Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Granville T Woods

Naʻe ʻiloa ia ko e "ʻEtisoni ʻuliʻuli," naʻa ne lesisita ha ngaahi teniti ʻe meimei 60 ʻi heʻene moʻui, kau ai ha telefoni transmitter, ko ha veʻeteka trolley mo e multiplex makoni (ʻa ia naʻa ne ikunaʻi ai ha hopo ʻe Tomasi ʻEtisoni).

Naʻe faʻeleʻi ia ʻi Kolomupusi ʻi ʻOhaio, ʻi he ʻaho 23 ʻo ʻEpeleli 1856, pea naʻe siʻisiʻi ʻene ako ʻi heʻene kei talavou, pea ʻi heʻene kei taʻu hongofulu tupu, naʻa ne fai ha ngaahi ngaue kehekehe, kau ai ʻene hoko ko ha ʻenisinia ʻi ha fale lelue, ko ha ʻenisinia ʻi ha vaka Pilitania, ʻi ha fale ngaohiʻanga ukamea, pea mo ha taha ngaue ʻi he halanga lelue. Mei he 1876 ki he 1878, naʻe nofo ʻa e vao ʻakau ʻi Niu ʻIoke Siti, ʻo fai ha ngaahi kalasi ʻi he ʻenisinia mo e ʻuhila — ko ha kaveinga naʻa ne fakatokangaʻi, ʻi heʻene kei siʻi, naʻa ne maʻu ʻa e ki ki he kahaʻu.

ʻI heʻene nofo ʻi Sinisinati, naʻe faifai pea fokotuʻu ʻe he vao ʻakau ʻene kautaha ke fakatupulaki, faʻu mo fakatau atu ʻa e Apparatus ʻuhila, pea ʻi he 1889, naʻa ne faile ai ʻene fuofua teniti ki ha afi poila afi. Naʻe fakatefito pe hono ngaahi teniti kimui ange ʻi he ngaahi meʻangaue fakaʻuhila, kau ai ʻene faʻu hono ua, ko ha telefoni kuo fakaleleiʻi transmitter.

Naʻe fakatau ʻa e teniti ki heʻene meʻangaue, ʻa ia naʻe fakatahaʻi ai ʻa e telefoni mo e makoni, ʻe ʻAlekisanita Kuleihemi Bell, pea naʻe fakatauʻatainaʻi ʻe he totongi ʻa e vao ʻakau ke liʻoa ia ki heʻene fakatotolo pe ʻaʻana. Ko e taha ʻo ʻene ngaahi faʻu mahuʻinga taha ko e "troller," ko ha veʻeteka ukamea grooved naʻa ne fakaʻata ʻa e ngaahi ka hala (ʻa ia naʻe ʻiloa kimui ko e "trolleys") ke tanaki ʻa e malohi fakaʻuhila mei he misini fakaʻata lahi uaea.

Ko e faʻu mahuʻinga taha ʻa e vao ʻakau ko e multiplex makoni, ʻa ia ʻoku toe ʻiloa ko e "induction makoni," pe founga poloka, ʻi he 1887. Naʻe fakaʻata ʻe he meʻangaue ʻa e tangata ke nau fetuʻutaki ʻi he leʻo ʻi he uaea makoni, ʻo tokoni ke vave ʻa e ngaahi fetuʻutaki mahuʻinga, pea toki fakaʻehiʻehi mei he ngaahi fehalaaki mahuʻinga hange ko e ngaahi fakatuʻutamaki ʻo e lelue. Naʻe ikunaʻi ʻe he vao ʻakau ʻa e hopo ʻa ʻEtisoni ʻa ia naʻa ne fakafepakiʻi hono teniti, pea ne fakafisingaʻi ʻa e kole ʻa ʻEtisoni ke hoko ko ha hoa ngaue. Hili ia, naʻe faʻa ʻiloa ʻa e vao ʻakau ko e "ʻEtisoni ʻuliʻuli."

Ko e faʻu mahuʻinga taha hono hoko ʻa e vao ʻakau ko e meʻangaue ki hono fili ʻo e malohi ʻi he 1901, ʻa ia ko e fakavaʻe ia ʻo e "lelue hono tolu" ʻoku lolotonga fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi polokalama transit fakamisini. Mei he 1902 ki he 1905, naʻa ne maʻu ha ngaahi teniti ki ha founga ne fakaleleiʻi ʻaki e ʻea.

ʻI he taimi naʻa ne malolo ai, ʻi he ʻaho 30 ʻo Sanuali 1910, ʻi Niu ʻIoke Siti, naʻe faʻu ʻe he vao ʻakau ha ngaahi meʻangaue ʻe 15 ki he ngaahi lelue ʻuhila. maʻu ha ngaahi teniti ʻe meimei 60, ʻa ia ko e tokolahi naʻe vahe ki he ngaahi meʻangaue fakaʻuhila lalahi ʻoku hoko ko ha konga ʻo e moʻui fakaʻaho ʻo e ʻaho ni.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.