ʻI he 2020, naʻe fakakakato ʻe Deija hono mataʻitohi ʻi he kolisi Foothill, pea ʻi he 2023, naʻa ne maʻu ha B.A. ʻi he ako fetuʻutaki mei he Siteiti Sakalamenito. Naʻe kamata ʻene fononga mo StreetCode ʻi he 2019 ʻi he taimi naʻa ne kau ai ko ha faiako taki maʻa e siʻi StreetCode, pea ʻi he 2021 naʻe ʻomi ia ki he naunau fakaʻilekitulonika (mindset?) Timi. Makehe mei heʻene ngaahi ngaue fakapalofesinale, ʻoku saiʻia ʻa Deija ʻi he faitaa, ʻa ia ʻoku hoko ko ʻene maʻuʻanga tokoni ki hono maʻu mo vahevahe ʻa e fakaʻofoʻofa ʻo e mamani. Tatau ai pe pe ko e ha ha meʻa faita pe ngaahi taukei ʻo e fetuʻutaki ʻoku ne ʻamanaki ke hokohoko atu hono uesia lelei e moʻui ʻa e niʻihi kehe mo tokoni ki he visone ʻa StreetCode.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia:

  1. Ko e ʻuhinga mahuʻinga taha ia ʻoku ou fakaʻaongaʻi ai ha nima kehe ki he ngaahi ʻekitiviti kehekehe. ʻOku ou tohi mo puke ha Foka ʻi hoku nima toʻohema ka ʻoku ou tolongi ʻaki hoku toʻomataʻu!
  2. ʻI hoku taʻu faá ne u ʻosi vaʻinga ʻi he ngaahi vaʻinga PC. Ko e taha ʻo e ngaahi meʻa ne u manako taha ai ko Lilo mo tuitui; Fononga ʻi Hauaiʻi. ʻI he ʻaho ni ko e vaʻinga PC ʻoku ou saiʻia taha ai ko Simi

Ueʻi fakalaumalie: lea fakalaumalie, kau moʻungaʻi tangata, ha faʻahinga meʻa pe ʻoku ne ueʻi fakalaumalie koe!
"ʻOku hange ʻa e moʻui ko e heka pasikala, ke tauhi hoʻo palanisi, kuo pau ke ke kei hiki pe." – Albert pulusi ʻe ʻAinisitaini