Ko markesha ko ha getter kotoa ia! Naʻe ʻuluaki haʻu mei he fakatonga ʻo Kalefonia (ʻEmipaea ʻo e fonua), ka kuo ne hoko ko ha tokotaha nofo ʻi he feituʻu Pei ʻi he taʻu ʻe 17 kuo hili. Maʻu ʻe Markesha ha mataʻitohi ʻe ua: lea faka-Pilitania mo e Ako Kei Siʻi. ʻIkai ngata ai, ʻoku ne ʻi he lotolotonga ʻo e coursework ke fakakakato ʻa e ngaahi fie maʻu ki hono mataʻitohi BACHELORS ʻi he ngaahi tohi faka-Pilitania mei he ʻUnivesiti Seni Felenisisikou Siteiti. Ko e lahi taha ia mei he ngaahi tokoua mo e tuofafine ʻe toko fitu, ʻa ia naʻe lava ai ke ne maʻu ha feituʻu lahi ki he mohu founga mo e faiako. ʻOku fiefia ʻa Markesha ʻi hono faʻufaʻu equitable curriculums mo e ngaahi ʻekitiviti ʻoku fakatefito ʻi he ngaue maʻa e fanau ako ʻo e toʻu kotoa pe. ʻOku kei hokohoko atu pe hono fakahoko ʻe Markesha ʻene ngaahi ngaue ʻi he ako ʻaki ʻene ngaue tokoni ʻaki hono taimi ʻi he ʻapiako ʻene tama fefine mo e ngaahi polokalama fakakolo kehe. ʻOku fiefia ʻa Markesha he feohi mo e fāmilí, fefonongaʻakí, laukongá, ioka (yoga) mo aʻusia e ngaahi meʻa fakafonua foʻoú! ʻOku fiefia ʻa Markesha ke fakaʻaongaʻi ʻene mohu founga mo tali ʻa e ngaahi faingataʻa foʻou ko e tokoni fakahinohino foʻou taha ʻa Streetcode.

Ngaahi moʻoniʻi meʻa fakafiefia
Ko e angamaheni, ʻoku saiʻia maʻu pe ʻa Markesha he sio faiva. ʻOku ʻi ai hono ʻofefine lahi ʻi he kolisi pea ʻoku ne saiʻia ʻi he polo siisi fakapaku mo onioni!

Ueʻi fakalaumālie
" ʻOku fakapapauʻi ʻe he tōʻonga fakakaukaú ʻa e tuʻuʻ