Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

ʻEvelingi Poiti Granville

Ko ʻEvelini Poiti Granville ko ha tokotaha hikisia mo ʻiloa D.C. Naʻe faʻeleʻi ia ʻi Uasingatoni, D.C. ʻi he 1924, ʻosi mei Dunbar akoʻanga maʻolunga, ʻa ia naʻa ne hoko ai ko ha kapiteni. Ko e taha ia ʻo e fanau ako tuʻukimuʻa ʻi he kolisi Samita, ʻosi summa ʻosi laude ʻi he 1945. ʻI he 1949, naʻa ne maʻu hono mataʻitohi Ph.D. ʻi he fika mei he ʻUnivesiti Yale.

Naʻe rocketed ʻene ngaue maʻuʻanga moʻui ko ha tokotaha ngaue aleapau ki he NASA. Hili ʻene mavahe mei he kolisi, naʻa ne hoko ko ha tokoni fakatotolo pea ne akoʻi ʻa e fika ʻi he ʻUnivesiti Fisk ʻi Nesivila, Tenesi. Naʻa ne foki ki he D.C. ʻo ngaue ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakafonua, ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e fika ke tokoni ʻi hono fakatupulaki ʻo e fuses. ʻI he 1956 naʻe fakangaueʻi ia ʻe he IBM, ʻa ia naʻe kamata ai ʻene ngaue ʻi he polokalama vavaa ʻa ʻAmelika. Naʻe hoko ʻa e IBM ko ha tokotaha ngaue aleapau ki he NASA mo Granville faʻu ha polokalama fakakomipiuta naʻe tokoni ki hono vakaiʻi ʻo e satelaite ki he ngaahi misiona Mercury ngaue. ʻI he 1962, naʻa ne ngaue ʻi he polokalama ʻApolo ʻa e NASA ko ha tokotaha ngaue aleapau ki he vakapuna ʻAmelika Noate. Hili ha ngaahi mahina siʻi mei ai, naʻa ne foki ki he IBM, ʻo ngaue ko ha senitulu matuʻotuʻa.

Naʻa ne vahevahe ʻene ʻilo fakaofo mo e toʻu tangata hoko ʻo e mathematicians. Naʻe ʻi ai ha ngaue stellar ʻa Granville ʻi he fika, ka naʻe ui ia ʻe heʻene manako ki he akoʻanga ʻi he 1967, ʻi he taimi naʻa ne akoʻi ai ʻa e polokalama fakakomipiuta ʻi he ʻUnivesiti ʻo e Siteiti Kalefonia, Losi ʻEniselisi (CSULA). Naʻa ne toe tokoni foki ʻi hono faʻu ha tohi hisitolia pea kau ʻi he ngaue ki he fakalakalaka ʻa Mila Mathematical, ʻa ia naʻa ne akoʻi ai ʻa e fanau ako lautohi siʻi.

Naʻa ne fakatau atu mo hono husepaniti hono ua ʻa e fuaʻimoa mei heʻena faama moa ʻi Tekisisi. Naʻe faifai pea malolo ʻa Granville mei he faiako ʻi he 1984, ʻo hiki ki Tekisisi. Neongo ia, naʻe hanga ʻe he holi ke vahevahe ʻene ʻilo fakaofo ki he fika ʻo fakafoki ia ki he ako. ʻI he taʻu tatau pe naʻa ne maʻu vahenga malolo ai, naʻa ne kamata akoʻi ʻa e fanau ako kalasi valu ʻi he ngaahi tefitoʻi meʻa fakakomipiuta ʻi he vahefonua ʻo e ʻapiako tauʻataina. Naʻa ne akoʻi kimui ange ʻa e saienisi ʻo e komipiuta mo e fika ʻi he kolisi Tekisisi mo e ʻUnivesiti ʻo Tekisisi ʻi Taila. Naʻa ne maʻu vahenga malolo mei he akoʻanga ʻi he 1997.

Kuo ne hoko ko ha taukapo kakaha ki he tefitoʻi ako. Naʻa ne fononga atu ʻi he fonua ʻo lea fekauʻaki mo e mahuʻinga ʻo e fika mo e ako, ʻo ne fakahoko ha lea ki Yale ʻi he 2000, ʻa ia naʻa ne maʻu ai hono mataʻitohi toketa ʻi he ngaahi taʻu lahi kimuʻa.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.