Ko e ngaue ki he tuʻunga ʻo e levolo

Talu mei hono kamata ʻemau polokalama ʻi he 2020, mo hono fakaivia ʻe StreetCode ha ngaahi famili ʻe 400 tupu ʻoku faingataʻaʻia ʻi he komipiuta totongi taʻetotongi ki he ngaue, ako, mo e fehokotaki.

ʻOku mau fokotuʻu ʻa e $2.5 M ke hokohoko atu hono ʻoange ha ngaahi famili fakalotofonua ʻe lauiafe ʻoku nau lava ʻo maʻu ha ngaahi meʻangaue fakatekinikale taʻetotongi mo e ako fakatekinikale ke fakaava ʻaki e ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga. Kau ʻi he ngaue!

Tuʻunga ʻo e ngaahi ngaue tokoni

ʻOku tali ʻe he polokalama StreetCode ʻa e ngaahi komipiuta mo e ngaahi meʻangaue fakatekinikale, refurbishes kinautolu, pea tufaki kinautolu ko ha totongi taʻu ʻe 1 ki he ngaahi famili Fakaʻelia fakalotofonua ʻoku nau fie maʻu ha ngaahi komipiuta pe ʻInitaneti. 

FAKATEKINIKALE MALU MEI HE KAU FOAKÍ

TEUTEUʻI & CONFIGURE MEʻANGĀUÉ

FAKAHAOFI E TEKINOLOSIA ʻOKU FEʻUNGA

ʻOMI & CONFIGURE ʻINITANETI ʻI ʻAPI

FOAKI TAʻETOTONGI AKO FAKATEKINIKALE

hotau ola mo ʻetau ngaahi taumuʻa

Kuo tapuni ʻe StreetCode ʻapiako ʻa e naunau fakaʻilekitulonika ʻaki hano ʻoange ha ngaahi kalasi fakatekinolosia taʻetotongi ki ha fanau ako ʻe toko 5,500 tupu ʻi he Teleʻa Silikoni talu mei he 2014.
 
ʻI he uhouhonga ʻo e Teleʻa Silikoni, ʻoku laka hake he famili ʻe 9,000 ʻi homau kolo ko Seni Mateo ʻoku ʻikai haʻanau komipiuta – meimei ko e vaeua ʻo kinautolu ʻoku ʻuliʻuli pe Latino. Ko ʻetau palani ke ʻoatu ʻa e ngaahi meʻangaue, poupou mo fakamaʻu hotau ngaahi fie maʻu fakakolo koeʻuhi ke nau lava ʻo langa ha kahaʻu lelei ange maʻanautolu.

KO E FIE MAʻU

9,000

Ngaahi fāmili fakalotofonua ʻoku ʻikai ha komipiuta toʻotoʻó

KO ʻETAU TAUMUʻA

2,500

ʻU komipiuta ke foaki ʻi ha mahina ʻe 6

KO HOTAU MALOHI

40,000+

Houa ʻo e ngaahi kalasi fakatekinikale ʻoku ʻomi ki he ʻaho

KAU ʻI HEʻETAU NGAUE

FOAKI ʻO E PAʻANGÁ

Tokoni mai ke mau ʻomi e ngaahi meʻangāue, ako, mo e ʻamanaki lelei ʻoku fie maʻu ke fokotuʻutuʻu ʻe he tokotaha kotoa pē honau kahaʻú.

FOAKI FAKATEKINIKALE

Foaki ha komipiuta fakatautaha pe fakafekauʻaki. ʻOku tau lava ʻo toʻo hake, fakamaʻa, mo tufaki.

VAHEVAHE

Ko e hu fakatekinikale ko ha meʻa fakapuleʻanga ia ki he tokotaha kotoa pe. Tokoni mai ke mau fakamafola ʻa e foʻi lea ʻi he matafanga kotoa.

ʻOkú ke fie maʻu ha komipiuta?

Kapau ʻokú ke fie maʻu pe ko ha taha ʻokú ke ʻiloʻi ha komipiuta, fakaʻaongaʻi mo lau ha fakamatala lahi ange fekauʻaki mo e Polokalama Ki Hono Fakaʻaongaʻi ʻo e fehokotakiʻanga ʻi laló!