ʻOku fakatou saiʻia ʻa Sisu Kuelelo ʻi he tekinolosia mo fakafoki ki he kolo. Naʻa na ʻosi mei he ʻUnivesiti Seni Hosei Siteiti ʻi he 2020 mo ha B.A. ʻi chicana mo Chicano ako pea mo ha kiʻi meʻa siʻisiʻi ʻi he saienisi ʻo e komipiuta. Naʻe hiki takai ʻa Sisu ʻi he tupu hake, hili hono faʻeleʻi ʻi Modesto CA, pea ne hiki leva ki ʻAitaho, ki ʻOnitelio (Kalefonia, kae ʻikai ko Kanata), ki Pomona, ki Stockton, pea fakaʻosi ki Seni Hosei. ʻI he ngaahi kolo lahi naʻe nofo ai ʻa Sisuu, naʻa nau fakatokangaʻi ha ngaahi faikehekehe ʻi he fengaueʻaki fakataha ʻa e kau ako mo e ngaahi maʻuʻanga tokoni. Ko e faikehekehe lahi taha ʻi he ngaahi ʻapiako mo ha kakai hinehina tokolahi mo e ngaahi ʻapiako ʻoku tokolahi taha ai ʻa e kakai Latinax ko e tekinolosia ʻoku lava ke maʻu. ʻOku nau ngaue he taimi ni ke lava ʻo hu ki he tekinolosia ki he kolo mo akoʻi e founga hono fakaʻaongaʻi ia ki hono tuʻunga kakato. 

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
Kuo aʻu ʻa Sisu ki ha ngaahi ʻapiako lautohi siʻi kehekehe ʻe 3, 1 ako lotoloto, mo e 2 ngaahi akoʻanga maʻolunga. Te nau lava ʻo vaʻinga ʻi ha ngaahi meʻalea kehekehe ʻe 5 (trumpet, trombone, baritone, tuba, mo e meʻatui Falanisee). Naʻa nau tokoni ʻi ha taimi ʻe taha ke fokotuʻu ha matalaʻiʻakau ʻi ha tete ʻa Lose. Ko e konga kinautolu ʻo e fuofua kalasi ʻosi mei he ako ʻi Chicana Chicano ako ʻi he SJSU ki he polokalama mataʻitohi. Ko e vaʻinga papa ʻoku nau saiʻia taha ai ko Monopoly (ʻoku nau feʻauʻauhi foki).

Ueʻi fakalaumālie
"Kapau he ʻikai tokanga ha taha hange ko koe ki ha meʻa fakamanavahe, he ʻikai ha meʻa ʻe toe lelei ange. ʻOku ʻikai." -Ko e Lorax