[Kau ngaue]-Jasmyne Senitesi

Naʻe faʻeleʻi mo ohi hake ʻa Jasmyne ʻi he muitolotolo ʻo e ʻelia Seni Felenisisikou Pei, ʻa ia naʻa ne moʻui ʻaki ai ʻene visone ki he ʻamanaki lelei mo e vilitaki. Hili haʻane malolo ʻi ha taʻu ʻe 7 mei he kolisi fakakolo, naʻa ne ʻosi mo ha mataʻitohi BA ʻi entrepreneurial Studies mei he ʻUnivesiti Kuleni Kenioni—lolotonga ʻene ngaue taimi kakato mo ha fanau ʻe toko 2. ʻOku ne saiʻia ʻi he kehekehe mo e plethora ʻo e ngaahi faingamalie ʻi he ʻelia Pei, ka ʻoku ne toe ʻiloʻi foki ʻoku lahi e ngaue ke fai. ʻI heʻene hoko ko ha memipa ʻo e ʻapiako StreetCode, ʻoku ne feinga ke fakakau lahi ange ʻa e Teleʻa Silikoni. Ko e ʻofa ʻa Jasmyne ʻi he ngaahi founga mohu founga mo e lavameʻa ʻoku ne penisini fakaʻaho ia. ʻOku ʻi ai ha fatongia lahi ʻo ʻene tui vehement ki he malohi ʻo e ʻamanaki lelei mo e malava ko ia ke vilitaki ʻi heʻene poupouʻi ʻa e kolo ʻo fakafou ʻi StreetCode. Ko Jasmyne mo hono husepaniti ko Kuinisii ko e ongomatuʻa laukau ia ʻa ha ngaahi ʻofefine fakaʻofoʻofa ʻe toko tolu. ʻI he taimi ʻoku ʻikai ke nau femoʻuekina ai ʻi he ngaahi ako vaʻingá, vaʻingá, mo e ngaahi feʻauhí, ʻoku nau fiefia ʻi he ngaahi pō vaʻinga fakafāmilí mo e ngaahi ʻaho lōloa ʻi he matātahí.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
Ko e kakau ko e founga fakamalohisino ia ʻoku saiʻia taha ai ʻa Jasmyne. ʻOku ne ʻofa ʻi he meʻa kotoa pe Disney. ʻOku ne saiʻia ke faʻu, pea ko e meʻangaue ʻoku ne saiʻia taha ai ko ʻene meʻa tofi vainolo. 

Ueʻi fakalaumālie
"Te ke toki lava pe ʻo fakahoko moʻoni ha meʻa ʻoku ke ʻofa ai. ʻOua naʻa ke maʻu ha paʻanga ki hoʻo taumuʻa. Ka ke tulifua ki he ngaahi meʻa ʻoku ke saiʻia hono fai pea fakahoko lelei kinautolu ke ʻoua naʻa lava ʻe he kakai ʻo toʻo honau mata meiate koe. " – Meia Angelou