famili ʻoku ʻi ai ha kakai ʻe toko 2 pe siʻi ange ʻoku nau palani ke fakaʻaongaʻi e komipiuta

Mavahe mei he ngaahi komipiuta, fakatatau mo e meʻakai ʻoku maʻu, ʻe lava foki ke feʻunga ʻa e kakai ʻoku nau feʻunga mo e tuʻunga ʻo e polokalama fakakomipiuta ki he noo pe maʻu ha:

 • Monitoa ʻi tuʻa
 • Mausí
 • Kīpōtí
 • Nau fanongo fasi
 • Meʻangaue tablet
 • ʻOku ʻi ai mo ha ngaahi meʻangaue kehe ʻi ha meʻa ʻe hoko ʻoku tauʻataina ke kole!

ʻI he lolotonga ni, ʻoku tau toe foki pe ʻo fakafoʻou ʻetau komipiuta ʻi ha fakavaʻe fakataʻu mo ha ngaahi sieke ʻi he saveaʻi. ʻOku ʻuhinga ʻeni ʻe ʻosi ʻa e ngaahi komipiuta kotoa pe ke fakafoki mo fakafoʻou ʻi ha taimi pau ʻe tokoni atu ʻa e kau ngaue StreetCode ʻi he taimi ko ʻeni ke ke ʻilo ʻa e founga ke toe foki pe fakafoʻou ai ʻa e device (StreetCode staff pe ko e kau ngaue ʻo e ngaahi houalotu te nau ʻoatu ha ʻaho ʻi he fakamaʻopoʻopo). ʻIkai ngata ai, ʻe ʻave ʻa e ngaahi savea ʻi he lesisita ki he tokotaha kotoa pe ʻoku ʻi ai haʻane komipiuta ʻo ʻeke ange ha fakamatala fekauʻaki mo e anga hoʻo fakaʻaongaʻi hoʻo komipiuta. Kātaki ʻo tuku ha taimi ke fakafonu e ngaahi savea ko ʻení ko e fakamatala ʻoku mau tānaki ʻo tokoni ke toe mahino lelei ange kiate kimautolu e founga ke tokoni ai ki he koló mo fetuʻutaki ki he kau foakí ke maʻu ha paʻanga lahi ange.
ʻI he taimi ʻe fakafoki mai ai e ngaahi komipiuta, ʻe ʻoatu ki he kakai ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e founga ke fakafoʻou ai ʻenau no fakakomipiuta. Kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ʻe fie maʻu ke fakafoki mai ʻe he tokotaha kotoa pē ʻenau komipiutá ʻo tatau ai pē pe ʻoku nau palani ke fakafoʻou kinautolu pe ʻikai kae lava ke tau tauhi kinautolu.

Naʻe kaila fakataha e ongo ni ʻOku ʻikai ke tau lolotonga fie totongi ʻa e ngaahi palani ki he ʻInitaneti, ka ʻoku tau lava ʻo fai ha tokoni ki hono kumi mo fakafehokotaki ki ha palani maʻamaʻa (ʻoku ʻi ai ha ngaahi palani totongi maʻamaʻa ʻo hange ko e $10/mahina). ʻOku mau poupou atu ke mou vakaiʻi ʻa e https://www.everyoneon.org/ ke vakaiʻi pe ʻoku ke feʻunga ke maʻu ha ngaahi palani totongi maʻamaʻa pea ke tokoni ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke maʻu ha tokoni ki hono fokotuʻu.

Ngaahi kalasi/ʻasi fakamalohisino: Mavahe mei he polokalama ko ʻeni, ʻoku ʻomi ʻe streetCode ha ngaahi kalasi fakaofo mo ha ngaahi polokalama ʻoku nau akoʻi e meʻa kotoa pe mei he fakaʻilonga ki he he ke fokotuʻutuʻu ki he taʻu 4-99. Vakaiʻi kinautolu pea lesisita heni.
Tokoni fakatekinikale: Tatau ai pe pe ʻoku ʻi ai ha palopalema hoʻo device pe ʻoku ke fie maʻu pe ha tokoni ke fakakaukauʻi e founga ke fakaleleiʻi ai ha meʻa, te ke lava ʻo tokoni ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke maʻu ha tokoni mei heʻetau timi.

ʻI he ngaahi no fakakomipiuta kotoa pe, ʻoku tau lava ai ʻo fetongi ʻa e ngaahi komipiuta ʻoku maumau pe maʻu ha ngaahi palopalema ki heʻetau tokoni fakatekinikale Hotline (vakai ki ʻolunga) ke tau ʻiloʻi pea ʻe lava ke tau fakafekauʻaki ha fetongi pe tokoni atu ke ke fakaleleiʻi.