Ngaahi Maʻuʻanga Tokoní

FANGA KIʻI PISINISI IIKI & ENTREPRENEURS foʻou

A + M fakaʻilonga-ʻuliʻuli puipuituʻa
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Ko e loto vilitaki + taukae

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko e taumuʻa + ko hono akoʻi ʻo e memipasipi ko ha feituʻu ia ʻoku fakataumuʻa ki he kakai fefine ʻoku nau maʻu ha ngaahi hala foʻou ki he lavameʻa ʻo fakafou ʻi he he. ʻOku poupouʻi ʻe heʻetau akoʻi, kolo, mo e ngaahi ako ʻa e kau taki ʻi heʻenau tanumaki ha fakakaukau clamp, ʻalu ki he taʻepau, mo langaki ʻa e falala pe kiate kita ʻoku fie maʻu ke fai ha ngaahi fili malohi
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-maaka Silikoni Teleʻa
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

MAAKA Silikoni Teleʻa

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
MAAKA Silikoni ʻoku ʻomi ʻe he Teleʻa ha faleʻi fakapisinisi taʻetotongi, fanga kiʻi ako fakapisinisi iiki, mo ha ngaahi sipinga mo ha ngaahi meʻangaue lahi ke tokoniʻi koe ke ke kamata pe fakatupulaki ha pisinisi.

TOKONI KI HONO AKOʻI ʻO E MEʻA FAKAPAʻANGA

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-ko e sosaieti AFE
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Ko e | ʻa e Fineʻofa AFE Uiuiʻi ki hono Akoʻi ʻo e Meʻa Fakapaʻanga

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
"Tau talanoa!

Ko e taumuʻa ʻo e meʻa ni ke talanoa ki hoʻo ngaahi fehuʻi fakapaʻanga mo e ngaahi meʻa ʻoku ke hohaʻa ki ai – ko e ha pe ha meʻa ʻoku ʻi ho ʻatamai! ʻOku ʻikai ha totongi! ʻOku poupouʻi ʻa e tokoni ko ʻeni ʻo fakafou ʻi he ngaahi foaki ʻofa ʻa e sosaieti AFE – ko ha 501 (f) 3 kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga.

ʻOku poupouʻi ʻa e tokoni ko ʻeni ʻo fakafou ʻi he ngaahi foaki ʻofa ʻa e sosaieti AFE – ko ha 501 (f) 3 kautaha ʻoku ʻikai fakatupu paʻanga.
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-Vita e kiliniki tukuhau
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Kiliniki Tukuhau ʻa VITA

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Hū taʻetotongi ki he tukuhaú mei ʻapi

Meʻakai & Tokoni ki he Meʻakai Fakatupu Moʻui Leleí

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-OVC
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Fehokotakiʻanga ʻo e Kolo Onyxx

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku ʻomi ʻe he OVC ha polokalama meʻakai taʻetotongi ʻa e kolo maʻa e fanau ako StreetCode mo e ngaahi famili kotoa pe. ʻOku hoko ʻa e Tuʻapulelulu Mōnité ʻi he Siasi Seni Falanisisi ʻo ʻAsisi, 1425 Bay Road mei he 12:30–1:30 PM.
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-nima ʻi he nima
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Fetakinima

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Tokoni ki he koló ʻaki haʻo ʻoange ha ngaahi tokoni mahuʻinga ki he moʻui leleí mo e meʻakai fakatupu moʻui leleí ke fakafepakiʻi ʻaki e malu ʻo e meʻakaí.

TOKONI FAKAFAITOʻO KI HE MOʻUI LELEÍ

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-ravenwood
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Ravenswood netiueka ki he moʻui lelei ʻa e famili

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko hono ʻomi ha ongoʻingofua fakafonua, fakakau ʻa e Palaimeli mo e tokanga ki he moʻui lelei ki he taha kotoa, ʻo tatau ai pe pe ko e ha e malava ke totongi pe tuʻunga ʻo e fefolauʻaki, pea collaborating mo e ngaahi hoa fakakolo ke nau lea ki he determinants fakasosiale ʻo e moʻui lelei.

TOKONI KI HE NOFOʻANGÁ/NOÓ

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-fale Samelia
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Fale Samēliá

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku mau fakatahatahaʻi ʻa e ngaahi maʻuʻanga tokoni homau kolo ke tokoniʻi ʻa kinautolu ʻoku ʻiate kitautolu ʻoku faingataʻaʻia ʻaki haʻatau ngaue fakataha ke maʻu ha meʻakai, hu ki ha nofoʻanga, ki he moʻuilelei, pea mo ha ngaahi tokoni lahi mo tataki e kaungaʻapi mei he masiva ki he ʻamanaki lelei mo e faingamalie.

FĀMILÍ, FAʻEÉ & TOKONI KI HE FĀNAU VALEVALÉ

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-ngaahi ngaue ʻe lava
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Ngaahi Ngāue ʻOku Malavá

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOange ʻa e ʻiló, ngaahi pōtoʻi ngāué mo e ngaahi koloa ʻoku fie maʻu ke tauʻatāina ai mei he masivá mo e fakamoʻuí ke tokoniʻi ʻa e fakafoʻituituí ke nau fononga ʻi honau hala ki he fefonongaʻaki fakaʻekonōmiká koeʻuhí ko ha meʻa ʻoku fakaʻaiʻai lahi, ka ʻi he ngaahi resourced toʻu tupú mo e ngaahi faʻē kei talavo
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-onwardca
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Laka Atu Ki Muʻa

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ko hono fakafehokotaki koe ki he ngaahi tokoni mahuʻinga ʻo e moʻui, ngaahi faingamalie akoʻi pea laka atu ki ho faingamalie ngaue hono hoko.

NGAAHI MAʻUʻANGA TOKONI KI HE FEFOLAUʻAKI

[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-MAF
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Paʻanga Koloa ʻa e Misioná

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻOku tuʻu ʻa MAF ʻi he vahefonua ʻo e Misiona Seni Felenisisikou, ko ha feituʻu ʻoku ʻiloa ʻi hono ngaahi katoanga hala, ngaahi fakatata lanu kehekehe, mo e polito mau kai. Ko e ʻapi ia ki he feimeʻatokoni, fakamaʻa ʻo e fale, mo e fanga kiʻi pisinisi iiki ʻoku nau fakaʻanaua ke ʻave ʻenau fanau ki he kolisi pe maʻu ha ʻapi. Ka ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha ngaahi ʻakauni pangike pe hisitolia fakamoʻua, ʻe lava ke hoko ʻa e ngaahi ʻekitiviti fakaʻaho hange ko e totongi moʻua pe no ha fale nofoʻanga ko ha faingataʻa fakalotosiʻi. Naʻe fokotuʻu ʻa MAF ʻi he 2007 ʻi he taimi naʻe fakataha mai ai ʻa Livai StraussFoundation mo ha kulupu ʻo ha kau taki fakakolo ʻo fakakaukau ki ha kahaʻu kehe maʻa e kakai ʻo e misiona. Naʻa nau fokotuʻu ʻemau kautaha ʻo fakaʻaongaʻi ha paʻanga ʻe miliona ʻoku fakapaʻanga ʻe hono fakatau atu ʻo e fale ngaohiʻanga Strauss tangakali ʻi Seni Felenisisikou. ʻI he kiʻi mohu founga, naʻa nau ʻamanaki ʻe lava ke maʻu ʻe he taha kotoa ʻi he kolo ha faingamalie ke aʻusia ʻenau ngaahi fakaʻanaua, ʻi he foʻi laka ʻe taha.
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-ilrc
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Senita maʻuʻanga tokoni fakalao ʻa e kau hikifonua

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
Ngaue mo akoʻi ha kau hikifonua, ngaahi kautaha fakakolo, pea mo e konga fakalao ke tokoni ʻi hono langa ha sosaieti Fakatemokalati ʻoku mahuʻingaʻia ai ʻa e kehekehe mo e totonu ʻa e kakai kotoa pe.
[Ngaahi maʻuʻanga tokoni]-ʻIunaiteti ʻoku tau fakaʻanaua
Faʻahinga Maʻuʻanga Tokon
Maʻuʻanga Tokoni

Uouangataha ʻOku Tau Fakaʻānaua Ki Aí

Ngaahi Fakamatala Fakaikiiki
ʻI he taimi ʻoku ʻikai ke ke taʻefakalao ai, ʻoku ke fehangahangai mo ha filifilimanako lahi, pea ʻoku ne fakatupu ha manavasiʻi lahi. ʻI he uouangataha ʻoku tau fakaʻanaua ki ai, ʻoku tau liliu ʻa e manavasiʻi ko ia ke maʻu ho leʻo. ʻOku tau fakamalohia ʻa e kakai ke nau fakatupulaki honau tuʻunga fakatakimuʻa, ʻenau ngaahi potoʻi ngaue fokotuʻutuʻu, pea mo fakatupulaki ʻetau ngaahi tuʻuaki ke tauʻi ʻa e fakamaau totonu mo e ngeia maʻa e kau hikifonua mo e kakai kotoa pe. ʻOku aʻusia ʻeni ʻo fakafou ʻi he ngaahi tuʻuaki ʻa e toʻu tupu ʻoku nau hikifonua mai ʻi he tuʻunga fakalotofonua, Siteiti, mo e fetulolo.