Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Tolofi Vaughan

Naʻe haʻu ʻa Tolofi Vaughan ki he fale fakakemi fakamanatu ʻo e Lengili Aeronautical ʻi he 1943, lolotonga e maʻolunga ʻo e tau lahi hono II ʻa mamani, ʻo mavahe mei hono tuʻunga ko e faiako fika ʻi he ʻapiako maʻolunga ʻo Lopeti Russa Moton ʻi Farmville, VA ke ʻave ʻa e meʻa naʻa ne tui ʻe hoko ko ha ngaue fakataimi. Hili ha taʻu ʻe ua mei hono fakamoʻoni hingoa ʻa Palesiteni Lusevelo ʻi he ʻota pule 8802 ki he lao, ʻo taʻofi ai ʻa e fakamatakali, fakalotu mo e fakamatakali ʻi he ngaahi ngaue maluʻi ʻa e fonua, naʻe kamata ke fakangaueʻi ʻe he fale fakakemi ʻa e kakai fefine ʻuliʻuli ke nau feau ʻa e skyrocketing fie maʻu ke ngaue ki aeronautical fakamatala ki he fekumi. Naʻe ikuna ʻa e fie maʻu fakavavevave mo e houa ʻe uofulu ma fa – ʻo hange ko e ngaahi lao ʻa Simi leveni ʻa ia naʻe fie maʻu ki ai ha mathematicians "lanu kehekehe" ke ngaue mavahe mei honau kaunga fefine hinehina. Naʻe vahe ʻa Tolofi Vaughan ki he ʻiuniti ʻo e "feituʻu fakahihifo ʻo e ʻelia Hihifo", ko ha kulupu ʻuliʻuli kotoa ʻo e fefine mathematicians, ʻa ia naʻe ʻuluaki fie maʻu ke nau fakaʻaongaʻi ha ngaahi fale kai mo e falekaukau kehekehe. ʻI he fakalau atu ʻa e taimi, fakafoʻituitui mo e kulupu fakatouʻosi, naʻe fakafaikehekeheʻi ʻe he ngaahi komipiuta Hihifo ʻa kinautolu ʻaki ha ngaahi tokoni ki he tafaʻaki kotoa pe ʻo e fakatotolo ʻi Lengili.

Naʻe helmed ʻa Tolofi Vaughan ʻi ha meimei taʻu ʻe Hongofulu. Naʻa ne malolo mei he NASA ʻi he 1971. Naʻa ne fekumi, ka naʻe teʻeki ai ke ne maʻu, ha tuʻunga pule ʻe taha ʻi Lengili. ʻOku nofo hono tukufakaholo ʻi he ngaahi ngaue maʻuʻanga moʻui lelei ʻo e feituʻu fakahihifo ʻo e ʻIunaiteti Siteiti, kau ai ʻa Mele Siakisoni, Katalina Sionisoni, ʻIunisi Samita mo Kefilini Peddrew, pea mo e ngaahi lavameʻa ʻa e toʻu tangata hono ua mathematicians mo e kau ʻenisinia hange ko Dr. Christine Darden.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.