KEI KINI
FEMOʻUEKINA
FAʻUFAʻU

ho kahaʻu he ʻaho ni

Kuo ʻatā he taimí ni ʻa e lesisitá!

Kuo ʻatā he taimí ni ʻa e lesisitá! Fakapapauʻi ʻoku fakangatangata pē ʻa e nofoʻangá he ʻahó ni. ʻOku ava ʻa e lesisita kae ʻoua kuo aʻu ki he po Tuʻapulelulu.

ʻOku ʻi ai foki mo ʻemau ngaahi kalasi ʻi he faʻahitaʻu mafana ko ʻeni! Vakaiʻi ʻetau ngaahi kalasí ke ʻilo lahi ange!

TOKOTAHA PISINISI

accelerator

2022

KO E TOKOTAHA PISINISI HONO UÁACCELERATOR
ʻOKU ʻI HENI. TOKOTAHA PISINISI LANGA MEʻA FAKATEKINIKALE
ʻI HA LOKI ʻO E ʻAHIʻAHI TUʻULOA

Fakaava he Taimí ni ʻa e Ngaahi Tohi Kolé

ʻaho ʻe 30 ʻo e foaki. Fakafou ʻia Amanat

Femoʻuekina mohu Founga

14 Tīsema, 2022 | 6:00 PM | Laipeli EPA

Kau fakataha mo kimautolu ki heʻemau femoʻuekina ʻi hono tataki ʻe Olatunde Sobomehin & Semi seidel ʻi he fengaueʻaki mo e ʻapiako StreetCode & e Laipeli ʻo e streetCode, ʻi hono tuku atu ʻo ʻenau tohi foʻou ko e femoʻuekina, 14 Tisema 2022, @ 6 pm. ʻOku fakaava ʻa e ngaahi matapaa ʻi he 5:30 pea te tau ʻoange ha meʻakai pea pehe ki ha tatau taʻetotongi ʻo e tohi maʻa e fuofua kakai ʻe toko 40 ʻoku nau lesisita ki he ʻasi hake.

Olatunde Sobomehin

Kaunga-faʻutohi, femoʻuekina mo e pule ʻi he ʻapiako StreetCode

ʻe Semi Seidel

Kaunga-faʻutohi, femoʻuekina mo e talekita ʻo e K12 palani + fakatotolo ʻi Sitenifoti

FAKAFEʻILOAKI STREETCODE CORE

ʻOku taukaveʻi ʻe he tefitoʻi meʻa ʻa e kolo, ngaahi faingamalie, ngaahi maʻuʻanga tokoni & ngaahi meʻa ʻoku hoko. Kuo mau faʻu ha hub fakaʻilekitulonika maʻamoutolu ke mou fehokotaki mo e netiueka , ʻiloʻi e ngaahi faingamalie, ako ki he & fakaʻaongaʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku lava ke maʻu, pea ʻai e fakamatala fakamuimuitaha ki he ngaahi meʻa fakaofo kotoa ʻoku hoko ʻi ho ʻatakai.

FANONGONONGO ʻO E STREETCODE CORE!

ʻOku taukaveʻi ʻe he tefitoʻi meʻa ʻa e kolo, ngaahi faingamalie, ngaahi maʻuʻanga tokoni & ngaahi meʻa ʻoku hoko. Kuo mau faʻu ha hub fakaʻilekitulonika maʻamoutolu ke mou fehokotaki mo e netiueka , ʻiloʻi e ngaahi faingamalie, ako ki he & fakaʻaongaʻi e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku lava ke maʻu, pea ʻai e fakamatala fakamuimuitaha ki he ngaahi meʻa fakaofo kotoa ʻoku hoko ʻi ho ʻatakai.

KOLO

Feinga ke ʻiloʻi e ʻuhinga ʻoku tau ʻofa ai ʻi hotau kolo fakaʻofoʻofa!

Fehokotaki mo fakaha ki he ngaahi meʻa fakaofo ʻoku hoko ʻi hotau kolo. Vahevahe ʻi he ngaahi manatu ʻoku tau faʻu ʻi he ʻaho kotoa pe ʻi heʻetau poupouʻi ʻa e ngaahi fakaʻanaua ʻo e ʻilo mo e fakaivia!

NGAAHI FAINGAMALIE

Fekumi ki ha ngaahi faingamālie ka ʻoku ʻikai ke ke ʻiloʻi e feituʻu ke ke kumi aí pe ko e feituʻu ke kamata mei aí?

Tuku ke StreetCode tokoni ki ai! Kuo mau sourced ha plethora ʻo ha ngaahi faingamalie ʻoku fehokotaki mo e ngaahi ngaueʻanga te ke saiʻia ai. Ko e hū ki aí ko e kī ia ki he lavameʻa ʻi he kahaʻú!

NGAAHI MAʻUʻANGA TOKONI

ʻI he taimi ni, ʻoku matuʻaki mahuʻinga ʻa e hu ki he ngaahi maʻuʻanga tokoni ki he fakafoʻituitui mo e ngaahi famili ke nau moʻui mo tupulaki.

ʻOku lahi ha ngaahi kautaha mo ha ngaahi maʻuʻanga tokoni maʻongoʻonga ʻoku tatali mai ke tokoni kiate kimoutolu ke mou fakaʻaongaʻi lelei ʻa e lelei ʻo e tuʻunga lelei ʻo e koló. Vakaiʻi ʻa e meʻa ʻoku tatali mai ai kiate koe!

NGAAHI MEʻA NAʻE HOKO

ʻOku lahi ha ngaahi meʻa fakaofo ne hoko ʻoku fuʻu siʻisiʻi!

ʻOku mau fakaha atu heni kiate koe pea ke teiti mo e ngaahi meʻa taʻetotongi maʻongoʻonga mo e ngaahi faingamalie ʻoku fakahoko ʻi StreetCode, kolo, mo e ʻelia Bay.

ko ha toko 2021 kimautolu ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga ʻo e taʻu!

ʻOku mau fiefia ke fanongonongo atu kuo ui kimautolu ko e ʻikai fakatupu paʻanga ʻo e taʻu ki he vahefonua Senato hono 13 ʻo Kalefonia! Fakamalo atu kia Senator Siua Becker ʻi hono fakaʻapaʻapaʻi kimautolu mo fakamamafaʻi ʻa e ngaue ʻoku mau fai ke tapuni ʻa e naunau fakaʻilekitulonika ʻaki hono ʻoange ha ngaahi komipiuta toʻotoʻo mo ha ngaahi kalasi taʻetotongi maʻa homau kolo.

Kuo taimi ke tau tuʻu ki ʻolunga

Laptop taʻetotongi mo e WiFi hotspot totongi

ʻI he COVID-19 mo e ngaahi ʻekitiviti lahi ʻoku hiki ki he ngaahi feituʻu fakaʻilekitulonika, StreetCode ʻoku ʻoatu he taimi ni ha totongi fakakomipiuta taʻetotongi ki he ngaahi famili ʻoku faingataʻaʻia ʻi he polokalama tuʻunga ko ʻeni. Te ke maʻu nai pe ko ha taha ʻoku ke ʻilo ha lelei mei ha laptop pe WiFi hotspot no? Fakaʻaongaʻi heni ki hotau tuʻunga ʻi he polokalama!

ʻOKU KE ʻILOʻI

teal rectangle

ʻoku tau fakafuofua ki

ke fakaʻaliʻali

ʻOKU TEUTEUʻI ʻE STREETCODE HA TOʻU TANGATA FOʻOU ʻO E KAU TAKI FAKATEKINIKALE

Hoko ko ha Konga ʻo e Fāmili StreetCode

ʻOku Fakalelei ʻa e StreetCode ʻe he kakai. ʻOku mau talitali lelei kimoutolu ke mou kau fakataha ko e faifaleʻi, tokotaha foaki, pe ko ha tokotaha ako. 

Huluʻi e Vitioó

Liliu ʻa e peesi ko ʻení: