Ko Taniela Lamosi ko ha faiako ia ki he liliu fakasosiale. Naʻa ne tupu hake fakataha mo hono mahanga ʻi Palatiuini Paʻake, CA, ʻa ia naʻe ohi hake ai ia ʻe heʻene faʻee, tamai, kui fefine, ngaahi tohi, pea mo e Siasi. Naʻa ne haʻu ki he Matafanga ke ako ʻi Sitenifoti, ʻa ia naʻa ne tulifua ai ki he ngaahi meʻa naʻa ne manako ai ʻi he meʻa fakatekinikale mo e ako kimuʻa pea ne toki akoako ʻi streetCode ʻapiako. Naʻe kamata faiako ʻi StreetCode ʻi he 2019 kimuʻa pea ne toki kau taimi kakato ko ha Pule ki hono Fokotuʻutuʻu ʻo e Fakahinohino.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
ʻOku ʻi ai ha mahanga ʻo Taniela, ka ʻoku ʻikai ke ne sio mo hono mahanga ki ha meʻa tatau – mahalo koeʻuhi he ko e tuongaʻane mo e tuofefine fakatokoua kinaua. Ko e kolo tupuʻanga ʻo Taniela ko e feituʻu ia naʻe faʻeleʻi ai ʻi N. Ko ʻene ʻalu ki he ʻota ʻi N ko ha founga #1 ʻo e monumanu, mo e sipinga ʻo e fanga monumanu fakapaku, pea mo ha luluʻi sokoleti.

Ueʻi fakalaumālie
"ʻOku ou fakafiefiaʻi ʻa e akonaki ʻoku ne fakaʻata ʻa e ngaahi maumaufono – ko ha ngaʻunu ki he ngaahi ngataʻanga. Ko e ngaue ko ia ʻoku ne ʻai ke hoko ʻa e ako ko e ngaue ʻo e tauʻataina." – bell hele

"Naʻe hanga ʻe he fieʻilo ʻo tamateʻi ʻa e pusi, ka naʻe fakafoki mai ia ʻe he fiemalie." – Lea Fakatātā