Hiki fakalaka ki he kanotohi

tukufakaholo fakatekinikale ʻuliʻuli

Uanita Croft

Ko Uanita ko ha Pele Heiveni (fakahahake ʻo e Paʻake, CA). Naʻa ne ʻalu mo ʻosi mei he ʻapiako Ravenswood Siti mo Ravenswood akoʻanga maʻolunga ʻi he Hahake Palo ifi ʻoloto. Naʻa ne ʻalu ki ai pea hoko ko ha ta ʻi ha kolisi ʻuliʻuli Palo ifi ʻoloto ʻuliʻuli, ko e kolisi Nailopi. Lolotonga ʻene ohi hake ha fanau ʻe toko 2, naʻa ne puke hifo ha fatongia ʻe 2, kau ngaue ʻi he loki fakatotolo fakakomipiuta | supavaisa mo e ngaahi komipiuta fakataimi, faiako fakatekinolosia mo e fakamatala ʻi he kolisi Foothill. Hili ʻene foki mai mei he tuʻunga ʻo ʻene kau ngaue, naʻa ne foki mai ki hono tukui kolo (Hahake Palo ifi ʻoloto mo Pele Heiveni) ke tokoniʻi kinautolu ʻi ha ngaahi founga kehekehe. ʻOku ne saiʻia ʻi heʻene ʻi StreetCode ʻa ia ʻe lava ke hokohoko atu ai ʻene akoʻi e meʻa fakatekinikale mo tokoniʻi e niʻihi kehe ke nau maʻu pe fakaleleiʻi ʻenau ngaahi taukei fakapalofesinale mo fakatekinikale.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautolu

Ongoʻi tauʻataina ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu mo ha ngaahi fehuʻi pe meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e ngaahi kalasi, Tuʻunga Ki ʻOlunga, ngaahi hoa ngaue, ngaue tokoni, ngaahi foaki, pe ha faʻahinga meʻa fakalukufua pe! ʻE foki atu ʻemau timí kiate koe he vave tahá.