Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Feletiliki Makinili Sonasi

Ko e taimi pe ʻoku ke sio ai ki ha loli ʻi he hala fakahaʻele ke tuku ʻaisi pe meʻakai momoko, ʻoku ke sio ki he ngaue ʻa Feletiliki Makinili Sonasi.

Ko e taha ʻo e ngaahi meʻa ʻuliʻuli lahi taha kuo hoko, naʻe maʻu ʻe Sonasi ha ngaahi faʻu foʻou ʻe 60 tupu ʻi heʻene moʻui. Neongo naʻe laka hake ʻi he 40 ʻo e ngaahi teniti ko ia naʻe ʻi he malaʻe ʻo e ʻaisi, ka ʻoku ʻiloa taha ʻa Sonasi ʻi inventing ha founga ʻaisi fakahangatonu ki he ngaahi loli mo e ngaahi ka halanga lelue.

Kimuʻa pea faʻu ʻa Sonasi, ko e founga pe ke tauhi ai e meʻakai ke mokomoko ʻi he loli ko hono fakaheka kinautolu ʻaki e ʻaisi. Naʻe ueʻi fakalaumalie ʻa Sonasi ke ne faʻu ʻa e polokalama hili haʻane talanoa mo ha fakaʻuli loli naʻe mole kotoa ʻene uta moa koeʻuhi he naʻe ʻikai ke ne lava ʻo aʻu ki he feituʻu naʻa ne fakataumuʻa ki ai kimuʻa pea molu ʻa e ʻaisi. Ko ha founga ke fakaleleiʻi ʻaki, naʻe faʻu ʻe he inventor ʻAfilika-ʻAmelika ha founga mokomoko ʻo ke fakapapauʻi ʻoku kei foʻou ʻa e meʻakai.

Makehe mei he faʻu ʻaisi ko ia, naʻe toe faʻu foki ʻe Sonasi ha ʻiuniti ʻo e ʻea fakamokomoko ki he ngaahi falemahaki fakakautau, ko ha ʻaisi ki he peito ʻo e ngaue fakakautau, ko ha misini kasa, ko ha ngaahi meʻangaue ki he ngaahi misini heleʻuhila mo e meʻangaue ki he ʻofisi ʻo e puha naʻa ne ʻoange ha tikite mo fai ha liliu. Sonasi posthumously foaki ʻa e metali fakafonua ʻo e tekinolosia ʻi he 1991 – ko e fuofua inventor ʻuliʻuli ke maʻu ha langilangi pehe.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.