Hiki fakalaka ki he kanotohi

Matching gifts

Naʻa ke ʻilo nai ʻoku tatau ha ngaahi kulupu ʻe lauiafe mo e foaki ʻa e kau ngaue ki heʻetau kautaha? 

Kapau ʻokú ke palani ke foaki, kuó ke ʻosi foaki, pe ngāue tokoni mo StreetCode, mahalo ʻe tatau hoʻo kulupú mo hoʻo foakí. Fakaʻaongaʻi ʻa e meʻangāue ki he fekumí ʻi laló ke ʻiloʻi pe ʻe tatau hoʻo kulupú mo hoʻo foakí pea hū ki he ngaahi fōmú, ngaahi fakahinohinó, mo e ngaahi fakahinohinó ke fakahū mai ha meʻaʻofa ʻoku hoa pe foaki tatau mo ia ʻi ha ngaahi houa ngāue tokoni.

ʻOku tatau fakaʻilekitulōnika ʻa e 93% ʻo e kau foaki kotoa pē.

ʻI he taimi ʻokú ke fakahū ai ha meʻaʻofa fakatauhoa ʻo fakafou ʻi he portal fakaʻilekitulōnika hoʻo kulupú pe ʻoku kei fakaʻaongaʻi ʻe hoʻo kulupú ha foomu pepá, mahalo te ke fie maʻu ʻa e fakamatala ko ʻení.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi ʻoku tokoni mai kiate kimautolu ʻi he matchinggifts@streetcode.org

Ko ʻEtau EIN:
81-4041822

Ko Hotau Tuʻasila Meilí:
PO Box 51867
Palo ifi ʻoloto Hahake, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.