Hiki fakalaka ki he kanotohi

Ngaahi Faingamālié

StreetCode ngaahi maʻuʻanga tokoni handpicked ngaue, Internships mo e tupulaki ʻa e ngaahi faingamalie pau ki hotau kolo. Sio ki ai!

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

MOʻUI ʻA E HP

Kulupú

Hewlett-Packard

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e moʻui HP ko ha polokalama ako taʻetotongi, potoʻi ngaue maʻa e entrepreneurs, kau pisinisi, mo e kau ako ʻi he moʻui kotoa ʻi he funga ʻo e mamani. Ako ʻa e ngaahi potoʻi ngaue mahuʻinga taʻetotongi, kau ai ʻa e fefakatauʻaki ʻi he mitia fakasosiale, ngaahi fetuʻutaki fakapisinisi, ngaahi tefitoʻi meʻa fakapaʻanga, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Maʻu ha tohi fakamoʻoni kuo kakato endorsing hoʻo potoʻi ngaue foʻou ʻi he taimi kotoa pe ʻoku ke fakakakato ai ha kalasi.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Loto Vilitaki

Kulupú

Loto Vilitaki

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e loto vilitaki ko e founga vave mo lelei taha ia ke maʻu ai ha taukei ngaue mateuteu ki he ngaahi ngaue maʻuʻanga moʻui ʻo e kahaʻu. ʻOku langa ʻa e ngaahi polokalama Nanodegree ʻi he fengaueʻaki fakataha mo e ngaahi kautaha fakatekinikale taha ʻa e mamani pea akoʻi ʻe he kau taki ngaue.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

ʻIkai lava ʻo hu ki ai

Kulupú

The U

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku tokoni ʻa e TheU ke maʻu ʻe he fanau ako ʻa e "ngaahi mataʻitohi tukufakaholo" ʻo ʻikai maʻu ha moʻui. ʻOku mau tui ʻe lava ke lavameʻa ha tokotaha ako ʻi he kolisi totongi maʻamaʻa mo feliliuaki ʻi he fie maʻu fakataha mo e tokoni ki hono akoʻi fakatautaha.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Fakavahaʻa-taá – Ngaahi Ako Ngāue Kehekehe

Kulupú

Multiverse

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Naʻe fakaʻaongaʻi ʻe heʻemau mahina ʻe 12 + ʻa e ngaahi polokalama ako ʻoku fakatahaʻi ai ʻa e totongi, ngaue taimi kakato mo e ako ngaue, akoʻi, mo e kolo ke fakatupulaki ʻa e ngaahi potoʻi ngaue ʻoku fie maʻu, hange ko e ʻenisinia fakakomipiuta mo e fakamatala analytics. ʻOku tauʻataina ʻaupito ʻa e multiverse apprenticeships ki he fakafoʻituitui, pea ʻoku maʻu ʻe heʻetau apprentices ha ʻavalisi ʻo e vahenga ʻo e $50K + mei he ʻaho 1 lolotonga ʻene ngaue ʻi he ngaahi kulupu hange ko e Google, Verizon, mo e The.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Google Apprenticeships

Kulupú

Google

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Kau ki ha polokalama ngāue-mo e-ako ʻi he Google—maʻu ha taukei moʻoni ʻi he māmaní pea totongi hoʻo ngāué.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Hu ki he Kolisi Foothill

Kulupú

Kolisi Foothill

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku educates ʻe he Kolisi Talalo moʻunga ʻa e fanau ako mei ha ngaahi puipuituʻa kehekehe ʻoku nau fakafofongaʻi ʻa e demographics ʻo e ʻelia Pei, mo ha tokanga makehe ki he kau tau mo fakafofongaʻi. Talalo e ngaahi meʻa mo e taukei taukei ʻa e fanau ako ʻoku mahuʻinga ki heʻenau lavameʻa ʻi he kahaʻu. ʻOku nau fakatupulaki mo ngāueʻi ha ongoʻi fatongia ke hoko ko ha kau tauhi ʻo e lelei ʻa e kakaí. Talanoa mo ha ʻetivaisa pea tali mai hoʻo ngaahi fehuʻí – https://foothill.edu/counseling/counselappt.html

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Pulu kula kulokula ʻi lalo fale

Kulupú

Pulu kula kulokula

Ngataʻangá

24 ʻOkatopa 2021

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku feinga ʻa e meʻa ko ʻeni ke fakamalohia ʻa e fanau ako ʻunivesiti ʻoku nau feinga ke ʻomi ha liliu lelei ki he mamani ʻo fakafou ʻi he meʻa fakatekinikale. ʻOku mau fengaueʻaki mo e ʻapiako ʻo Sitanifooti ke fakahoko ha ako ʻe tokoni ki he fanau ako ʻunivesiti ke langa hake ʻenau ngaahi fakakaukau fakatekinikale, ka ke aleaʻi foki mo e kehekehe ʻi he meʻa fakatekinikale mo e ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ke fakaleleiʻi ha konga lahi ʻo e ngaahi meʻa lolotonga ʻo e mamani. ʻOku ʻomi ʻe he tokotaha kotoa pe ʻi he penolo ʻo e kau lea fakalangilangi ʻenau talanoa ko ha ueʻi fakalaumalie ki he kau ako.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Akoʻanga Root Sikueá – Polokalama 2021

Kulupú

Akoʻanga aka Sikuea

Ngataʻangá

Faʻahitaʻu Fakatōlaú 2021

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku talitali fakauike ʻe he akoʻanga Sikuea ʻa e ngaahi fakamatala fakatupulaki fakauike, ko ha talateu, nima, kumi ki he ngaahi tefito ko e MAO. Lolotonga e ngaahi fakamatala ko ʻeni, ʻe fiefia ʻa e kau mataotao fakaʻatamai ʻi ha ngaahi aʻusia hokohoko mo ha talateu ki he ngaahi tefito kau ai ʻa e: saienisi ʻo e moʻui + Ecology, Cryptography, mo Robotics.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Vahefonua & Seni Felenisisikou – Ngaahi Faingamālie Kehekehe

Kulupú

Kolo & vahefonua ʻo Seni Felenisisikou

Ngataʻangá

Makatuʻunga teka

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku maʻu ʻe he kolo & vahefonua Seni Felenisisikou ha ngaahi faingamalie lahi mo ha ngaahi monuʻia lahi, totongi feʻauʻauhi, mo ha ngaahi faingamalie ngaue lahi.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Fakahokohoko ʻo e He ʻa e Toʻu Tupú

Kulupú

100 kau tangata ʻuliʻuli ʻo e Teleʻa Silikoni

Ngataʻangá

12 ʻOkatopa 2021

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Kuo maʻu ʻe he vahe fakalotofonua ʻo e kau tangata ʻuliʻuli ʻe toko 100 ʻo ʻAmelika, Inc. ha
founga ke fakatupulaki ai e kau ʻa e toʻu tupú ʻi he he ʻo fakafou ʻi he toʻu tupú he
Polokalama Fakahokohoko (ʻIO). Naʻe ʻiloa kimuʻa ko e IS, ko e polokalama mohu fakakaukau ko ʻeni he maʻa e
akoʻi ʻe he toʻu tupú ʻa e kakai lalahi kei talavoú (taʻu 11-17) ʻi he ngaahi tefitoʻi moʻoni ʻo e heé, founga ke kamata ʻakí
pea fakapaʻanga ha pisinisi, mo e founga ke fakamavaheʻi ai ia mei he kau feʻauʻauhi ʻi he maketi. Ko e ngaahi fakamatala
kuo feʻauhi vie ki he tokateu mei he kakai pisinisi ʻiloa, ʻoku tokoni ʻa e polokalama ni ki he toʻu tupu
faʻu mo fakamatalaʻi ʻenau fakakaukau fakapisinisi, ʻa e konga kotoa ʻo ha feʻauhi ki he kolomuʻa kamata.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Ko Hono Fakaʻaongaʻi Fakataimi ʻo e SLI

Kulupú

ʻInisititiuti ako ki he saienisi ʻo e Kolisi Foothill

Ngataʻangá

ʻAokosi 2022

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

Ko e misiona ʻo e ako saienisi ʻo e ʻinisititiuti ke laka ki muʻa ʻa e angatonu ʻi he tefito ʻi he kolisi Talalo moʻunga ʻaki hono poupouʻi e fanau ako mei he ngaahi kulupu fakaʻatamai mo fakangaue ʻi he tefito pea ʻi he ngaahi ngaue ʻoku ngaue mo e kau faiako pea ʻi he kautaha. Ko e ʻinisititiuti TechCore ʻo e faʻahitaʻu mafana (TCS) ko ha polokalama ia ʻi ha uike ʻe fa kimuʻa he faʻahitaʻu mafana maʻa e fanau ako ʻoku nau hu ki he kolisi Talalo ʻi he faʻahitaʻu fakatolau mo e taumuʻa ke maʻu ha mataʻitohi tokoni ʻi ha tefitoʻi mapuleʻi. ʻE ako ʻe he fanau ako ʻi he TCSI ʻa e ngaahi tefitoʻi taukei fakatekinolosia ʻi he ngaue tokoni ki ha ngaue liliu fakasosiale lolotonga hono vakavakaiʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e tekinolosia ke fakahoko ʻaki e ngaahi meʻa fakasosiale, te nau maʻu ha loto falala ʻi he ako ʻoku makatuʻunga ʻi he palopalema.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Kautau ʻa e EMS

Kulupú

Kautau ʻa e EMS

Ngataʻangá

ʻAokosi 2022

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku ngaue fakataha ʻa e moʻui lelei ʻa e vahefonua Seni Mateo mo emS kautau ʻa e vahefonua Alameda ke fai ha polokalama ako ngaue taimi kakato mahina ʻe 5 mo poupouʻi ʻa e toʻu tupu ke poupouʻi ʻa e kaingalotu kehekehe ʻo e kolo, kau ai ʻa e ngaahi kulupu mo e kakai ʻoku nau ʻa vahevahe ʻa e ngaue maʻuʻanga moʻui mo e ako ke hoko ko ha tokotaha ngaue fakafaitoʻo ki he meʻa fakatuʻupakee. ʻOku toe ʻomi foki ʻe he ʻapiako ha ngaahi tokoni poupou hange ko hono akoʻi ʻo e mentorship mo e ngaue ke lea ʻi ha ngaahi ʻa vahevahe fakaʻekonomika pau ki hono akoʻi mo e ngaue maʻuʻanga moʻui ne aʻusia ʻe he tukui kolo.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Pule ʻo e Polokalama Akoʻí

Kulupú

Fehokotaki ʻa e Faiako Faifaleʻí

Ngataʻangá

17 Sepitema 2021

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku ngaohi mo tauhi ʻe he pule ʻo e polokalama ako ʻa e tatau ʻi he vahaʻa ʻo e fanau ako ʻoku ʻiloʻi ʻe he kau ngaue fakaako ʻi hono fie maʻu ha tokoni fakaako mo ha kau ngaue tokoni kuo fakangofua ʻo fakafou ʻi he founga sivi ʻa e MTC. ʻOku fakatefito e lakanga ʻi ʻapi.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Pale Fakahihifó

Kulupú

Fakavaʻe Fakahihifó

Ngataʻangá

15 ʻOkatopa 2021

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻOku mau tui ʻoku fakaiku ʻa e fanga kiʻi meʻa iiki mo e fakakaukau ʻoku tupulaki ki he ngaahi ʻilo foʻou. Talu mei he 2012, mo ʻemau foaki ha pale paʻanga ki westly pale feʻauhi tuʻo taha he taʻu ki he kamataʻanga, innovators fakasosiale ʻa e kau talavou ʻi Kalefonia mo ha ngaahi founga talanoa ki he ngaahi faingataʻa fakakolo. ʻE foaki ʻa e ngaahi pale fakahihifo ʻo aʻu ki he $145,000 ke ikunaʻi ʻa e ngaahi ʻilo fakasosiale.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

ʻUnivesiti Fakatokelau Hahake Accel

Kulupú

ʻUnivesiti fakatokelau hahake

Ngataʻangá

Sanuali, 2022

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻUnivesiti fakatokelau hahake—ʻoku foaki ʻe he Teleʻa Silikoni ha maʻuʻanga tokoni fakangaue taʻetotongi ki he kolo. Ko NU Accel ko ha kalasi uike ʻe ono ki he kau kumi ngaue ʻo e puipuituʻa kotoa pe ʻoku nau fie fakaleleiʻi ʻenau competitiveness ko ha kanititeiti, fakakaukau lahi ki heʻenau ngaahi taumuʻa ngaue taimi loloa, pea fai ha ngaahi sitepu ke fakapapauʻi ʻoku hanga ʻe honau faingamalie hoko ʻo fokotuʻu kinautolu ʻi he hala ke ʻiloʻi ʻenau ngaahi taumuʻa.

Ngaahi Faʻahinga Faingamālie

Faingamalie

Kamataʻi ʻo e konifelenisi fakamamani lahi 2022

Kulupú

Momosi ʻo hono kamataʻi

Ngataʻangá

28 Fēpueli – 2 Māʻasi 2022

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki

ʻE ʻomi fakataha ʻe he 2022 fakamamani lahi ʻa e 3,000 ʻo e startups maʻongoʻonga taha mo e meʻafua ʻi he feituʻu naʻe kamataʻi ai e kolo momosi mo e ʻatakai fakatekinikale fakaemamani lahi. Kau fakataha mo kimautolu ki ha kulupu fengāueʻaki mo ha tokoni ʻoku mahuʻingamālié, ʻo fakatupulaki ha ngaahi fehokotakiʻanga ʻoku loloto ange ʻa ia ʻokú ne fakafoki mai ʻa e faʻahinga ʻo e tangatá ke nau tokanga taha ki aí; fananga mo e ngaahi meʻa fakaako naʻe vahevahe ʻe he kau taki ʻo motolo kautaha fotunga naʻa nau tuʻu ʻi he taʻu ni ʻaki ʻenau fakakaukau ki he faʻahinga ʻo e tangata mo ngaue ʻi ha ngaahi koloa kehekehe lahi ange, pea mo e ngaahi ako naʻe faʻu ke tokoniʻi koe ke ke e mo fakafuofuaʻi hoʻo kamataʻi.