Naʻe fononga atu ʻa Tamara ki Kalefonia ʻi he hala ʻo Talasi, TX ʻa ia naʻe faʻeleʻi mo ohi hake ai ia pea mo e feituʻu naʻa ne ʻosi ai ko e salutatorian ʻo ʻene ako maʻolunga, TAG makinito ʻapiako maʻa e talenitiʻia mo e talenitiʻia. Naʻa ne ako ʻi he ʻUnivesiti Sitenifoti pea ko e fuofua tokotaha ia ʻi hono famili ke ʻosi mei he kolisi, mo ha BA ʻi he saienisi ʻo e ʻatamai. Naʻa ne maʻu ʻene FINEʻEIKI ʻi he tuʻutuʻuni fakaako mo e tuʻunga fakatakimuʻa mei UTA pea kuo laka hake ʻi he taʻu ʻe uofulu ʻene ngaue ʻi he ako. ʻOku lau lelei ʻe Tamara ʻa e ako ko ha meʻangaue malohi ke fakatonutonu ʻaki ʻa e ngaahi meʻa taʻefakafiemalie fakahisitolia. ʻOku ne tui ko e taimi ni, ʻoku fie maʻu ke tau fakafaingofuaʻi ʻa e fengaueʻaki fakataha ʻi he tukui kolo ʻo e stakeholders ke teke ʻa hono faʻu ʻo e ʻilo, tuʻutuʻuni, founga ngaue, mo e ngaahi meʻangaue te ne fakapapauʻi ʻoku lava ke maʻu ʻe he fanau ako kotoa pe ha ako liliu—ʻa ia te ne fakaava ʻa e faingamalie ke fakatupu ha ngaahi ola taʻe ngata ʻo e moʻui ki he ngaahi toʻu tangata.

Ngaahi Moʻoniʻi Meʻa Fakafiefia
Moonlights ʻa Tamara ko ha ko taʻu puipuituʻa ki Rafa, ko ha ngaahi aka reggae band. Naʻa ne tupu hake ʻo ta e talamu ʻi he lotu pea vaʻinga ʻi ha kautaha kaka Hip ʻi he taimi naʻa ne ʻi he kolisi ai. Ko e moʻungaʻi kakai ʻoku saiʻia taha aí ko e matangí.

Ueʻi fakalaumālie
"Fai e lelei taha te ke lavá kae ʻoua kuó ke ʻiloʻi lelei ange. Pea ʻi he taimi ʻokú ke ʻiloʻi lelei ange aí, fai lelei ange." – Meia ʻEniselou