Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Toketa Maʻake Tiini

Ko Maʻake Tiini ko ha taki fakatekinikale ʻuliʻuli mo ha tokotaha ʻiloa ʻi he saienisi ʻo e komipiuta. ʻI heʻene kei siʻí naʻá ne saiʻia ai—mo ha meʻaʻofa— ʻi he tekinolosiá, langa ʻene komipiutá, letioó mo e meʻa fakaʻaiʻai ʻi heʻene kei ʻi he akoʻanga māʻolungá. Naʻa ne kamata ngaue ʻi he IBM ʻi he 1980, ʻa ia naʻa ne hoko ai ko ha taki mahuʻinga ʻi hono fakatupulaki ʻo e komipiuta fakatautaha. ʻOku ne maʻu ʻa e 3 ʻo e ngaahi teniti totonu ʻe 9 ʻo e IBM ki he PC. Makehe mei ai, ʻoku ne maʻu ha ngaahi teniti fakakatoa ʻe 20. ʻI he kotoa ʻo ʻene ngaue maʻuʻanga moʻui, kuo ne fai ha ngaahi tokoni mahuʻinga ki he fakatotolo mo e fakalakalaka ʻa e IBM. Kimui ni mai, naʻa ne taki ʻa e timi naʻa nau faʻu ʻa e 1-Gigahertz. Ko e fuofua tokotaha ia ʻi ʻAfilika-ʻAmelika ke hoko ko ha taha IBM, ʻa ia ʻoku ne fakafofongaʻi ʻa e tuʻunga maʻolunga taha ʻo e lelei fakatekinikale.

Naʻe kamata ngaue ʻa Toketa Maʻake Tiini ʻi he IBM ʻi he 1980 pea naʻe tokoni ia ʻi hono faʻu ʻo e komipiuta fakatautaha (PC). ʻOku ne maʻu ha ngaahi teniti ʻe tolu ʻo e IBM pea ʻoku ne lolotonga maʻu ha ngaahi teniti fakakatoa ʻe 20 tupu. Naʻe ʻikai teitei fakakaukau ʻa e inventor ʻiloa ʻi ʻAfilika-ʻAmelika ko e ngaue naʻa ne fai ʻe iku ia ʻo fuʻu ʻaonga ki he mamani, ka kuo ne tokoni ki he IBM ke fai ha ngaahi liliu ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku kamata mei he fakatotolo mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi polokalama fakatekinolosia circuits ki he ngaahi ʻatakai ngaue. Ko e taha ʻo ʻene ngaahi faʻu fakakomipiuta fakamuimuitaha naʻe hoko ia lolotonga ʻene taki ʻa e timi naʻa nau faʻu ʻa e 1-Gigahertz, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha transistors ʻe 1 million pea ʻoku meimei ke ʻi ai hano ivi taʻe fakangatangata.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.