ʻOku haʻu ʻa Kaili mei he Hahake Palo ifi ʻoloto, faʻeleʻi mo ohi hake! Naʻa ne ʻosi mei he ʻUnivesiti ʻo Seni Tieko ʻ 18 mo ha BA ʻi he ako fetuʻutaki mo ha kiʻi meʻa siʻisiʻi ʻi he fakamaketi. Naʻa ne kau ki he ʻapiako StreetCode ʻi he faʻahitaʻu fakatolau ʻo e 2018 koeʻuhi he naʻa ne mamata ki ha meʻa makehe, malohi mo mahuʻinga ʻoku hoko ʻi hono kolo tupuʻanga ko Palo ifi ʻoloto maʻa e kakai mo e kolo. ʻI heʻene ʻosi mei he ako, naʻa ne feinga ke ʻoua naʻa ngata pe ʻi heʻene maʻu ha ngaahi faingamalie maʻana, ka ke sio ki he tuʻumalie mo e malohi ʻa e niʻihi kehe ʻi honau ngaahi faingamalie foki. ʻI heʻene fiefia ke tokoniʻi e kakai ke nau ʻiloʻi ʻenau ngaahi holi ʻe lava ke iku ki heʻenau lavameʻa fakatautaha, fakaivia fakaʻekonomika, mo e tauʻataina fakapaʻanga, naʻa ne sio ki StreetCode ʻapiako ʻi he misiona ko ia ʻi he tekinolosia mo e he ʻi loto ʻi he tukui kolo ʻo Palo ifi ʻoloto Hahake. Ko hono fatongia ʻi he ʻapiako StreetCode ke fakakau ʻa e kolo ke sio mo mahino ki he kakai ʻa e ngaahi faingamalie lahi ʻoku tatali mai ʻi StreetCode pea ʻiate kinautolu ko e kau fakatupu mo e kau maʻu. ʻI heʻene hoko ko ha konga ʻo e timi hoa ngaue ʻi StreetCode, ʻoku ne toe netiueka foki mo e ngaahi hoa mo e orgs ke taukapoʻi ʻa e kolo ʻi hono fakatupulaki ʻo e lahi mo e faʻahinga faingamalie mo e maʻuʻanga tokoni kehekehe ʻoku lava ke maʻu ʻe StreetCode mo ha tukui kolo lahi ange ke fakaʻaongaʻi kakato ʻi heʻenau fononga mohu founga.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
ʻOku saiʻia ʻa Kaili ke faʻu! ʻOkú ne manako he vaʻinga pasiketipoló, ʻalu ʻo taumātaʻu, mo faʻu ha ʻaati.

Ueʻi fakalaumālie
ʻOku maʻu e ueʻi fakalaumalie ʻa Kaili mei heʻene ngaahi kui, Mansa Musa, Malcolm X, Tiki Kulekili, Popi Maʻilei, Dr. Sebi, Kope Bryant, mo ʻElone Mcgruder (tupuʻanga ʻo e Boondocks) ko ha niʻihi tokosiʻi pe.