Hiki fakalaka ki he kanotohi
Ko e fuakava ke femoʻuekina
Vahevahe ʻa e Kalasi ko ʻEní
Faʻahinga Kalasí
ʻAho Kamatá/ʻAho ʻosí
ʻAho 24 ʻo Sepitema 2024
-19 Novema 2024
Fakahoko ʻi he
Tusite @ 6:00PM-8:00PM
Faiakó
TBA
Taʻu motuʻá
16+
Kuata ʻOku Fakahā Atú
Ko e ʻIlo ʻoku Tomuʻa Fie Maʻú
Ngaahi Meʻa ʻOku Manako ai e Tokotaha Akó
Ngaahi Fakaikiikí

Mateuteu ke liliu hoʻo ngaahi fakakaukau lalahi ke moʻoni? Ko e ngaahi meʻa ʻoku fai ki ai e femoʻuekina ko e kalasi ia ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ke ne akoʻi koe ʻi he ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e kamata mo e tupulaki ʻa e pisinisi. Tatau ai pe pe ko ha getter fakanatula pe fie maʻu tokoni ke kumi ho leʻo, ko e kalasi ʻeni maʻau. ʻE fakatupulaki ʻe he kau ako ʻenau ngaahi fakakaukau fakapisinisi, mahino kiate kinautolu ʻa e liʻoa ʻoku fie maʻu ke lavameʻa, puleʻi e ngaue ʻa e kasitomaa, pea ʻiloʻi mo fakamalohia ʻenau ngaahi potoʻi ngaue monetizable. Kau mo kimautolu pea kamata hoʻomou fononga he ʻaho ni — ʻalu ʻo lahi pe foki ki ʻapi!

Feituʻú
TBA

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.