Hiki fakalaka ki he kanotohi
Faʻufaʻu ʻo e
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
1 ʻEpeleli 2024
-20 Me 2024
Fakahoko ʻi he
Monite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBD
Taʻu motuʻá
8 - 12
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Ko e kalasi ko ʻeni maʻa e fanau ako ʻoku nau maheni mo Roblox Studio, e.g. mei hono toʻo ʻo e fokotuʻutuʻu vaʻinga ʻoku ou pe mei hono ako ʻo e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga mei ha lesoni kamata hange ko ʻeni. ʻI he lolotonga ʻo e fononga, ʻe ako ʻa e kau ako fekauʻaki mo e faʻahinga fakafiefia kehekehe ʻe lava ke maʻu ʻe he ngaahi vaʻinga ki he kakai kehekehe, founga ʻoku nau saiʻia taha ai ʻi he faʻahinga vaʻinga takitaha, mo e founga ke fokotuʻutuʻu ai maʻanautolu ʻi heʻenau ngaahi vaʻinga. ʻE ako ʻe he kau ako ʻa e founga ke faʻu ʻaki ʻenau mamani vaʻinga, ʻomi ʻenau vaʻinga ki he moʻui mo e scripting, pea aʻu ʻo monetize ʻenau vaʻinga ke maʻu ha paʻanga! Ko ʻetau taumuʻa ke mavahe ʻa e fanau ako mei he kalasi mo ha mahino lahi ange ki he vaʻinga vitioo, founga hono ngaohi, ko ha vaʻinga pe ʻanautolu, pea mo ha loto vekeveke lahi ange ki he palani ʻo e vaʻinga mo e palani fakalukufua.

Feituʻú
1950 Bay Rd, Hahake Palo ifi ʻoloto, CA 94303

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.