Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Katalina Sionisoni

Naʻe faʻeleʻi ʻa Katalina Sionisoni ʻi he hinehina Sulphur Sipilingi, Uesi Vesinia, pea vave ʻene fakalakalaka ʻi he akoʻanga maʻolunga koeʻuhi ko ʻene tokanga lahi mo fakahaaʻi ʻene taukei ʻi he fika. Naʻa ne ako ʻi he kolisi ʻa e Siteiti Uesi Vesinia ʻa ia naʻa ne ʻosi ai mo e fakalangilangi maʻolunga taha ʻi he 1937 mo ha mataʻitohi BA ʻo e saienisi ʻi he fika mo e faka-Falanisee, pea ne faiako ʻi ha ʻapiako fakapuleʻanga ʻuliʻuli ʻi Veisinia. ʻI he taimi naʻe fakakaukau ai ʻa Veisinia Hihifo ke fakatahaʻi fakalongolongo hono ngaahi ʻapiako ʻi he 1939, ko e taha ia ʻo e fuofua kau ʻAmelika ʻe toko tolu naʻe fili ke desegregate ʻa e Kolisi ʻa e Siteiti Uesi Vesinia.  Neongo ia, ʻi he ʻosi ʻa e ʻuluaki fakataha, naʻa ne fakakaukau ke mavahe mei he ako ʻo kamata ha famili mo hono husepaniti ko Semisi F. Kopolo. ʻI he fakaʻau ke lalahi ange hona ngaahi ʻofefine ʻe toko tolú, naʻá ne toe foki ʻo faiako.

Naʻa ne ʻilo naʻe fakangaueʻi ʻe he fale fakakemi ʻo e NaCA Lengili Aeronautical ha kulupu ʻo ʻAfilika-ʻAmelika mathematicians mo e taukei fakafaiako ke fakahoko fakafika fikaʻi ʻa ia naʻa ne liliu ʻa e fakamatala naʻe maʻu ʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e instrumentation ki he ngaahi fakangatangata fakaʻenisinia fakaʻosi. Naʻe kamata ʻene ngaue maʻuʻanga moʻui ʻi Lengili ʻi he konga ki he feituʻu fakahihifo ʻo e ʻi he faʻahitaʻu mafana ʻo e 1953 ʻi he malumalu ʻo hono tokangaʻi ʻo e kaunga-Hihifo ko Tolofi Vaughan. Naʻe ʻiloa ʻa e vai ʻo e kakai fefine mathematicians hono fakasiʻisiʻi ʻo e fakamatala ko e "computers."

Naʻe fai ʻe Sionisoni ha ngaahi tokoni mahuʻinga ki he aeronautics mahuʻinga mo e ngaahi polokalama vavaa ʻo e NACA mo e NASA. ʻI heʻene ikunaʻi ʻa e ngaahi fakangatangata ʻo e vahevahe mo e tangata pe fefine, naʻa ne fakalakalaka mei he ngaahi ngaue fakafika, hange ko computing Experimental puna mo e sivi ʻo e kelekele ʻo fakaʻaongaʻi ha Frieden fakamisini anga kalakuleita ki he NACA, ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e spacecraft trajectories mo spacecraft puleʻi ʻo e NASA

ʻOku kau ʻi hono tukufakaholo ha ola fakasosiale makehe ʻi heʻene hoko ko ha paionia ʻi he saienisi ʻo e vavaa mo e computing ʻa ia ʻe lava ke mamata ki ai mei he fakalangilangi kuo ne maʻu pea mo e lahi ʻo e taimi ʻoku ʻoatu ai ʻene talanoa ko ha faʻifaʻitakiʻanga lelei ki he kakai kei talavou. Foaki ʻa e Mētali Fakapalesiteni ʻo e Tauʻatāiná

Naʻe foaki ʻe Palesiteni Barack obama kia Sionisoni ʻa e metali fakapalesiteni ʻo e tauʻataina, ʻo ne pehe ko ha sipinga paionia ia ʻo e kau fafine ʻAfilika-ʻAmelika ʻi he saienisi, tekinolosia, ʻenisinia, mo e fika (tefito).  ʻI he 2016, naʻe fakatapui ʻe he NASA ha feituʻu foʻou ʻo Katalina G. Sionisoni Computational ʻi he Senita fekumi Lengili. Naʻe fakakau ʻa Toketa Sionisoni ʻi he lisi ʻo e "BBC 100 kakai fefine", ko ha lisi ʻo ha kau fafine fakalaumalie mo ivi lahi ʻe toko 100 mei he funga ʻo e mamani. ʻOku kau ʻi hono ngaahi pale ʻa e sosaieti taʻeʻamanekina ʻo e pale ʻo e Pasifiki ko ʻAfa K.M. Uoka II (2016); ko ha pale ʻo e NASA siliva ʻa e NASA (2016); ko ha mataʻitohi toketa fakalangilangi ʻo e saienisi mei he ʻUnivesiti pule motuʻa (2010); ko ha toketa fakalangilangi ʻo e saienisi ʻe he kolisi kolomuʻa, Loumaile, Melileni (2010); ko e Kolisi ʻa e Siteiti Uesi Vesinia Kolisi Tutuku ʻo ʻo e taʻu (1999); mo ha toketa fakalangilangi ʻo e ngaahi lao, mei he SUNY Famingiteili (1998).

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.