Ko Uanita ko ha Pele Heiveni (fakahahake ʻo e Paʻake, CA). Naʻa ne ʻalu mo ʻosi mei he ʻapiako Ravenswood Siti mo Ravenswood akoʻanga maʻolunga ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto. Naʻa ne ʻalu ki ai pea hoko ko ha ta ʻi ha kolisi ʻuliʻuli Palo ifi ʻoloto ʻuliʻuli, ko e kolisi Nailopi. Lolotonga ʻene ohi hake ha fanau ʻe toko 2, naʻa ne puke hifo ha fatongia ʻe 2, kau ngaue ʻi he loki fakatotolo fakakomipiuta | supavaisa mo e ngaahi komipiuta fakataimi, faiako fakatekinolosia mo e fakamatala ʻi he kolisi Foothill. Hili ʻene foki mai mei he tuʻunga ʻo ʻene kau ngaue, naʻa ne foki mai ki hono tukui kolo (Hahake Palo ifi ʻoloto mo Pele Heiveni) ke tokoniʻi kinautolu ʻi ha ngaahi founga kehekehe. ʻOku ne saiʻia ʻi heʻene ʻi StreetCode ʻa ia ʻe lava ke hokohoko atu ai ʻene akoʻi e meʻa fakatekinikale mo tokoniʻi e niʻihi kehe ke nau maʻu pe fakaleleiʻi ʻenau ngaahi taukei fakapalofesinale mo fakatekinikale.  

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia ʻOku manako ʻa Uanita he hulohulá mo fakaafeʻi e niʻihi kehé ke kau fakataha mo ia. ʻOku ne akoʻi ʻa e laine ʻo e hulohula ʻa e Laumalie ʻi he ngaahi senita fakalotofonua pea ʻi he fakaʻata. ʻE lava ke maʻu ia mo hono kakai matuʻotuʻa ʻi he ngaahi meʻa fakakolo fakalotofonua ʻi he muitolotolo. Ko e hulohula ʻa e Laumalie ko ʻene fakaʻaongaʻi ia ʻo e fili pea mo ʻene pehe ʻoku ʻiloa fakalotofonua.

Ueʻi fakalaumālie: Ako ke ke hoko ko hoʻo moʻui totonu.