Ko e ngaue ki he tuʻunga ʻo e levolo

Talu mei hono kamata ʻo e polokalama ʻi he 2020, mo hono fakaivia ʻe StreetCode ha ngaahi famili ʻe 400 tupu ʻoku faingataʻaʻia ʻi he komipiuta taʻetotongi ki he ngaue, ako, mo e fehokotaki.

ʻOku mau fokotuʻu ʻa e $2.5 M ke hokohoko atu hono ʻoange ha ngaahi famili fakalotofonua ʻe lauiafe ke nau lava ʻo maʻu ha ngaahi naunau fakatekinikale taʻetotongi mo e ako fakatekinikale ke fakaava ʻaki ha meʻa mahuʻinga. Kau ʻi he ngaungaue!

Tuʻunga ʻo e ngaahi ngaue tokoni

ʻOku tali ʻe he polokalama StreetCode ʻa e ngaahi komipiuta mo e ngaahi meʻangaue fakatekinikale, refurbishes kinautolu, pea tufaki kinautolu ko ha totongi taʻu ʻe 1 ki he ngaahi famili Fakaʻelia fakalotofonua ʻoku nau fie maʻu ha ngaahi komipiuta pe ʻInitaneti. 

FAKATEKINIKALE MALU MEI HE KAU FOAKÍ

TEUTEUʻI & CONFIGURE MEʻANGĀUÉ

FAKAHAOFI E TEKINOLOSIA ʻOKU FEʻUNGA

ʻOMI & CONFIGURE ʻINITANETI ʻI ʻAPI

FOAKI TAʻETOTONGI AKO FAKATEKINIKALE

hotau ola mo ʻetau ngaahi taumuʻa

Kuo tapuni ʻe StreetCode ʻapiako ʻa e naunau fakaʻilekitulonika ʻaki hano ʻoange ha ngaahi kalasi fakatekinolosia taʻetotongi ki ha fanau ako ʻe toko 5,500 tupu ʻi he Teleʻa Silikoni talu mei he 2014.
 
ʻI he uhouhonga ʻo e Teleʻa Silikoni, ʻoku laka hake he famili ʻe 9,000 ʻi homau kolo ko Seni Mateo ʻoku ʻikai haʻanau komipiuta – meimei ko e vaeua ʻo kinautolu ʻoku ʻuliʻuli pe Latino. Ko ʻetau palani ke ʻoatu ʻa e ngaahi meʻangaue, poupou mo fakamaʻu hotau ngaahi fie maʻu fakakolo koeʻuhi ke nau lava ʻo langa ha kahaʻu lelei ange maʻanautolu.

KO E FIE MAʻÚ

9,000

Ngaahi famili fakalotofonua ʻoku ʻikai ha komipiuta toʻotoʻo

KO ʻETAU TAUMUʻA

2,500

ʻŪ komipiuta ke ʻoatu he māhina ʻe 6

KO HOTAU MALOHI

40,000+

Houa ʻo e ngaahi kalasi fakatekinikale ʻoku ʻomi ki he ʻaho

KAU ʻI HEʻEMAU NGAUNGAUE

FOAKI ʻO E PAʻANGÁ

Tokoni mai ke mau ʻoatu e ngaahi meʻangāue, ako, mo e ʻamanaki lelei ʻoku fie maʻu ke fokotuʻutuʻu ʻe he tokotaha kotoa pē honau kahaʻú.

FOAKI FAKATEKINIKALE

Foaki ha komipiuta fakatautaha pe fakafekauʻaki. ʻOku tau lava ʻo fakamaau, maʻa, mo tufaki.

VAHEVAHE

Ko e hu fakatekinikale ko ha pulusinga fakapuleʻanga ia maʻa e tokotaha kotoa pe. Tokoni ke mau fakamafola ʻa e foʻi lea ʻi he matafanga kotoa.

ʻOku ke fie maʻu ha komipiuta pe hotspot ʻInitaneti?

Kapau ʻoku ke fie maʻu pe ko ha taha ʻoku ke ʻiloʻi ha komipiuta pe hotspot ʻInitaneti, fakaʻaongaʻi pea lau ha meʻa lahi ange kau ki he tuʻunga ʻo e polokalama ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fehokotakiʻanga ʻi lalo!