Kuinisi Senitesi

Ko Kuinisi Senitesi ko ha tokotaha tuʻufonua ʻo Potileni, ʻOlikoni pea tupu hake ʻi ha kolo hange ko e ngaue ʻa e ngaahi kolo StreetCode akoʻanga. ʻI he tupu hake ʻa Kuinisi ʻi he ngaahi polokalama hange ko StreetCode, naʻa ne ako kei siʻi ki he mahuʻinga mentorship mo e tokoni fakakolo ke ʻoua naʻa ngata pe ʻi he toʻu tupu ka ki he tokotaha kotoa pe ʻoku feinga ke ikunaʻi ʻa e ngaahi faingataʻa ʻo e sosaieti lolotonga ʻene aʻu ki he lavameʻa. ʻI he taʻu ʻe 15 tupu ʻo e tuʻuaki koloa, naʻe ongoʻi ʻe Kuinisi kuo taimi ke tuku ʻene ako mo e taukei ke fakaʻaongaʻi ʻi ha founga ʻoku mahuʻingamalie ange mo fakahoko ʻene konga ʻi hono fakahoko ha ola moʻoni ʻi he sosaieti. Ko e fakakaukau ia naʻa ne ʻomi ia ki StreetCode ʻa ia ʻoku hoko he taimi ni ko e pule fakalakalaka, ʻoku ne maʻu ha fatongia lahi ʻi hono tokoniʻi ke ʻomi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻoku fie maʻu ki StreetCode ke hokohoko atu ʻene ngaue fakafaifekau ki he tukui kolo malohi ke aʻusia honau tuʻunga kakato ʻaki hono fakafeʻiloaki ʻa e mindsets, potoʻi ngaue, mo e hu ki he meʻa fakatekinikale. ʻOku ʻikai ko ha sola ʻa Kuinisi ke ikunaʻi ʻa e faingataʻa mo ngaue malohi ki he ngaahi taumuʻa ʻo e moʻui, fakataha mo ia, ʻoku fakaʻaiʻai ia ʻe he ʻofa ke tokoniʻi e niʻihi kehe ke ne hoko ko ha fakaʻuli ʻo e liliu mo e ola.

Ngaahi Moʻoniʻi Meʻa Fakafiefia
ʻOku saiʻia ʻa Kuinisi ke tuʻusi e ʻulu mei hono ʻapi fale. ʻOkú ne manako he vaʻingá, sió, mo hono akoʻi ʻo e ʻakapulú. ʻOku ne saiʻia foki ʻi he feimeʻatokoni pea kuo ne ʻiloʻi lelei ʻa e founga feimeʻatokoni Gumbo mo e foʻi pateta melie. Kae meʻatēpuú, ʻokú ne fiefia ke feohi mo hono uaifi ko Jasmyne, hono ngaahi ʻofefine ʻe toko tolú – Deija, Aaliyah, mo e Quinn – mo ʻene kulií nipsey!

Ueʻi fakalaumālie
"ʻOku totonu maʻu pē ʻa e taimí ki he meʻa ʻoku totonú" – Dr. Martin Luther King Jr.