Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Valeli Tomasi

Naʻa ke fakakaukau nai pe ʻe fefe kapau ʻe lava ʻe hoʻo televisone ʻo ngaue fakahangatonu ki ho loki talanoa ko ha ʻimisi ʻe 3? Mahalo pe ʻikai, ka ʻo kapau ʻe hoko ia, te ke maʻu ʻa ʻAfilika-ʻAmelika inventor Valeli Tomasi ke fakamalo ki ai.

Mei he 1964 ki he 1995, naʻe ngaue ʻa Tomasi ʻi ha ngaahi meʻa kehekehe maʻa e NASA ʻa ia naʻa ne fakatupulaki ai ʻa e ngaahi polokalama fakamatala fakakomipiuta moʻoni, fakahoko ha ngaahi fakatotolo lahi mo tokangaʻi ha ngaahi ngaue kehekehe, ngaahi ngaue mo e ngaahi naunau. Lolotonga hono tokangaʻi ʻo ha ngaue ki he ʻimisi ʻo e NASA, naʻe spearheaded ʻe he timi ʻa Tomasi ʻa hono fakatupulaki ʻo e "Landsat," ko e ʻuluaki satelaite ke ʻave ha ngaahi ʻata mei he vavaa.

ʻI he 1976, naʻe ʻilo ai ʻe Tomasi ʻa e founga ʻe lava ke fokotuʻu ai ʻa e ngaahi sioʻata ke faʻu ʻaki ha meʻa ʻoku huʻi ʻe 3. Naʻa ne tui ʻe liliu ʻeni kapau ʻe lava ke harnessed ʻa e tekinolosia ke ʻave ʻa e fakakaukau ko ʻeni. ʻI he mata ki he kahaʻu, naʻe kamata ke ʻahiʻahiʻi ʻe Valeli Tomasi ha transmitter ʻi he 1977. ʻ I he 1980, naʻá ne maʻu ai ʻ a e totonu ki ai. ʻI hono fakalele, ʻoku fokotuʻu ʻa e ngaahi sioʻata ʻi he ongo ngataʻanga fakatouʻosi ʻo e feʻaveʻaki. Ko e ola ʻo e meʻa ni ko ha meʻa ia ʻoku ne ʻai ke hange ʻoku moʻoni ʻa e ʻimisi ʻe 3 ʻoku ʻasi moʻoni ʻi he ngataʻanga. Naʻe hanga ʻe he meʻa lelei ko ʻeni ʻo fokotuʻu ʻa Tomasi ʻi he lotolotonga ʻo e kau ʻinivenitoli ʻuliʻuli ʻiloa taha ʻo e senituli 20.

ʻOku kei hokohoko atu pe hono fakaʻaongaʻi ʻe he NASA ʻene tekinolosia pea ʻoku ne fekumi ki ha ngaahi founga ke fakaʻaongaʻi ai ia ʻi he ngaahi meʻangaue ki he tafa pea mahalo mo e televisone mo e vitioo.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.